Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Jaunimo organizacijos

PASVALIO RAJONO JAUNIMO ORGANIZACIJOS

JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ LYGA

Vilniaus g. 4, LT-39149 Pasvalys

Vadovas: Jovita Kuodytė,  el. p. pasvalysjkl@gmail.com

Jaunųjų konservatorių lyga puoselėja konservatizmo vertybes, ugdo pilietiškus ir politiškai sąmoningus jaunus žmones bei prisideda prie brandžios demokratijos kūrimo.

 

MAIRONIEČIŲ ORGANIZACIJA

Vilniaus g. 46, Pasvalys

Vadovai: Dalia Balčiūnienė, tel. 8 686 20 564, el. p. dalia.balciuniene@gmail.com,

                Kristina Motiečienė, tel. (8 451) 52 734, el. p. k.motiečiene@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.

Organizacija veikia Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje nuo 2012 m.

Tikslas – domėtis Maironio gyvenimu ir kūryba, siekti pažinti tautos istoriją, semtis meilės ir pagarbos savo kraštui, jo kalbai ir tikėjimui.

Šūkis – Maironio žodžiai: „Paimsme arklą, knygą, lyrą/Ir eisim Lietuvos keliu!“

Maironiečius vienijanti ir telkianti giesmė – Maironio eilėraštis „Užtrauksim naują giesmę“.

 

PASVALIO RAJONO SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Vilniaus g. 2/14,  Pasvalys  
Vadovai: Diana Kraptavičienė, tel. (8 451) 39 346, mob. tel. 8 655 29 426 el. p.
pasvalioskautai@gmail.com
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.
Skautų organizacija, jungianti rajono jaunimą skautiškai veiklai, sistemingam ir prasmingam darbui su jaunimu, kad jie augtų sveiki ir dori, sąmoningi lietuviai, kūrybingi asmenys.


PASVALIO ŠAULIŲ KUOPA

Statybininkų g. 19, Pasvalys  
Vadovas Algis Kalvėnas, tel.: (8 451)  50 446, 8 686  10 088, el. p.
savanorisak@gmail.com
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, ugdymas, socializacija, prevencija.
Jungia rajono žmones. Ugdo solidarumo, tėvynės gynimo ir stiprinimo jausmus.
Šios organizacijos nariai skatina šviestis, kultūringai pramogauti, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, propaguoti ir saugoti krašto istoriją.


JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIŲ SĄJUNGA

Vilniaus g. 2/14 Pasvalys
Vadovė: Rima Jasėnienė, tel.: 8 611 44 368, el.p.
vrjeseniene@gmail.com
Organizacijos veikla – jaunimo užimtumas.
Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga – tai jaunimo susivienijimas, remiantis kaimo jaunimo iniciatyvas pilietiškumo ugdymui, intelektualios, tolerantiškos ir informatyvios asmenybės formavimui, atitinkančias šiuolaikinį nuolat kintantį pasaulį.
Pasvalio rajone veikia 7 jaunųjų ūkininkų ratelių prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos, Vaškų, Pumpėnų, Saločių Antano Poškos vidurinių, Daujėnų, Pajiešmenių, Pasvalio Svalios pagrindinių mokyklų.

PASVALIO RAJONO MOKINIŲ PARLAMENTAS

Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Vadovė Vida Stokienė, tel. (8 451)  34 274, mob. tel. 8 656 67 885
, el. p. v.stokiene@pasvalys.lt
Organizacijos veikla – moksleiviams rūpimų klausimų sprendimas.
Užsienio partneriai – Švedijos Giotenės komuna, Vokietijos Obernkircheno savivaldybė.
Subūręs Pasvalio rajono mokyklų moksleivių lyderius, atstovauja mokinių interesams, nagrinėja mokiniams aktualias problemas.
Svarbiausias tikslas – susipažinti ir supažindinti moksleivius su demokratijos pagrindais, išmokti kelti problemas ir jas patiems spręsti. Parlamento nariai aktyviai įsijungia į prevencinį darbą, rūpinasi socializacijos klausimais, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis.

VILEIŠIEČIŲ ORGANIZACIJA

P. Vileišio g. 7, Pasvalys
Vadovė Birutė Palijanskienė, tel. 8 615  55 407, el. p.
birute65@mail.lt
Organizacijos veikla – švietimas, informavimas, pilietinis ugdymas, laisvalaikio organizavimas, socialinė pagalba.
Užsienio partneriai, su kuriais vykdoma bendra veikla – Valmiera ( Latvija),  Kragero (Norvegija).
Tai visuomeninė organizacija, kuri jungia besidominčius didžiojo Lietuvos kėlėjo Petro Vileišio gyvenimu, visuomenine ir švietėjiška veikla, jo asmenybe, mokslo, ūkininkavimo, verslininkystės, amatų populiarinimo mintimis ir darbais.

JAUNUOMENĖS EUCHARISTINIS SAMBŪRIS
Panevėžio g. 53, Pumpėnai, Pasvalio r.
Vadovė: Gražina Janulevičienė, mob. tel. 8 682  46 708, el. p.
januleviciene@gmail.com
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.
Nuo 2000 metų veikia Pumpėnų vidurinėje mokykloje, subūręs katalikišką jaunimą per dvasinį tobulėjimą atkreipti dėmesį į jauną žmogų.  
Judėjimo tikslas – pirmyn dvasiniu keliu.

JUVENTUS
Ąžuolyno a. 3, Pumpėnai, Pasvalio r.
Vadovas Domingo Avellaneda, tel. 8 613 48 338, el. p. domingoavellaneda@ive.org

Organizacijos veikla – jaunimo užimtumas.

Tai jaunimo klubas veikiantis prie Pumpėnų parapijos bažnyčios, skleidžiantis kunigo Alfonso Lipniūno idėjas.JAUNIEJI KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Vytauto Didžiojo a. 4, Pasvalys
Vadovė: Regina Šakinienė, tel. 8 682 68 031
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.
Jaunųjų krikščionių demokratų sąjunga propaguoja krikščioniškas demokratines idėjas ir jungia jaunus žmones nuo bendrai idėjai, kultūrinei ir pažintinei veiklai.


ATEITININKŲ ORGANIZACIJA

Vytauto g. 37, Joniškėlis, Pasvalio r.

Vadovas: Eugenijus Giedraitis,  mob. tel. 8 625 48 695, el. p. eugenijusgiedraitis69@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.
Religinė jaunimo organizacija, jungianti katalikišką jaunimą. Susidraugavimo, auklėjimosi, lavinimosi tikslų siekianti organizacija vadovaujasi principu „Viską atnaujinti Kristuje“.
Ateitininkų šūkis „Dievui ir Tėvynei".


PASVALIO KRAŠTO MATEMATIKOS MOKYKLA ROKUNDA
P. Vileišio g. 7, Pasvalys
Vadovai: Antanas Apynis, mob. tel. 8 686 07 321
, antanas.apynis@mif.vu.lt
Aušrelė Damošienė, mob. tel. 8 686  99 807, ausradam@gmail.com
Veiklos sritis – jaunimo mokymas.
Mokyklos tikslai:

padėti mokiniams gilinti matematikos žinias ir ugdyti matematinę kultūrą;

• skatinti mokinius domėtis matematikos taikymais;

• kasmet organizuoti rajono 7–10 klasių mokinių matematikos uždavinių sprendimo konkursą;

• skatinti mokinius dalyvauti respublikoje organizuojamuose konkursuose ir padėti pasirengti jiems.

 

PASVALIO RAJONO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS“ (PJOS AS)
Vytauto Didžioji a. 1, Pasvalys
Vadovė Vaida Garbštienė, mob. tel. 8 686 39 708
, el. p. vaidagarbstiene@gmail.com

Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ yra demokratinė, savarankiška, savanoriška Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga. Veikla apima visą Pasvalio rajoną.
Tikslai:
- atstovauti Pasvalio rajono jaunimui bei jaunimo organizacijoms valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir kt.
- skatinti Pasvalio rajono jaunimo organizacijų iniciatyvas;
- koordinuoti Pasvalio rajono jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo, keitimosi informacija srityse;
- skatinti jaunimo organizacijų savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą.


LŠS PANEVĖŽIO 5-OSIOS ŠAULIŲ RINKTINĖS PASVALIO 7-OJI KUOPA
Vilniaus g. 4, Pasvalys

Vadovas Sigitas Ilgutis, mob. tel. 8 612 26434, el. paštas ilgutis.sig@gmail.com
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, pilietinis, patriotinis ugdymas.
LŠS Panevežio 5-osios šaulių rinktinės Pasvalio 7-oji kuopa yra Šaulių Sąjungos padalinys, kuri yra sukarinta visuomeninė organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Pasvalio kuopą sudaro Pasvalio ir Joniškėlio būriai.


GRŪŽIŲ KRAŠTO KAIMO BENDRUOMENĖS JAUNIMO INICIATYVINĖ GRUPĖ
Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
Vadovas: Genovaitė Domarkienė, mob. tel. 8 618 33 821, el. p.
g.domarkiene@gmail.com
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.

Grūžių krašto kaimo bendruomenės jaunimo iniciatyvinės grupės siekis – suburti aktyvų vietinį jaunimą, pritraukti į veiklą išvykusius iš gimto krašto, buvusius bendruomenės narius. Savo veiklomis skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti ekologinių idėjų švietime ir plėtojime, kaimo bendruomenės gyvenime, veikti išvien, siekti bendro tikslo panaudojant pagarbos ir tolerancijos principus. Skatinti domėtis, dalyvauti ekologinių sprendimų, darnios raidos, ekologiškos kultūros idėjos plėtroje bei atsakingos gyvensenos skatinime.


ASOCIACIJA  KULTŪRŲ AMBASADA
Biržų g. 14B-3, Pasvalys
Prezidentė Ineta Pocevičiūtė, mob. tel. 8 690 66 426, el. p. ineta@teatras.org, www.k-ambasada.org
 

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.

Asociacija – jaunimo organizacija, kurios tikslas – pilietiškumo ugdymas per kūrybą, bendravimą ir bendradrabiavimą, puoselėti ir skleisti tradicinę bei šiuolaikinę lietuvių kultūrą pasaulyje, skatinti kultūrinius mainus, sudaryti sąlygas jaunimui visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti atsakomybę ir aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame gyvenime.


JAUNIMO ORGANIZACIJA „DARBAS

Vytauto Didžiojo a. 8, Pasvalys

Vadovė Aistė Mažuolytė, mob. tel. 8 698 36 646, jod.pasvalys@gmail.com

 Organizacijos tikslas – ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir juos įtraukti į aktyvią visuomeninę bei politinę veiklą.

Daugiau informacijos www.jod.lt

 

GULBINĖNŲ JAUNIMO INICIATYVINĖ GRUPĖ „DRAUGAI

Gulbinėnų k., Krinčino sen. Pasvalio r.

Vadovė Agnė Mačiukaitė, mob. tel. 8 613 92 138, el. paštas vaiko.dienos.centras@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.

 

DEGLĖNŲ JAUNIMO INICIATYVINĖ GRUPĖ „BLYKSNIS“

Deglėnų k., Pušaloto sen., Pasvalio r.

Vadovė Vita Žvigaitienė, mob. tel. 8 617 88 503, el. paštas deglenai@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.

 

ASOCIACIJA, JAUNIMO INICIATYVINĖ GRUPĖ „MARABU
Vilniaus g. 7, Vaškai, Pasvalio r. sav.

Vadovė Regina Pocienė, mob. tel. 8 684 86 005, el. p. rpocienė5@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.

 

 

PAJIEŠMENIŲ BRASS. Jaunimo neformali grupė.

Pajiešmenių km., Krinčino sen. Pasvalio r.

Vadovas Gediminas Andrašūnas, mob. tel. 8 689 55 303, el.paštas andrasunas@info.lt

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, socializacija, prevencija.

 

ŽILPAMŪŠIO JAUNIMO INICIATYVINĖ GRUPĖ ,,PRISIJUNK“

Vadovė Karolina Adamkevičiūtė, mob. tel. 8 675 14 050, el.p. j.katauskiene60@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.

 

NORIŲ JAUNIMO INICIATYVINĖ GRUPĖ ,,MES ATEINAM“

Beržų g. 3, Norių km., Vaškų sen., Pasvalio r.

Vadovė Aistė Juozapavičiūtė, mob. tel. 8 678 76 760, el.p. mesateinam@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.

 

Jaunimo reikalų koordinatorė Viktorija Gaspariūnaitė
El. paštas  v.gaspariunaite@pasvalys.lt, tel. 8 650 63 201

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji