Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Žemės ūkisAkcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, skaičiavimas

 

Žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekį, apskaičiuojamą pagal žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis:
- einamaisiais ūkiniais metais nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ar kitais pagrindais valdomą ir naudojamą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais), tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti, pagal žemės ūkio augalų rūšis;
- einamaisiais ūkiniais metais deklaruotą grybų plotą kvadratiniais metrais;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą vidutinį sutartinių gyvulių skaičių;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre įregistruotą vidutinį bičių šeimų skaičių;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą hektarais, kuriame auginamos sraigės;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą kvadratiniais metrais, kuriame auginami sliekai.
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai nustatomi ūkiniams metams nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.
Žemės ūkio veiklos subjektas, pageidaujantis įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, privalo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją
Žemės ūkio veiklos subjektai gali papildomai įsigyti iki 15 procentų einamaisiais ūkiniais metais priklausančio akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, atitinkamai mažinant ateinančiais ūkiniais metais įsigyjamą minėtų gazolių kiekį.
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai apskaičiuojami pagal Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai vienam mato vienetui pateikiami Taisyklių priede.

 

Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos

subjektams žemės ūkio produktų gamybai,

įsigijimo taisyklių
priedas

 

GAZOLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI, KIEKIŲ VIENAM MATAVIMO VIENETUI SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Žemės ūkio produkcijos rūšis

Matavimo vienetas

Gazolių norma

1.

Grūdiniai, ankštiniai ir kiti augalai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

l už ha

115

2.

Rapsai

l už ha

115

3.

Bulvės

l už ha

240

4.

Daržovės

l už ha

240

5.

Cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai

l už ha

150

6.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) sodai

l už ha

250

7.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) uogynai

l už ha

150

8.

Linai, pluoštinės kanapės

l už ha

115

9.

Pievos, išskyrus pievas, skirtas prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai*****, ir ganyklos

l už ha

12

10.

Pūdymai ir trumpos rotacijos želdiniai

l už ha

70

11.

Grybai (substrato gaminimas ir grybų auginimas)*

l už kv. m

20

12.

Grybai (grybų auginimas)**

l už kv. m

6

13.

Arkliai

l už SG***

115

14.

Avys, ožkos

l už SG***

90

15.

Galvijai

l už SG***

115

16.

Kiaulės

l už SG***

30

17.

Paukščiai

l už SG***

30

18.

Kiti gyvūnai

l už SG***

30

19.

Bitės, kai laikoma daugiau kaip 40 bičių šeimų

l už šeimą ****

10

20.

Sraigės

l už ha

55

21.

Sliekai

l už kv. m

7

22.

Pievos, skirtos prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai*****

l už ha

70

* Vidutinis metinis auginamų grybų plotas, kai ūkis augina grybus ir gamina substratą kitiems ūkiams.

** Vidutinis metinis auginamų grybų plotas, kai ūkis augina grybus, o substratą perka iš kitų ūkių.

***SG – sutartinis gyvulys. Gyvūnai perskaičiuojami į sutartinius gyvulius pagal žemės ūkio ministro nustatomus koeficientus.

Vidutinis metinis praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotas gyvūnų skaičius apskaičiuojamas Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių 4.3 papunktyje nustatyta tvarka.

**** Vidutinis metinis praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotas bičių šeimų skaičius apskaičiuojamas Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių 4.4 papunktyje nustatyta tvarka.

***** Pievų plotas, kurio vienam hektarui tenka 260 eurų parduotos produkcijos pajamų, priskiriamas pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai. Pievų plotas, kurį padengia žemės ūkio veiklos subjekto laikomų ūkinių gyvūnų skaičius santykiu 1 SG/1 ha, pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, nepriskiriamas. Pievų plotai, skirti prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, apskaičiuojami žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.


Informacija žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems, kad 2016–2017 ir vėlesniais ūkiniais metais jų pievų plotai būtų priskirti pievų plotams, skirtiems prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-190 patvirtintas Pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustatantis pievų plotų, kurie skirti žolinio pašaro produkcijos gamybai ir pagal kuriuos apskaičiuojamas lengvatinėmis sąlygomis įsigyjamo gazolio, skirto naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produkcijos gamybai, kiekis, apskaičiavimo tvarką.
Žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys, kad jų pievų plotai būtų priskirti pievoms, skirtoms prekinės žolinio pašaro produkcijos (toliau – žolinė produkcija) gamybai:
- privalo deklaruoti valdomas ir naudojamas pievas, skirtas žolinės produkcijos gamybai ir pardavimui, sutartiniu kodu „GPŽ“ arba „DGP“ pasirenkant sutartinį žymėjimą „PP“;
- būti registruoti kaip ūkio subjektai, gaminantystiekti rinkai augalininkystės produktus;
- teikdami Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, įsipareigoja realizuoti žolinės produkcijos už ne mažiau kaip 260 Eur/ ha;
- iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d. pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) informaciją apie realizuotą produkciją , nurodant produkto rūšį, kiekį, kainą ir gautas pajamas
- ŽŪIKVC pareikalavus pateikti produkcijos realizavimo fakto pagrindimo dokumentus.

ŽŪIKVC apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjekto pievų plotą, skirtą žolinės produkcijos gamybai, vadovaudamasis Apraše numatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 


Dalies palūkanų už investicinius kreditus kompensavimas

 

Priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, pasinaudoti investiciniais kreditais ar lizingo paslaugomis.

Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie paėmę kreditus iš kredito įstaigų ar lizingo būdu įsigyja ilgalaikį turtą, skirtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai.

Pagalba teikiama jei pareiškėjui už perkamą turtą neskiriama parama (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones, iš kitų ES fondų ar programų).

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos palūkanos, kai ilgalaikio turto įsigijimas padarytas po paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai.

Teikiamos paramos dydis jauniems ūkininkams – 100 procentų, kitiems pirkėjams – 50 procentų.

Kompensuojama 30 proc. (jauniesiems ūkininkams – 40 proc.) sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.

Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 4 proc.

Bendras investicinės paramos intensyvumas vienam projektui negali viršyti 40 proc. tinkamų išlaidų.

 


Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas

 

Priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba ir žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) pasinaudoti kreditais ir (ar) kredito linija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti.

Kooperatyvams kompensuojama, jei atitinka bent vieną iš nurodytų sąlygų:

 • užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu, kai perdirbusi žemės ūkio produktą taip pat gauna žemės ūkio produktą;

 • užsiima prekyba žemės ūkio produktais gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) daržovių sektoriuje ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, kooperatyvo supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų kooperatyvo per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų žemės ūkio produktų vertės;

Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos. Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc.

Dėl paramos galima kreiptis padarius visas išlaidas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti bet kuriuo metu nepraėjus 24 mėnesiams nuo kredito sutartie pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 15 d.

Jei pagalbos paprašoma praėjus 24 mėnesiams nuo kredito sutarties pasirašymo dienos, pagalbos suma nediskontuojama ir apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas (nuo sumokėtų palūkanų).

 

Parengė

Alma Janušonienė

 


ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRAS

 

Visi žemės ūkio veikla (ar alternatyvia žemės ūkiui veikla) užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, gaunantys tiesiogines išmokas ar kitą paramą, privalo būti registruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Registruotiems Valdų registre yra suteikiamos valdos indentifikavimo kodas.

Registruojant valdą būtina pateikti asmens dokumentą ir žemės ūkio veikloje naudojamų žemės sklypų dokumentus.   Žinoti plėtojamą ekonominę veiklą. Turėti Registro centro patvirtintas žemės nuomos sutartis.

Laisvanoriškai galima pateikti informaciją apie gamybinius pastatus, neįregistruotą žemės ūkio techniką, išsimokslinimą, darbo stažą žemės ūkio srityje, šeimos narių duomenis. Valdoje gali būti įregistruotas valdos partneris.

Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bent vieną kartą per kalendorinius metus. Atnaujinant duomenis, įrašomi praėjusiais metais valdoje sunaudotų trąšų kiekiai. 

Dėl žemės ūkio valdos  įregistravimo/atnaujinimo ar išregistravimo, norint pakeisti valdos valdytoją, paveldėti negautas tiesiogines išmokas, reikia kreiptis į seniūnijų žemės ūkio specialistus arba į Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Almą Janušonienę, 410 kab. arba tel. (8 451)  54 115, el. p. a.janusoniene@pasvalys.lt.

 


Informacija dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius

 

Šiemet pasėlių deklaravimas prasidėjo balandžio 11 d., o baigsis šiek tiek anksčiau negu įprastai – birželio 6 dieną. Pavėluotai paraiškas galima pateikti iki liepos 1 d. Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma yra mažinama 1 proc.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimo klausimais gyventojai aptarnaujami gyvenamosios vietos seniūnijose bei rajono žemės ūkio skyriuje (407, 410, 427 kab.). Paraiškos gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu, prisijungus prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos (http://paseliai.vic.lt). Juridinio asmens vadovui prieiga sukuriama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) pateikus prašymą adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015-12-04 d. Nr. 3D-897 įsakymas „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ . Įsakymo pakeitimas 2016-03-30 d. Nr. 3D-175 .


Daugiau informacijos rasite čia.

 


Patvirtintas traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros vykdymo 2016 metais grafikas

 

 

Priimtas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. DV-194 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros vykdymo 2016 metais grafiko patvirtinimo“.

 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ, TECHNINIŲ APŽIŪRŲ VYKDYMO 2016 METAIS GRAFIKAS

 

 Eil. Nr.

Seniūnija

Techninės apžiūros atlikimo data

1.

Daujėnų

kovo 30 d., kovo 31 d.

2.

Pumpėnų

balandžio 6 d.

3.

Krinčino

balandžio 7 d.

4.

Pušaloto

balandžio 11 d.

5.

Saločių

balandžio 13 d.

6.

Vaškų

balandžio 14 d.

7.

Namišių

balandžio 18 d.

8.

Joniškėlio m.

balandžio 20 d.

9.

Joniškėlio

balandžio 21 d.

10.

Pasvalio

balandžio 25 d.

11.

Pasvalio m.

balandžio 27 d.

 

Techninės apžiūros naujai įsigytai technikai, po kapitalinio remonto arba pakartotinai atliekamos iš anksto suderinus su Žemės ūkio skyriaus vyresniuoju specialistu Albertu Impoliu, tel. 8 686 22 391, el. p. a.impolis@pasvalys.lt.

Mokestį už technines apžiūras (traktoriui – 5 Eur, traktorinei priekabai – 3 Eur) mokėti Panevėžio valstybinės mokesčių inspekcijos Pasvalio skyriui. Įmokos mokesčio kodas 53067.

Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktorinės priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos, traktorinės priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką mokama papildoma 5,7 Eur valstybės rinkliava.

 


BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONĖS MAŽUOSE KIAULININKYSTĖS ŪKIUOSE

 

Mažais kiaulininkystės ūkiais laikomos kiaulių laikymo vietos, kuriose laikoma ne daugiau kaip 10 penimų kiaulių skerdimui (savo reikmėms) arba nedaugiau kaip 2 paršavedės su arba be prieauglio ir 1 suaugęs kuilys. Ūkiai, kuriuose laikomos paršavedės su arba be prieauglio ir 1 suaugęs kuilys taikomi sugriežtinti biologinio saugumo reikalavimai ir kiaulės gali būti laikomos tokiuose ūkiuose tik visiškai įgyvendinus biologinio saugumo reikalavimus.

 • Ūkiai, kuriuose laikomos kiaulės, privalo būti aptverti tvora, siekiant išvengti sąlyčio su laukiniais gyvūnais (turi būti aptvertas tvartas)

 • Laikyti kiaules lauke draudžiama

 • Riboti pašalinių asmenų, transporto priemonių ūkyje (kiaulių laikymo vietoje) lankymąsi

 • Prie kiekvieno įėjimo į tvartą ir į pagalbines patalpas įrengti dezinfekcinius kilimėlius

 • Nešerti kiaulių maisto atliekomis – tai griežtai draudžiama

 • Dirbant kiaulių laikymo patalpose, naudoti tik tam skirtus švarius darbinius ar specialius drabužius ir batus (pabaigus darbus – būtina persirengti)

 • Įtarus, kad kiaulės serga, nedelsiant kreiptis į vietos veterinarijos gydytoją arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnus. (simptomai: neėda, karščiuoja, apatiškos ir t.t.)

 • Reguliariai naikinti graužikus, vabzdžius ir kiti kenkėjus tvarte

 • Nesilankyti kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklėse, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose.

 • Pašarus pirkti tik iš patikimų pardavėjų ir laikyti apsaugotus nuo aplinkos veiksnių bei kenkėjų (pvz. graužikų), tam skirtoje vietoje

 • Kiaules šerti termiškai apdorotu pašaru (žalią masę, grūdus naudoti tik termiškai apdorotus)

 • Kiaulių pakratams nenaudoti einamųjų metų derliaus šiaudų, neišlaikius jų ne mažiau kaip 3 mėn.

 • Registruoti kiaulių laikymo vietas ir kas ketvirtį deklaruoti laikomų kiaulių skaičių

SVARBU

Nustačius, kad laikytojai netaiko biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose, jie:

 •  Baudžiami administracine tvarka (įspėjimas arba 57 eurų bauda)

 •  Kiaulių užkrečiamosios ligos atveju, negaus kompensacijos už nugaišusias ir sunaikintas kiaules

 •  Negaus Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamos finansinės paramos

 

Įtarus ligą, informuoti Pasvalio Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą telefonais 34346, 34349, 58709, visą parą veikiančiu telefonu 8 800 40 403, arba pranešti privačiam veterinarijos gydytojui.

 

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS BEI MIŠKO SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMAS INTERNETE

 

Informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas teisės aktų nustatyta tvarka sėkmingai organizuoja ir vykdo valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. Modernizavus valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarką bei įdiegus naują elektroninę aukcionų sistemą, pasikeitė aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka – aukcionų skelbimas, dokumentų pateikimas, nuomos ir pardavimo aukcionai dabar vyksta tik elektroninėje erdvėje (interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt).

Pažymėtina, kad pradėjus aukcionus vykdyti elektroninėje erdvėje, valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas tapo dar viešesnis, skaidresnis bei taupantis visų aukcionų dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nebereikia niekur vykti– viskas vyksta internetu elektroninėje erdvėje. Aukciono dalyviai vienu metu, neišvykstant iš savo gyvenamosios ar darbo vietos, gali iš karto dalyvauti keliuose tuo pačiu metu vykstančiuose valstybinės žemės bei miško pardavimo ar nuomos aukcionuose. Sistema yra aiški ir paprasta vartotojui, o iškilus klausimams visuomet padės aukciono administratorius.

Kviečiame visus susidomėjusius valstybinės žemės bei miško sklypų pirkimu ir nuoma užsiregistruoti interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt ir aktyviai dalyvauti valstybinės žemės bei miško sklypų pirkimo bei nuomos aukcionuose.

 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacijaĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-384 „DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL DRAUDIMO ĮMOKŲ DALINIO KOMPENSAVIMO

DĖL DRAUDIMO ĮMOKŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ

LR Žemės ūkio ministro 2011-12-29 įsakymo Nr. 3D-954

Dalis draudimo įmokų pagalbos gavėjams, kompensuojama tik už draudimo liudijimo (poliso) ir papildomo draudimo liudijimo (poliso) įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius draudžiamus augalų pasėlius,

 Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems 2013 metų derliui augalus, kompensuojama 50 proc. draudimo įmokų sumos, neviršijant šių draudimo įmokų kompensavimo sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis. Atsižvelgiant į tais metais paramai draudimo įmokoms kompensuoti ŽŪM skiriamus LR valstybės biudžeto asignavimus, kompensuojami draudimo įmokų sumos dydžiai 1 ha nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (2013-10-07 įsakymo Nr.3D-689).

Tais atvejais, kai pagalbos gavėjai visas draudimo įmokas (gali būti mokamos dalimis) sumoka draudimo įmonei, draudimo įmokų sumos dalis kompensuojama pagalbos gavėjams nustatyta tvarka:

Pagalbos gavėjai, mokantys visą draudimo įmoką draudimo įmonei, apdraudę pasėlius ir sumokėję draudimo įmoką, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (apdraudę žieminius pasėlius - iki kitų metų rugsėjo 30 d.), rajono žemės ūkio skyriui pateikia šiuos dokumentus:

1. draudimo liudijimą, kuriame turi būti nurodytas draudžiamas plotas pagal pasėlių rūšis (parodyti), ir jo kopiją;

2. mokėjimo dokumentus, įrodančius draudimo įmokų sumokėjimą (parodyti), ir jų kopijas;

3.deklaraciją dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, gauti;

4. paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, įrodančius, kad įvykus draudiminiam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos, augalai buvo atsėti ir atsodinti.

 

Draudimo klausimais kreiptis į rajono žemės ūkio skyriaus duomenų bazės specialistę Dovilę Nariūnienę, 8 451 54065.

INFORMACIJA APIE AFRIKINIO KIAULIŲ MARO NUSTATYMĄ LAUKINIUOSE ŠERNUOSE

 

 

INFORMACIJA ŪKININKAMS KETINANTIEMS PREKIAUTI SAVO PRODUKCIJA VIEŠOSE VIETOSE

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355, „Dėl prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2442) bei LR žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357, „Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2443) vienas iš reikalavimų ūkininkams ketinantiems prekiauti savo produkcija viešose vietose žemės ūkio produktais turėti Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašą, apie Ūkininkų ir/ arba Valdų registre registruotas plėtojamas žemės ūkio ekonomines veiklas. Išrašas ūkio subjektams išduodamas neatlygintinai.

 

Dėl išrašų kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę A.Sabienę, 407 kab. , tel. (8 451) 54 124.

 


DĖL LENGVATINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ TAIKYMO

 

Taikomos elektros energijos tarifų planų arba galios dedamosios mokesčio lengvatos. Jomis galima naudotis, jei bus tenkinami Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyti kriterijai:

 

Ūkininkų ūkiams taikomos tokios pat elektros energijos kainos ir tarifų planai kaip ir kitiems privatiems klientams, kai:

- metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;

- ūkininko ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre;

- žemės ūkio valda įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

- šios valdos ekonominis dydis pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 14 europinio dydžio vienetų ir mažesnis.

 

Žemės ūkio veiklos subjektui taikomi verslo klientų kainos ir tarifų planai bei galios dedamosios mokesčio lengvata, taikant šį mokestį tik rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, kai:

- metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;

- žemės ūkio valda įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

- šios valdos ekonominis dydis pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra didesnis nei 14 europinio dydžio vienetų.

Galios dedamosios mokesčio lengvata taip pat taikoma pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), gaunančioms (gaunantiems) elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų.

 

Iki 2013 m. kovo 31 d. Jus aptarnaujančiam bendrovės klientų aptarnavimo centrui reikalinga pateikti:

1. Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (už 2012 metus), kurios forma patvirtinta galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-526.

2. Pažymą, patvirtinančią, kad Jūsų ūkininko ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre (teikia tik ūkininkų ūkiai).

3. Pažymą, patvirtinančią, kad Jūsų žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Šioje pažymoje taip pat turi būti nurodyti žemės ūkio valdos europinio dydžio vienetai, apskaičiuoti už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

4. Prašymą taikyti atitinkamą tarifą ar tarifo planą (jei keičiate tarifą ar tarifo planą).

 

Iki nurodytos datos nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių galimybę taikyti elektros energijos kainų ir tarifų planų lengvatas, objektams nuo 2013 m. balandžio 1 d. bus priskirti iki lengvatos galiojimo pradžios taikyti tarifų planai ir atliktas apmokėjimo už elektros energiją, sunaudotą ar persiųstą per 2012 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiais, perskaičiavimas nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančiomis kainomis.

 

Papildomai informuojame, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos visuomeninės elektros energijos ir elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos. Daugiau informacijos rasite www.lesto.lt arba paskambinę Kontaktų centro telefonu 1802.                                       


Norintiems lengvatinėmis sąlygomis įsigyti dyzelinio kuro

 

Registruotiems žemės ūkio veiklos subjektams akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų leidžiama įsigyti pagal žemės ūkio augalų rūšis deklaruotam žemės ūkio naudmenų hektarui:


1. Grūdiniai ir ankštiniai augalai                                                    120                                  
2. Rapsai                                                                                       120
3. Bulvės                                                                                        240
4. Daržovės                                                                                    240
5. Cukriniai runkeliai                                                                       150
6. Pašariniai šakniavaisiai                                                              150
7. Versliniai (intensyviai prižiūrimi) sodai                                        250
8. Versliniai (intensyviai prižiūrimi) uogynai                                    150
9. Linai                                                                                            120
10. Pievos ir ganyklos laikant ne mažiau kaip nustatytą sutartinių gyvulių skaičių*  120
11. Pievos ir ganyklos – gerai agrarinei būklei palaikyti 25 (nelaiko gyvulių)
12. Kiti augalai ir plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos 120

 

Tai sudaro galimybę daugiau degalų įsigyti žemdirbiams, auginantiems daržoves, vaisius ir kitus augalus, kuriems auginti reikia daugiau kuro. Jiems skiriamas akcizais neapmokestinto dyzelino kiekis 1 ha gali siekti nuo 25 iki 250 l. Mažiau beakcizių dyzelinių degalų gali įsigyti gyvulių nelaikantys žemės ūkio veiklos subjektai, kurių pasėlių struktūroje didesnę dalį sudaro pievos (1 ha – 25 litrai). Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų normos, išskyrus žuvininkystę, yra nustatomos ūkiniams metams, kurie prasideda liepos 1 d.

 

Fizinis asmuo turi būti registravęs ūkininko ūkį.

Ūkio pardavimo ar kitokio perleidimo atveju yra sudaryta galimybė sumuoti ūkio perleidėjo įsigytą ir perėmėjui leidžiamo įsigyti dyzelino kiekius. Tokiu atveju, ūkio perėmėjas turi parašyti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui laisvos formos prašymą dėl dyzelinių degalų perskaičiavimo, įtraukiant ūkio perleidėjo laikytus ūkinius gyvūnus Lengvatinio dyzelinio kuro kiekiui gyvulių skaičius imamas iš Ūkinių gyvūnų registro birželio 1 d. Gyvuliai perskaičiuojami į sąlyginius pagal sekančius koeficientus:

 

SUTARTINIŲ GYVULIŲ (SG) SKAIČIUS

 

Gyvūnai                                                                     Gyvūnų skaičius,                     Vienas gyvūnas,                         

                                                                                        atitinkantis S                         sudarantis SG         

 

Karvės, buliai                                                                              1                                                    1                   

Veršeliai iki 1 m.                                                                         4                                                0,25              

Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m.                                           1,4                                                  0,7                

Avys, ožkos                                                                              14                                                0,07              

Arkliai nuo 1 m.                                                                           1                                                    1                  

Kumeliukai iki 1 m.                                                                   2,5                                                 0,4                

Vištos (dedeklės)                                                                     140                                             0,007            

Broileriai (mėsiniai)                                                                2500                                           0,0004          

Kalakutai (auginami iki 70 d. amžiaus)                                    157                                           0,0064

Kalakutai (auginami iki 133 d. amžiaus)                                   75                                            0,0133          

Antys                                                                                       116                                            0,0086          

Žąsys                                                                                        63                                              0,016            

Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo)             40                                              0,025           

Šinšilos                                                                                   714                                            0,0014          

 

Kokia akcizų lengvata gali pasinaudoti žemės ūkio veiklos subjektai? Pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) ir Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 145, (Žin., 2003, Nr. 14-544, toliau – Degalų įsigijimo taisyklės) nuostatas, žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę pasinaudoti žemės ūkio veiklai skirtų dyzelinių degalų akcizų lengvata (toliau – ž.ū. veiklos akcizų lengvata), t.y. įsigyti šiuos degalus nemokant akcizų.

 

Žemės ūkio veiklos akcizų lengvata gali pasinaudoti:

1. ūkininkai, įregistravę ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) nustatyta tvarka;

2. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ir kitos įmonės, kurių pajamos, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, sudaro daugiau kaip 50 procentų visų metinių pajamų;
3. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigos, turinčios mokomuosius (bandymų) ūkius.

 

Pagrindinės ž.ū. veiklos akcizų lengvatos taikymo sąlygos yra šios:
1. įsigyjami dyzeliniai degalai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pažymėti (žalia spalva);

2. dyzelinius degalus gali įsigyti tik žemės ūkio veiklos subjektas;

3. per vienerius ūkinius metus (nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.) dyzelinių degalų galima įsigyti tik nustatytą kiekį;

4. dyzeliniai degalai gali būti įsigyjami tik pagal dyzelinių degalų įsigijimo leidimus (toliau – Leidimas) ir degalų įsigijimo apskaitos lenteles, išduotus vadovaujantis Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo ir tokių degalų apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131, (Žin., 2003, Nr. 45-2052; 2005, Nr. 50-1685, toliau – Leidimų išdavimo taisyklės, išskyrus atvejus, kai degalai įsigyjami iš konkretaus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau – sandėlis) ar specialaus akcizais neapmokestinamų prekių sandėlio (toliau – specialus sandėlis);
5. dyzelinius degalus galima įsigyti tik iš sandėlių, specialių sandėlių ar nustatyta tvarka registruotų ūkio subjektų, turinčių teisę verstis didmenine prekyba degalais ir gabenti juos mobiliosiomis talpyklomis (autocisternomis);

6. dyzeliniai degalai gali būti naudojami kaip žemės ūkio technikos (įskaitant traktorius), žvejybos laivų variklių, taip pat žemės ūkio veiklos subjektams nuosavybės teise priklausančių arba pagal raštu sudarytas nuomos, panaudos ar kitas sutartis žemės ūkio veiklos subjektų žemės ūkio veikloje naudojamų transporto priemonių kuras. T.y. žymėti dyzeliniai degalai gali būti naudojami ne tik kaip technikos, tiesiogiai skirtos naudoti žemės ūkyje ar tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje (žemės ūkio technika ar žvejybos laivai), degalai, bet ir kaip technikos, kuri žemės ūkio veikloje naudojama netiesiogiai (pvz., automobilių, kuriais Lietuvoje vežami žemės ūkio produktai, transporto priemonių, kuriomis gabenama žuvis, žvejybos priemonių ir pan.), degalai.

 

Primename, kad šių dyzelinių degalų negalima naudoti žemės ūkio produkcijos džiovinimo įrenginiuose.

 

Žemės ūkio veiklos subjektas, norėdamas gauti Leidimą, turi kreiptis į savo ūkio (bendrovės ir pan.) įregistravimo vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI) ir pateikti atitinkamą prašymą, kuriame turi nurodyti:

1. savo pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą arba asmens kodą), buveinės (deklaruotos gyvenamosios vietos) adresą, telefono ir fakso numerius. Jeigu žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo, jis turi nurodyti ir ūkininko ūkio identifikacinį kodą.

2. dyzelinių degalų panaudojimo vietos adresą (-us), t.y. deklaruotų pasėlių ir/ar žuvininkystės vietų adresus.

3. kuro talpyklų, kuriose numato saugoti dyzelinių degalų atsargas, tūrį (kubiniais metrais), numerius, suteiktus AVMI registruojant talpyklas, adresus arba įrašyti pastabą, kad kuro talpyklų neturi (nenaudoja). Jei žemės ūkio veiklos subjektas nėra įregistravęs turimų kuro talpyklų, kuriose bus laikomos dyzelinių degalų atsargos, prie prašymo jis turi pridėti ir laisvos formos prašymą įregistruoti tokias talpyklas.

 

Prie prašymo žemės ūkio veiklos subjektas turi pridėti įmonės (ūkininko ūkio) registravimo pažymėjimo kopiją.

 

Fizinis asmuo turi pateikti galiojantį asmens dokumentą, o nuolatinis Lietuvos gyventojas turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą.

 

Asmuo, pageidaujantis įsigyti dyzelinių degalų, skirtų naudoti žuvininkystės reikmėms, papildomai turi pateikti tinkamai užpildytą leidžiamo 200___m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio FR0544 formos pažymą. Tokią pažymą žemės ūkio veiklos subjektui išduoda Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ir kitos įmonės papildomai privalo pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66, (Žin., 2003, Nr. 22-936) priede nustatytos formos pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per kalendorinius metus, ėjusius prieš kalendorinius metus, kuriais prasideda einamieji ūkiniai metai.

 


Informacija valstybinės žemės nuomotojams


Primename, kad valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas juridiniams ir fiziniams asmenims - lapkričio 15 d.


Mokesčio mokėtojai, kurie yra pakeitę ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos, žemės nuomos mokesčio deklaracijų gali negauti. Jie nedelsdami turėtų atvykti į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių arba informuoti telefonu (8 451) 54 065 atsakingą darbuotoją dėl gyvenamosios vietos patikslinimo.

 

Asmenys, turintys nuomojamų valstybinės žemės sklypų ir negavę apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio deklaracijos už 2013 ir ankstesnius metus, turi kreiptis į seniūniją, kurioje gyvena, arba į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių.

 

Gavus deklaraciją, būtina peržiūrėti, ar visi nuomojami žemės sklypai apmokestinti. Pastebėjus, netikslumus deklaracijoje, kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio skyrių, 403 kabinetą, tel. (8 451) 50 321 arba į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 427 kabinetą, tel. (8 451) 54 065.


Mokesčio mokėtojams, nesumokėjusiems nuomos mokesčio už valstybinę žemę, siunčiamas priminimas dėl mokestinės prievolės nevykdymo.

 

Iki kalendorinių metų kovo 15 d. informuojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Pasvalio skyrius apie nuomininkus, vengiančius mokėti nuomos mokestį už išsinuomotą valstybinę žemę dėl nuomos sutarčių nutraukimo.

 

Juridinis ir personalo skyrius nepriemokos išieškojimą pradeda iš asmenų, jeigu skola viršija 29 eurus, arba nuo termino sumokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę yra praėję 3 metai.


DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO


Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2012-11-28 d. spendimu „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams“ Nr. T1-244 nusprendė:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus pagal žemės naudojimo būdą (procentais nuo žemės mokestinės vertės);

1.1. mėgėjų sodų žemės slypams ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypams – 1,5;

1.2. specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypams – 1,5;

1.3. rekreacinio naudojimo žemės sklypams – 1,5.

1.4. kitiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams - 1,5;

1.5. gyvenamųjų teritorijų žemei – 0,75;

1.6. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų žemei – 1;

1.7. komercinės paskirties objektų teritorijų žemei – 1;

1.8. naudingųjų iškasenų teritorijų žemei – 2;

1.9. žemei, nenurodytai 1.1–1.8 punktuose, – 2.

2. Už nenaudojamą, apleistą žemės sklypą nustatyti 4 proc. žemės mokesčio tarifą nuo žemės mokestinės vertės. ŽEMĖS ŪKIOS VALDOS AR ŪKIO BENDROJO STANDARTINIO GAMYBINIO PELNO IR EKONOMINIO DYDŽIO, IŠREIŠKIAMO EKONOMINIO DYDŽIO VIENETAIS, APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1106

 

EKONOMINIO DYDŽIO, IŠREIKŠTO EUROPINIO DYDŽIO VIENETAIS NUSTATYMO TVARKA

 

Valdos (ūkio) ekonominis dydis, išreikštas EDV, per metus skaičiuojamas du kartus:

- už laikotarpį, prasidedantį praėjusiųjų metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų liepos 20 d.);

- už laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama kitų metų sausio 30 d.).

 

 Auginamų augalų pasėlių plotų duomenys imami iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos supaprastintų tiesioginių išmokų informacinės sistemos (STIS) duomenų bazės, kurioje užfiksuoti deklaruoti pasėlių plotai ir augalų rūšys kiekvienų metų atitinkamai sausio 1 dieną arba liepos 1 dieną.


Ūkinių gyvūnų vidutinis skaičius už atitinkamą laikotarpį apskaičiuojamas remiantis Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazių duomenimis. Apskaičiuojant vidutinį ūkinių gyvūnų skaičių už atitinkamą laikotarpį, imami to laikotarpio kiekvieno mėnesio paskutinę dieną šiame registre fiksuoti duomenys.

 

Už valdos (ūkio), kurioje vykdoma žemės ūkio veikla ir gaminamai produkcijai nustatytas SGP, ekonominio dydžio, išreikšto EDV, nustatymą ir pateikimą valdų (ūkių) valdytojams atsakingas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

 

Apie valdos ekonominį dydį (EDV) informaciją teikia seniūnijų žemės ūkio specialistai arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai.

 


  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. gruodžio 10 d. įstatymas Nr. IX-1250

 

Norintiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre

Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų.

Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.

Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.

Įregistruoti ūkį registre gali tik veiksnus fizinis asmuo.

Ūkis įregistruojamas prašymą pateikusio asmens vardu.

 

Įregistruodamas ūkį, asmuo savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

1.  Prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla).

2. Prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas, o tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, - teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotos pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus).

3. Prašymą pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją.

4. Dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.

Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat, ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį (toliau –žemės ūkio veiklos patirtis). Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą). Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma. Laikyti egzaminą eksternu gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį ar profesinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

5. Notariškai patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į regist

Artimiausi renginiai

2017 m. vasario
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11

2017-02-11 14:00

12
13 14 15 16 17

2017-02-17 19:00

18 19

2017-02-19 16:00

20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2017 m. vasario
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11

2017-02-11 14:00

12
13 14 15 16 17

2017-02-17 19:00

18 19

2017-02-19 16:00

20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji