Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Žemės ir žemės nuomos mokestis

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-86 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir 2017 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo" nustatė: 
2. Už nenaudojamus, apleistus žemės sklypus (žemės ūkio naudmenas) 2018 metams nustatas 4 proc. žemės mokesčio tarifą nuo žemės mokestinės vertės.
3. 2017 metais neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata:
    3.1. 0,15 ha namų valdai kaimo teritorijoje;
    3.2. 0,07 ha namų valdai Pasvalio ir Joniškėlio miestuose;
    3.3. 1,5 ha žemės ūkio paskirties sklypams.
 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-117 „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir 2016 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“ nusprendė:
Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2017 metams pagal žemės naudojimo paskirtį (procentais nuo žemės mokestinės vertės), už nenaudojamus, apleistus žemės sklypus (žemės ūkio naudmenas) nustatyti 4 proc. žemės mokesčio tarifą nuo žemės mokestinės vertės, taip pat nustatyti 2016 metais neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata:
1. 0,15 ha namų valdai kaimo teritorijoje;
2. 0,07 ha namų valdai Pasvalio ir Joniškėlio miestuose;
3. 1,5 ha žemės ūkio paskirties sklypams.

 


Žemės mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai, lengvatos ir mokėjimo terminai

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-147 nusprendė:

1. Nustatyti nuomos mokesčio tarifą 2017 metams už valstybinę žemę (išnuomotą ne aukciono būdu):

1.1. už žemės ūkio paskirties – 4,0 procentai nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2017 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;

1.2. už namų valdos žemę – 1,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2017 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;

1.3. už kitos paskirties žemę – 2,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2017 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius.

2. Nustatyti neapmokestinamą žemės sklypo dydį 2017 metams valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai – 0,15 ha kaimo teritorijoje, 0,07 ha – Joniškėlio ir Pasvalio miestuose. Tais atvejais, kai žemės sklypas naudojamas bendrosios nuosavybės teise, nuolaida taikoma kiekvienam bendraturčiui už atitinkamai ne didesnį kaip 0,15 ha sklypą namų valdai kaimo teritorijoje ir 0,07 ha sklypą namų valdai Joniškėlio ir Pasvalio miestų teritorijoje.

3. Atleisti nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę visus mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis), kurių kalendoriniais metais už visus nuosavybės teise priklausančius ir nuomojamus iš valstybės žemės sklypus mokėtinas mokestis neviršija 2,00 Eur.

4. Nustatyti, kad nuomos mokesčio už valstybinę žemę nulinis tarifas 2017 m. taikomas:

4.1. garažų bendrijoms;

4.2. daugiabučių namų savininkų bendrijų naudojamai žemei.

5. Netaikyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų asmenims, einamųjų metų rugpjūčio 31 dieną turintiems šio mokesčio įsiskolinimą iki 2,00 Eur.

6. Nuomos mokestį už valstybinę žemę privalo mokėti neapmokestinamuose sklypuose (daugiabučiuose namuose, daugiabučių namų bendrijose, biudžetinėse įstaigose) įsikūrusios pelno siekiančios įmonės.

7. Fiziniams ir juridiniams asmenims, nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį ir turintiems įsiskolinimą už valstybinės žemės naudojimą iki 2,00 Eur, panaikinti mokestinę prievolę šiam įsiskolinimui.

 

 

Gyventojai, norintys pasinaudoti nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvata, iki rugsėjo 15 d. savo seniūnijai arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui (427 kab.) turi pristatyti savo ir, jei yra, sutuoktinio neįgaliojo ar pensininko  pažymėjimų kopijas bei šeimos sudėties pažymą (šią pažymą galima gauti seniūnijoje).

Juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. dviem egzemplioriais pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui (427 kab.).

Neapmokestinamuose sklypuose (daugiabučiuose namuose, daugiabučių namų bendrijose, biudžetinėse įstaigose) įsikūrusios pelno siekiančios įmonės privalo mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę.

 

Žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas juridiniams ir fiziniams asmenims iki kalendorinių metų lapkričio 15 d. (forma pildymui).


Šį mokestį reikia pervesti į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188753657) sąskaitą:

Nr. LT 624010042600224528, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai:

Įmokų kodai

Mokėjimai

 

įmoka

laiku nesumokėta įmoka

delspinigiai

Nuompinigiai už valstybinę žemę fiziniams asmenims

3111

3112

3113

Nuompinigiai už valstybinę žemę  juridiniams asmenims

3121

3122

3123

Laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Asmenis, nuomojančius valstybinę žemę, bet negavusius mokesčio apskaičiavimo deklaracijos, prašome kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (427 kab.) ar paskambinti tel. (8 451) 54 065.

 

 

Žemės ūkio skyriaus informacija


Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-21 „Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų ir 2015 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“ nusprendė:
Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2016 metams pagal žemės naudojimo paskirtį (procentais nuo žemės mokestinės vertės), už nenaudojamus, apleistus žemės sklypus (žemės ūkio naudmenas) nustatyti 4 proc. žemės mokesčio tarifą nuo žemės mokestinės vertės, taip pat nustatyti 2015 metais neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata:
1. 0,15 ha namų valdai kaimo teritorijoje;
2. 0,07 ha namų valdai Pasvalio ir Joniškėlio miestuose;
3. 1,5 ha žemės ūkio paskirties sklypams.

 


Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.   T1-96 „Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų ir 2014 metų neapmokestinamųjų žemės mokesčiu sklypų dydžių nustatymo“ nusprendė:

 

nustatyti 2015 metų žemės mokesčio tarifus pagal žemės naudojimo paskirtį (procentais nuo žemės mokestinės vertės), už nenaudojamus, apleistus žemės sklypus (žemės ūkio naudmenas) nustatyti 4 proc. žemės mokesčio tarifą nuo žemės mokestinės vertės. Taip pat nustatyti 2014 metų neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata:

1. 0,3 ha namų valdai kaimo teritorijoje;

2. 0,15 ha namų valdai Pasvalio ir Joniškėlio miestuose;

3. 1,5 ha žemės ūkio paskirties sklypams.


Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-244 "Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo"

nusprendė:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus pagal žemės naudojimo būdą (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. mėgėjų sodų žemės slypams ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypams – 1,5;

1.2. specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypams – 1,5;

1.3. rekreacinio naudojimo žemės sklypams – 1,5.

1.4. kitiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams - 1,5;

1.5. gyvenamųjų teritorijų žemei – 0,75;

1.6. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų žemei – 1;

1.7. komercinės paskirties objektų teritorijų žemei – 1;

1.8. naudingųjų iškasenų teritorijų žemei – 2;

1.9. žemei, nenurodytai 1.1–1.8 punktuose, – 2.

2. Už nenaudojamą, apleistą žemės sklypą nustatyti 4 proc. žemės mokesčio tarifą nuo žemės mokestinės vertės.

 


Žemės mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai, lengvatos ir mokėjimo terminai


Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2014 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-126 nusprendė:


1. Nustatyti nuomos mokesčio tarifą 2014 metams už valstybinę žemę (išnuomotą ne aukciono būdu):

1.1. už žemės ūkio paskirties – 4,0 procentai nuo vidutinės žemės rinkos vertės, 2014 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;

1.2. už namų valdos žemę – 1,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės, 2014 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;

1.3. už kitos paskirties žemę – 2,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės, 2014 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius.

2. Nustatyti neapmokestinamą žemės sklypo dydį 2014 metams valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) – asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį namų valdai – 0,3 ha kaimo teritorijoje, 0,15 ha – Joniškėlio ir Pasvalio miestuose. Tais atvejais, kai žemės sklypas naudojamas bendrosios nuosavybės teise, nuolaida taikoma kiekvienam bendraturčiui už atitinkamai ne didesnį kaip 0,3 ha sklypą namų valdai kaimo teritorijoje ir 0,15 ha sklypą namų valdai Joniškėlio ir Pasvalio miestų teritorijoje.

3. Atleisti nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę visus mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis), kurių kalendoriniais metais už visus nuosavybės teise priklausančius ir nuomojamus iš valstybės žemės sklypus mokėtinas mokestis neviršija 5 litų.

4. Nustatyti, kad nuomos mokesčio už valstybinę žemę nulinis tarifas 2014 m. taikomas:

4.1. garažų bendrijoms;

4.2. daugiabučių namų savininkų bendrijų naudojamai žemei.

5. Netaikyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų asmenims, turintiems šio mokesčio įsiskolinimą einamųjų metų rugpjūčio 31 dienai.

6. Nuomos mokestį už valstybinę žemę privalo mokėti neapmokestinamuose sklypuose (daugiabučiuose namuose, daugiabučių namų bendrijose, biudžetinėse įstaigose) įsikūrusios pelno siekiančios įmonės.

7. Fiziniams ir juridiniams asmenims, nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį ir turintiems įsiskolinimą už valstybinės žemės naudojimą iki 5 Lt, panaikinti mokestinę prievolę šiam įsiskolinimui.

8. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių iki 2015 m. gegužės 1 d. organizuoti žemės sklypų garažų bendrijoms ir daugiabučiams namams suformavimą arba spręsti bešeimininkio turto (garažų) įteisinimo kaip savivaldybės turto klausimą.

 

Gyventojai, norintys pasinaudoti nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvata, iki rugsėjo 15 d. savo seniūnijai arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriui (427 kab.) turi pristatyti savo ir, jei yra, sutuoktinio neįgaliojo ar pensininko  pažymėjimų kopijas, bei šeimos sudėties pažymą.(šią pažymą galima gauti seniūnijoje).

 

Juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. dviem egzemplioriais pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui (427 kab.).

 

Neapmokestinamuose sklypuose (daugiabučiuose namuose, daugiabučių namų bendrijose, biudžetinėse įstaigose) įsikurusios pelno siekiančios įmonės privalo mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę.

 

Žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas juridiniams ir fiziniams asmenims iki kalendorinių metų lapkričio 15 d. (forma pildymui)


Šį mokestį reikia pervesti į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus  (įmonės kodas 288787660) sąskaitas:

Nr. LT 504010042600003778, esančią AB banke NORD/LB Lietuva, banko kodas 40100;

Nr. LT497300010081199543, esančią AB Swedbank, banko kodas 73000.

 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai:

Įmokų kodai

Mokėjimai

 

įmoka

laiku nesumokėta įmoka

delspinigiai

Nuompinigiai už valstybinę žemę fiziniams asmenims

3111

3112

3113

Nuompinigiai už valstybinę žemę  juridiniams asmenims

3121

3122

3123

 

 Laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

Asmenis, nuomojančius valstybinę žemę, bet negavusius mokesčio apskaičiavimo deklaracijos, prašome kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (427 kab.) ar paskambinti tel. 54 065.

 

Artimiausi renginiai

2018 m. balandžio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4

2018-04-04 18:00

5 6 7 8
9 10 11 12

2018-04-12 17:00

13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3

2018-05-03 17:00

4 5 6
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2018 m. balandžio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4

2018-04-04 18:00

5 6 7 8
9 10 11 12

2018-04-12 17:00

13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3

2018-05-03 17:00

4 5 6
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji