Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

2020-04-02
Naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO
2020 kovo 14 d. Nr. 207
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.
2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.
3. Patvirtinti šį karantino režimą:
3.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje:
3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.1.2. Valstybės sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus:
3.1.2.1. automobilių kelių: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai. Asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.1.2.2. geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties, Stasylos–Benekainys, Kena–Gudagojis, Šeštokai–Trakiškės. Valstybės sienos kirtimas, vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą, papildomai vykdomas per šiuos geležinkelio tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Stasylos–Benekainys, Pagėgiai–Sovetsk, Joniškis–Meitenė, Turmantas–Kurcums, Kybartai-Nesterov;
3.1.2.3. oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus;
3.1.2.4. jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.1.3. Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 249, 2020-03-22, paskelbta TAR 2020-03-22, i. k. 2020-05864
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.1.4. Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.1.6. Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.
3.1.7. Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.
3.1.8. Asmeninių apsaugos priemonių, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, I priede (apsauginiai akiniai ir skydeliai, veido skydeliai, burnos ir nosies apsaugos priemonės, apsauginiai drabužiai, pirštinės), eksportas į trečiąsias šalis leidžiamas tik valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Kitų prekių judėjimas neribojamas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.1.9. Rekomenduoti gyventojams viešosiose vietose dėvėti apsaugines veido kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.1.10. Įpareigoti asmenis:
3.1.10.1. parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;
3.1.10.2. prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama pagal šio nutarimo 3.2.7 papunkčio nuostatas, lankytis po vieną šeimos narį.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.1.11. Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val. draudžiama į Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) vežti keleivius ir (ar) gabenti jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus keltu, kurio  maršrutas Kylis–Klaipėda–Kylis, arba turint vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.1.12. Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val. skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus ir iš jų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729 
3.2. Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos:
3.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.2.11. Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. 
3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.
3.2.4. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus individualias medicininės reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.2.5. Apgyvendinimo paslaugų teikimas, patalpų ir butų nuoma bei kitoks jų suteikimas trumpalaikiam fizinių asmenų apgyvendinimui gali būti draudžiami kiekvienoje savivaldybėje atskiru savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.2.6. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantis higienos reikalavimų.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.2.7. Draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų, išskyrus maisto, veikla. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas, kai jos teikiamos maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose, taip pat draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų. Šiame papunktyje nurodytose prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, privaloma tiek darbuotojams, tiek klientams užtikrinti saugias sanitarines, higienos sąlygas bei aprūpinimą būtinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytus reikalavimus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.2.8. Draudžiama teikti grožio paslaugas.
3.2.9. Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla.
3.2.10. Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais.
3.2.11. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.
3.2.12. Draudžiama plaukioti mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.
Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.
3.4. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo:
3.4.1. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729 
3.4.2. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: 
3.4.2.1. Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius.
3.4.2.2. Planinių operacijų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.
3.4.2.3. Planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas.
3.4.2.4. Pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.
3.4.2.5. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą.
3.4.3. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
3.4.3.1. Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.
3.4.3.2. Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.
3.4.3.3. Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.4.3.4. Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo atidėjimas.
3.4.3.5. Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas.
3.4.3.6. Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.
3.4.4. Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.
3.4.5. Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų kontakto.
3.4.6. Visuomenės sveikata:
3.4.6.1. Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių atidėjimas.
3.4.6.2. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas.
3.4.6.3. Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas.
3.5Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:
3.5.1. Draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
3.5.2. Kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
3.5.3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą, išimtiniais atvejais – įstaigose, jeigu tai neįmanoma namuose.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
4. Pavesti:
4.1. valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, – nustatyti konkrečias karantino režimo priemones;
4.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms ir įmonėms – kiekvieną dieną iki 7.00 val. ryto pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai arba jos įgaliotai institucijai statistinius duomenis pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu patvirtintą statistinių duomenų, apimančių pastarąsias 24 valandas ir užfiksuotų ne vėliau kaip iki 3.00 val. nakties, sąrašą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.
6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val.
Punkto pakeitimai: Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. balandžio
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. balandžio
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji