Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Globa-dovana. Kaip tapti globėju / rūpintoju?

Atestuotos socialinės darbuotojos laukia būsimų globėjų

GLOBA – DOVANA

Vaikų mintys apie trokštamą šeimą

Man svarbu, kad mano nauja šeima mane mylėtų kaip savo dukrą. Kad tėvelis ir mamytė paimtų ir mano brolį ar sesę, nenorėčiau su jais išsiskirti. Noriu namų, kuriuose jausčiausi saugi ir mylima. Tokios šeimos, kokią turi laimingi vaikai. 

...man reikia manimi besirūpinančių tėvų, šeimos...

Vardų aš turiu daug – kokiu pakviesit, tokiu ir atsiliepsiu. Kiek man metų? Sunku pasakyti, gal aš ką tik gimęs, o gal jau paaugęs. Esu nei pats geriausias, nei pats blogiausias, o svarbiausia – aš esu vaikas! Vaikas, gyvenantis vaikų globos namuose.

Mes, vaikai, svajojame apie mamą, tėtį, sesę, brolį, močiutę ir senelį... Svajojame apie tėvus, kuriais gali pasitikėti ir viską jiems papasakoti, apie senelius, kurie tave myli ir globoja.

...norėčiau, kad mama (globėja) prieš miegą mane pabučiuotų, palinkėtų saldžių sapnų. Kartu su tėčiu (globėju) žiūrėčiau krepšinį... Man labai trūksta šilumos, meilės... Kai apima liūdesys, verkiu. Tokiomis akimirkomis labiausiai trokštu, kad mane apkabintų, paguostų, pasikalbėtų. Laukiu tos akimirkos...

Aš labai svajoju turėti šeimą, kuri mane mylėtų ir globotų. Ir nesvarbu, ar ji būtų turtinga, ar ne. Šeima turėtų būti negerianti ir nerūkanti..

http://vaikoteises.lt/lt/naujienos/naujienos/busimi_iteviai_globejai_mokosi_ir_ruosiasi_gyvenimo_permainoms.html

 

NORI ĮVAIKINTI AR GLOBOTI – PASIRENKI!

 

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programa Lietuvoje atsirado 2008 m., susidūrus su tikrove, kad tam tikra dalis šeimų, užauginusių biologinius vaikus, daug pasiekusių gyvenime, atėjus į jų namus įvaikintam ar globojamam vaikui, patiria krizę bei įvairius sunkumus. Dėl to valstybės mastu buvo nuspręsta ieškoti priemonių, kaip įmanoma labiau apsaugoti vaiką, jau kartą netekusį tėvų globos, nuo galimų traumų.

Viena iš GIMK programos praktinių nuostatų – tausojantis požiūris ne tik į įvaikinamą, globojamą vaiką, bet ir į ketinančią įvaikinti ar globoti šeimą, siekiant apsaugoti santuoką ir šeimoje augančius vaikus nuo galimų lemtingų krizių.

GIMK programos esmė – aktyvus suaugusiųjų mokymas, kurio tikslas – suteikti jiems naujos emocinės patirties, kuri padėtų suprasti, kaip jaučiasi be tėvų likęs vaikas, bei įvertinti mokymų dalyvių gebėjimus, stebimus mokymų metu, atliekant užduotis, taip pat individualių pokalbių metu. Dėl to mokymų dalyvių prašoma aktyviai dalyvauti bei parodyti tai, ką jie geba. Įvaikinimo (globos) sėkmę lemia įtėvių (globėjų) gebėjimai ir požiūris.

Praktika rodo, kad sėkmę auginant be tėvų globos likusį vaiką lemia penki pagrindiniai veiksniai, neatsiejamai susiję su įtėvių, globėjų gebėjimais. Minėti veiksniai yra šie: įvaikinimo, globos motyvacija, neišgyventų reikšmingų netekčių neturėjimas, požiūris į vaiko biologinius tėvus ir jo gyvenimo istoriją, sutuoktinių tarpusavio santykiai bei įtėvių nuostatos į kritines auklėjimo situacijas. Šie veiksniai turi lemiamos įtakos tam, ar šeima pateks į krizę, kaip jį tokią krizę galėtų įveikti.

Mokymų metu siekiama, kad norintieji įvaikinti ar globoti aiškiai suprastų, kas jų laukia auginant įvaikintą (globojamą) vaiką, kad tokio vaiko auginimas yra kitoks nei biologinio vaiko auginimas. Skiriama daug dėmesio tam, kad mokymų dalyviai suprastų, jog be tėvų globos likęs vaikas dėl savo istorijos dažnai gali jausti gėdą arba pyktį, su kuriuo susidurs įtėviai (globėjai). Pastarieji turi gerai suprasti minėto vaiko poreikius, orientuotis savo išgyventoje patirtyje ir emociniame pasaulyje, gebėti atvirai priimti vaiko istoriją, jo jausmus bei padėti su jais gyventi.

Kuo svarbi įvaikinimo (globos) motyvacija? Įvaikiui, globotiniui, kaip ir bet kuriam kitam vaikui, reikia tėvų, globėjų, pasiryžusių besąlygiškai atiduoti jam visą savo gyvenimą.

http://vaikoteises.lt/lt/naujienos/naujienos/busimi_iteviai_globejai_mokosi_ir_ruosiasi_gyvenimo_permainoms.html

 

Pirmas žingsnis. Kas gali kreiptis?

 

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 • asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;

 • ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Svarbu pažymėti, kad globėju (rūpintoju) negalėsite būti, jeigu:

 • neatitiksite nurodyto amžiaus;

 • esate pripažinti neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;

 • nuo Jūsų buvo atskirtas vaikas;

 • Jūs jau buvote įtėviu (įmote) ir Jūsų tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad Jūs netinkamai atlikote savo pareigas arba Jūs buvote atskirtas nuo vaiko;

 • jeigu buvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais.

 

Antras žingsnis. Kur kreiptis?

 

Jeigu norite globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius), kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.

 

Trečias žingsnis. Kokius dokumentus pateikti?

 

Vaiko teisių apsaugos skyriui reikia pateikti:

1. Prašymą, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis. Prašyme taip pat turite nurodyti, ar sutinkate, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų kitus reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją;

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).

4. duomenis, įrodančius Jūsų santuoką, jeigu Jūs esate susituokęs, ištuoką, jeigu Jūs esate išsituokęs, sutuoktinio mirtį, jeigu Jūs esate našlys (našlė);

5. duomenis, įrodančius Jūsų giminystę su vaiku, kurį norėtumėte globoti (rūpinti), jeigu Jūs esate vaiko giminaitis;

6. duomenis, įrodančius santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;

7. duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium.

Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surenka žemiau nurodytus dokumentus:

 • duomenis ir informaciją iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) apie Jūsų teistumą už tyčinius nusikaltimus, pažymą apie Jūsų administracinių teisės pažeidimų padarymą;

 • pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su Jumis gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, pažymą apie kartu su Jumis gyvenančių kitų fizinių asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą.Ketvirtas žingsnis. Pasirengimo globoti (rūpinti) šeimoje patikrinimas

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina:

 • ar Jūs nesate teismo pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;

 • ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;

 • ar Jūs nebuvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;

 • ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant negalėtumėt globoti (rūpinti) vaiko.

Pradinis Jūsų įvertinimas truks ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų rašytinio prašymo skirti globėju (rūpintoju) pateikimo.

 

Penktas žingsnis. Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams)

 

Jei nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti globėju (rūpintoju):

 • Vaiko teisių apsaugos skyrius Jūsų dokumentus siunčia globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams);

 • Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai nuo teigiamo pradinio įvertinimo priėmimo ir duomenų apie būsimąjį globėją (rūpintoją) pateikimo GIMK specialistams. Mokymus sudaro 10 grupinių sesijų ir ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai, tačiau pagal poreikį gali būti organizuojama ir daugiau, būsimųjų globėjų (rūpintojų) ar įtėvių namuose. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai grupinių ir individualių susitikimų metu ištirs Jūsų gyvenimo sąlygas, gyvenimo būdą, atliks Jūsų pasirengimo globoti (rūpinti) įvertinimą ir parengs išvadą dėl pasirengimo šeimai globoti (rūpinti);

 • Mokymai yra privalomi visiems norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais) asmenims, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius;

 • Mokymai nėra privalomi, tačiau rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio įvertinimo Vaiko teisių apsaugos skyrius priima sprendimą, taip pat fizinio asmens sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui.

 

Šeštas žingsnis. Išvados apie asmens, norinčio globoti (rūpinti) vaiką, pasirengimą globoti (rūpinti)

 

 • Išvados dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) parengimas trunka ne ilgiau nei 30 dienų nuo globėjams (rūpintojams) skirtų mokymų pasibaigimo.

 • Pažymėtina, kad jei pageidaujate globoti (rūpinti) konkretų vaiką, išvada dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) yra ruošiama atsižvelgiant vaiko poreikius ir Jūsų galimybes juos tenkinti.

 • Atestuoti socialiniai darbuotojai, parengę išvadą apie Jūsų pasirengimą globoti (rūpinti) be tėvų globos likusiu vaiku, ją persiunčia Vaiko teisių apsaugos skyriui.

 

Septintas žingsnis. Galimo globoti (rūpinti) vaiko pasiūlymas

 

 • Esant teigiamai išvadai, Vaiko teisių apsaugos skyrius Jums pateiks informaciją apie galimą globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką (jei nesikreipėte dėl konkretaus vaiko globos (rūpybos)). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui ieškoma šeimos, kuri galėtų geriausiai tenkinti konkretaus vaiko poreikius.

 • Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintuoju), globosite (rūpinsitės) vaiką, iki bus išspręstas klausimas dėl galimybės vaiką grąžinti į biologinę šeimą; kol teismas priims sprendimą (nutartį) dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo; iki vaiko pilnametystės (arba emancipacijos); kol jis bus įvaikintas.

 • Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko nuolatiniu globėju (rūpintuoju), Jūsų globojamo (rūpinamo) vaiko globa (rūpyba) gali tęstis iki pilnametystės (arba emancipacijos) arba kol jis susituoks; kol jis bus įvaikintas; kol jis bus grąžintas tėvams.

 

Aštuntas žingsnis. Tęstinės paslaugos globėjams (rūpintojams)

 

 • Esamiems globėjams (rūpintojams), siekiant padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus naujam šeimos nariui, juos palaikyti, GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas. Mokymų metu globėjams (rūpintojams) pateikiama naudinga informacija, kaip auginti ir auklėti be tėvų globos likusį vaiką, globėjai (rūpintojai) bendrauja tarpusavyje.

 • Tęstinius globėjų mokymus sudaro dešimt dalių. Visos mokymo programos trukmė – 84 valandos. Pagal šeimos poreikį patys mokytojai sprendžia, kaip organizuoti mokymus ir kokias temas jų metu nagrinėti.

Globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, patiriantys sunkumų, augindami vaiką, gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos specialistus arba į GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius paslaugas po įvaikinimo ir globos (rūpybos) atvejais (organizuoja tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupes ir teikia individualias konsultacijas).

 

Naudinga informacija

 

Socialinės garantijos

 • Kiekvienam vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam (rūpinamam) vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.

 • Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas 1 bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur), o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

 • Jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jam skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) išmoka per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami:

1. jeigu vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Vaiko priežiūros atostogos:

Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis.

Artimiausi renginiai

2018 m. birželio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2018 m. birželio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji