Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Administracinės paslaugos (neviešinama)

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

ASMENŲ PRIĖMIMAS IR APTARNAVIMAS
PAS2464 Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas 
Informacijos apie Savivaldybės veiklą teikimas 

ARCHYVINIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš Savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Archyvinių pažymų apie švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokestį ir darbo stažo patvirtinimą išdavimas 

SENIŪNIJOS - KITA

PAS2977 Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
PAS2981 Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas
PAS3125 Leidimo laidoti išdavimas
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (seniūnijos teritorijoje)
Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
PAS2551 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
Notarinių veiksmų atlikimas 
Pažymos išdavimas 

SENIŪNIJOS - Gyvenamosios vietos registravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo atmintinė  
Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais 
Gyvenamosios vietos deklaravimas, Lietuvos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką
Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui
PAS2983 Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
PAS2985 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
PAS2976 Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenims išdavimas 
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas  

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGA - Pašalpų ir šalpų skyrimas

Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui eSPIS
Skirti išmoką vaikui eSPIS
Skirti globos (rūpybos) išmoką eSPIS
Skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai eSPIS
Skirti laidojimo pašalpą eSPIS
Skirti pensiją daugiavaikei motinai eSPIS
Skirti šalpos našlaičio pensiją eSPIS
Skirti šalpos pensiją neįgaliojo slaugytojui eSPIS
Skirti šalpos pensiją neįgaliajam eSPIS
Skirto šalpos pensiją sukakusiems senatvės pensijos amžių asmeniui eSPIS
Skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui eSPIS
Skirti socialinę pašalpą eSPIS
Skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius - iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų eSPIS
Skirti paramąmokinio reikmenims eSPIS
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas eSPIS
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas eSPIS

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGA - Kompensacijų ir išmokų skyrimas

Skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems eSPIS
Nustatyti teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas eSPIS
Skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją eSPIS
Skirti neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas eSPIS
Skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją eSPIS
Skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui eSPIS
Skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai eSPIS
Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų skyrimas ir mokėjimas 
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas 
Vienkartinės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas ir mokėjimas 
Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas 
Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas 
Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas 

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGA - Socialinės globos paslaugos

Nustatyti specialiųjų poreikių lygį eSPIS
Skirti transporto paslaugas eSPIS
Skirti mokinių nemokamą maitinimą eSPIS
Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju) eSPIS
Išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių eSPIS
Pagalbos į namus skyrimas 
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims 
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims 
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia 
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas (VšĮ Pasvalio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus) socialinės globos padalinyje 
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams ir likusiems be tėvų globos vaikams 
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir sunkia negalia 
Apgyvendinimo Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre paslaugos socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms skyrimas 
Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia 
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas 
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas 
Išvadų dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjų (rūpintojų) skyrimo neįgaliems asmenims, išdavimas 
Pagalbos pinigų senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims skyrimas 

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGA - Vaiko teisių apsauga

Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo ar dovanojimo išdavimas
PAS2958 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
PAS2959 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas
PAS2960 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas
PAS2961 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas
Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas šeimoje 
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje 
Vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas vaikų globos institucijoje 
Vaiko įvaikinimas 
Asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, įtraukimas į apskaitą 
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas, tėvams išvykus į užsienį 
Tarpininkavimo pažymos dėl asmens tapatybės dokumento išdavimo nepilnamečiui vaikui išdavimas 
Sutikimo gyventi skyrium nuo rūpintojo išdavimas 
Išvados teismui dėl santuokinio amžiaus sumažinimo rengimas 

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGA - Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims 
Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas, keitimas 
Dokumentų surinkimas ir teikimo parengimas dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos motinoms, pagimdžiusioms ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų, skyrimo 
Nukentėjusio asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nukentėjusių asmenų) pažymėjimų išdavimas nukentėjusiems nuo 1939-1990 metų okupacijų 
Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas 
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas 
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas 
Socialinio būsto nuoma 
Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašus 
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas 
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas 
Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu 
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas 
Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas 
Konsultacijų apie įrašymą į sąrašus socialinio būsto nuomai teikimas 
Konsultacijų apie valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas 
Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas 
Pažymų apie teisę į subsidiją valstybės remiamo kredito daliai padengti išdavimas 

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (visoje Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje)
Leidimo verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas
Leidimo verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas  
Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas 
Sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimas 

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - Alkoholiniai gėrimai

Neterminuotos ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas 

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - Tabako gaminiai

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI- Reklama

PAS3098 Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
Išorinės reklamos rengimo projekto derinimas, tvirtinimas  

STATYBA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS - Statyba

PAS3061 Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas
PAS3062 Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas 
Statybą leidžiančių dokumentų ir rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimas

STATYBA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS - Teritorijų planavimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas 
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre 
Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti 
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas  

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRAVIMAS

Konsultavimas kultūros paveldo objektų savininkų ar valdytojų kompensavimo klausimais 
Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas 
Konsultavimas dėl Tautinio paveldo produkto sertifikato 
Leidimų atlikti Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas 
Saugomų Kultūros paveldo objektų ir objektų savivaldybės saugomose kultūros paveldo vietovėse, projektų derinimas 
Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas 
Konsultacijų apmokėjimo už daugiabučių namų bendrųjų objektų atnaujinimo arba renovacijos darbus savivaldybei tenkančia dalimi klausimais teikimas 
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas 
Gyventojų konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais 
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas 
Statinių naudojimas ir techninė priežiūra 

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - Komunalinio ūkio paslaugos

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų 
Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų 

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - Transportas

Leidimo stovėti kelio ženklo "P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas
Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas
Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas
Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
Mokinių pavežėjimo į mokyklą ir atgal organizavimas 

MOKESČIAI IR MOKESČIŲ PERMOKOS

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir / ar užskaitymas

CIVILINĖ METRIKACIJA

Naujagimio gimimo registravimas MEPIS
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą MEPIS
Įvaikinimo įregistravimas MEPIS
Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas MEPIS
Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas MEPIS
Tėvystės pripažinimo registravimas MEPIS
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas MEPIS
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą MEPIS
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą MEPIS
Santuokos nutraukimo registravimas MEPIS
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą MEPIS
Mirties registravimas MEPIS
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą MEPIS
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas MEPIS
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas MEPIS
Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo registravimas MEPIS
Vardo, pavardės, tautybės keitimas MEPIS
Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas MEPIS
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas MEPIS
Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje MEPIS

KULTŪRA, ŠVIETIMAS IR SPORTAS

Ataskaitų dėl vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas
Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas
Paraiškų dėl sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų ir programų finansavimo priėmimas 
Paraiškų dėl lėšų skyrimo jaunimo pilietiškumo ugdymo, laisvalaikio užimtumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimo programų finansavimo konkursui priėmimas 
Paraiškų dėl lėšų skyrimo vaikų ir jaunimo socializacijos programų finansavimo konkursui priėmimas 
Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų prašymų, ketinančių atestuotis ar nustatyti jų veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai, priėmimas 
Valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių (privačių) institucijų, vykdančių švietimo programas, įregistravimas švietimo ir mokslo institucijų registre 

ŽEMĖS ŪKIS - Žemės ūkio technikos registravimas, išregistravimas ir techninė apžiūra

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

 &

Artimiausi renginiai

2017 m. spalio
P A T K P Š S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2017 m. spalio
P A T K P Š S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji