Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Jaunimo reikalų taryba

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS

 


PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2007 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T1-37

 

PASVALIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo taryba) sudaroma siekiant formuoti, koordinuoti bei įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo politiką bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nustatytas funkcijas.

2. Jaunimo taryba  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Savo veiklą Jaunimo taryba derina su Savivaldybės institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinės valdžios institucijomis, Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis.

4. Jaunimo taryba sudaroma, jos nuostatai tvirtinami ir keičiami Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

5. Jaunimo taryba  sudaroma Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

 

II. JAUNIMO TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Jaunimo tarybos  uždaviniai yra šie:

6.1. formuoti ir koordinuoti rajono jaunimo politiką;

6.2. skatinti jaunimo iniciatyvas;

6.3. užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises;

6.4. plėsti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu lygmeniu;

6.5. skatinti jaunimo neformalų ugdymą;

6.6. stiprinti jaunimo organizacijas;

6.7. padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį gyvenimą.

7. Jaunimo tarybos  funkcijos yra šios:

7.1. stebėti ir analizuoti jaunimo problemas ir poreikius;

7.2. rengti ir teikti Pasvalio rajono savivaldybės tarybai, merui, kitoms institucijoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo;

7.3. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunimo nevyriausybinėmis ir neformaliomis organizacijomis;

7.4. bendrauti ir bendradarbiauti su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

7.5. skatinti naujų jaunimo organizacijų kūrimąsi;

7.6. teikti paramą nevyriausybinėms jaunimo ir jaunimu besirūpinančioms organizacijoms;

7.7. skleisti informaciją, žinias, patirtį apie jaunimo organizacijas, iniciatyvas, jaunimo socialinę integraciją, žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos veiklą bei tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.

 

III. JAUNIMO TARYBOS  TEISĖS

 

8. Jaunimo taryba  turi šias teises:

8.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, tarybos  komitetų posėdžiuose svarstant su jaunimu susijusius klausimus;

8.2. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų dokumentus bei informaciją savo kompetencijos klausimais;

8.3. sudaryti patariamąsias ekspertų komisijas jaunimo projektams vertinti ir nustatyti jų darbo organizavimo tvarką.

 

IV. JAUNIMO TARYBOS SUDARYMAS

 

9. Jaunimo tarybą  sudaro 8 nariai pariteto principu – 4 Savivaldybės tarybos  atstovai ir 4 Pasvalio rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai.

10. Jaunimo tarybos  nario įgaliojimai pasibaigia:

10.1. kai jis atsistatydina savo noru;

10.2. kai nutrūksta jo tarnybos arba darbo santykiai (narystė) jį delegavusioje organizacijoje;

10.3. pasibaigus Savivaldybės tarybos kadencijai.

11. Kandidatą į Jaunimo tarybą teikia ta institucija, kuriai atstovavo iš pareigų pasitraukęs narys.

 

V. JAUNIMO TARYBOS  DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 12. Jaunimo tarybos pirmininkas skiriamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

13. Jaunimo taryba iš savo narių tarpo narių balsų dauguma renka  pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

14. Jaunimo tarybos  pirmininkas (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojas) organizuoja Jaunimo tarybos  darbą, atstovauja jai arba įgalioja tai daryti kitus  narius.

15. Jaunimo tarybos  posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Posėdžius šaukia, laiką, vietą ir darbotvarkę nustato  pirmininkas.

16. Jaunimo tarybos  sekretorius rengia posėdžius, derina darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja visus  narius apie posėdžio laiką ir vietą, tvarko Jaunimo tarybos  dokumentus.

17. Jaunimo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

18. Jaunimo tarybos  sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia  pirmininko (jeigu jo nėra –  pirmininko pavaduotojo) balsas.

19. Jaunimo taryba  apie savo veiklą informuoja rajono visuomenę.

 

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji