Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialioji programa

2016 METŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SĄMATA


2015 METŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA   

 


2015 METŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SĄMATA


2014 METŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA   


                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                    Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                    2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-87

    (2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-220 redakcija)

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialioji programa (toliau vadinama Programa) skirta finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis (toliau vadinama  verslo subjektai), atitinkančius šių nuostatų reikalavimus. Programos tikslas – gerinti ūkininkavimo ir verslo sąlygas Pasvalio rajono savivaldybėje. Programos uždavinys – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą bei ūkininkus. Programos priemonė – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas. Produkto vertinimo kriterijus – finansuotų smulkaus ir vidutinio verslo projektų skaičius.

2. Programos steigėjas – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau vadinama Taryba).

3. Programos lėšų apskaitą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

 

II. PROGRAMOS LĖŠŲ ŠALTINIAI

 

4. Tarybos sprendimu skirtos biudžeto lėšos.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtos lėšos smulkiam ir vidutiniam verslui  remti.

6. Lėšos, gautos iš įvairių fondų ir tarptautinių organizacijų.

7. Fizinių ir juridinių asmenų paaukotos lėšos.

8. Banko palūkanos už sąskaitoje laikomas lėšas.

9. Verslo subjektų grąžintos lėšos.

10. Kitos teisėtai gautos lėšos.

 

III. PROGRAMOS REMIAMOS VEIKLOS SRITYS

 

11. Programa remia visų sričių smulkų ir vidutinį verslą, išskyrus šias veiklas, nurodytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje:

 •  gėrimų gamyba (nuo 11.01 iki 11.05);
 •  tabako gaminių gamyba (12.00);
 • didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46.00);
 • mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai, tabakas (47.11);
 • maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.20);
 • alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba (47.25.10);
 • tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.26);
 • maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.82);
 • finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.00);
 • draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla (65.00);
 • pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla (66.00);
 • nekilnojamojo turto operacijos (68.00);
 • azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla (92.00). 

 

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

12. Programos komisija (toliau vadinama – Komisija) yra kolegialus organas, sudarytas Tarybos,  priimantis sprendimus Programos veiklos klausimais.

13. Komisija sudaroma Tarybos įgaliojimų laikotarpiui. Taryba sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus bei keisti jos sudėtį.

14. Komisijos posėdžius organizuoja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

15. Komisijos sprendimus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

16. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse narių. Komisija sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams  pasiskirsčius po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

17. Komisija:

17.1. svarsto verslo subjektų pateiktus prašymus;

17.2. pagal  Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus pateiktus dokumentus  priima  sprendimą  dėl  lėšų skyrimo  formos  ir  dydžio ir teikia pasiūlymus Tarybai;

17.3. įpareigoja Programos administraciją nutraukti sutartis;

17.4. teikia pasiūlymus Tarybai dėl atleidimo nuo mokesčių.

18. Programos administracija (Savivaldybės administracija):   

18.1. priima ir nagrinėja verslo subjektų  pateiktus  prašymus ir teikia svarstyti Komisijai (Investicijų ir turto valdymo skyrius);

18.2. pasiūlo lėšų skyrimo formą ir dydį (Investicijų ir turto valdymo skyrius);

18.3. rengia lėšų teikimo sutarčių, sudaromų tarp Savivaldybės administracijos ir lėšų gavėjo, projektus, suderina  juos  su  sutarties  šalimis (Apskaitos skyrius);  

18.4. organizuoja  Komisijos  sprendimų  vykdymą (Investicijų ir turto valdymo skyrius);

18.5. pasirinktinai tikrina  skirtų Programos  lėšų  naudojimą (Apskaitos skyrius);

18.6. teikia pasiūlymus Komisijai dėl sutarčių  nutraukimo, lėšų  gavėjams  nesilaikant  sutartyse  numatytų  įsipareigojimų (Apskaitos skyrius);

18.7. atstovauja teisme, valstybės valdžios ir valdymo  institucijose,  santykiuose  su  kitais  fiziniais, juridiniais asmenimis (Juridinis ir personalo skyrius).

18.8. tvarko Komisijos posėdžių dokumentus (Bendrasis skyrius).

18.9. Programos įgyvendinimą prižiūri Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Investicijų ir turto valdymo skyriaus valstybės tarnautojas – programos koordinatorius.

19. Sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Taryba.

 

V. PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

20. Programos lėšos gali būti naudojamos tik pagal Programos nuostatus.

21. Programos lėšos kaupiamos banke, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus  atidarytoje specialioje sąskaitoje.

21. Lėšos teikiamos:

21.1. daliai palūkanų už banko kreditus padengti (iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų vienam verslo subjektui);

21.2. banko draudimo bendrovių garantijų atlyginimo apmokėjimui (iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų vienam verslo subjektui);

21.3. kompensuoti sumokėtą įmonės registravimo mokestį ir kitas registravimo išlaidas pradedantiems savo verslą ir pirmą kartą registruojantiems savo įmonę (ne daugiau kaip 100 eurų);

21.4. projektams Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimui.

22. Nepanaudotos kalendoriniais metais Programos lėšos gali būti naudojamos ateinančiais metais.

23. Parama teikiama tik banko pavedimais.

 

VI. PROGRAMOS LĖŠŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

24. Programoje gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įregistravę savo verslą, kuriantys ar plečiantys savo veiklą Pasvalio rajone ar steigiantys naujas darbo vietas; nuostatų 21.4 punkte nurodytai priemonei projektus gali teikti smulkaus ir vidutinio verslo įmones vienijančios organizacijos.

25. Programos lėšos teikiamos, jei verslo subjektai atitinka šiuos reikalavimus:

25.1. per paskutinius dvejus metus nepasinaudojo Programos lengvatomis;

25.2. nėra paskelbtas bankrotas ir neturi likviduojamos įmonės statuso.

26. Verslo subjektai Programos administracijai pateikia šiuos dokumentus:

26.1. paraišką;

26.2. įmonės registravimo dokumentų patvirtintas kopijas;

26.3. verslo plano santrauką šios Programos 21.4 punkte nustatytu atveju;

26.4. įmonės įstatų (jei įmonė privalo juos turėti pagal įstatymą) patvirtintą kopiją;

26.5. suteikusio kreditą banko pažymą ir paskolos gavimo sutarties patvirtintą kopiją šios Programos 21.1 punkte nustatytu atveju;

26.6. Valstybinės mokesčių inspekcijos, SODROS pažymas, kad laiku mokami mokesčiai (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo dienos);

26.7. paskutinių dvejų metų arba nuo įmonės įregistravimo pradžios, jeigu įmonė vykdo veiklą trumpiau nei 2 metus, buhalterinės apskaitos balansus šios Programos 21.1, 21.2, 21.4 punkte nustatytu atveju;

26.8. kitus papildomus dokumentus (pagal Programos administracijos pareikalavimą).

27. Tarybai priėmus sprendimą skirti lėšas, tarp Savivaldybės ir lėšų gavėjo pasirašoma dvišalė sutartis. Savivaldybės vardu sutartį pasirašo Administracijos direktorius.

 

VII. PROGRAMOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

28. Programa reorganizuojama ir likviduojama Tarybos sprendimu.

29. Likvidavus Programą, likusios lėšos paskirstomos Tarybos sprendimu.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Programos reviziją atlieka Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

31. Programos nuostatus keisti ir pildyti gali Taryba.                 

 

                                                                                     

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji