Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Norintiems lengvatinėmis sąlygomis įsigyti dyzelinio kuro

Norintiems lengvatinėmis sąlygomis įsigyti dyzelinio kuro

 

Registruotiems žemės ūkio veiklos subjektams akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų leidžiama įsigyti pagal žemės ūkio augalų rūšis deklaruotam žemės ūkio naudmenų hektarui:


1. Grūdiniai ir ankštiniai augalai                                                    120                                  
2. Rapsai                                                                                       120
3. Bulvės                                                                                        240
4. Daržovės                                                                                    240
5. Cukriniai runkeliai                                                                       150
6. Pašariniai šakniavaisiai                                                              150
7. Versliniai (intensyviai prižiūrimi) sodai                                        250
8. Versliniai (intensyviai prižiūrimi) uogynai                                    150
9. Linai                                                                                            120
10. Pievos ir ganyklos laikant ne mažiau kaip nustatytą sutartinių gyvulių skaičių*  120
11. Pievos ir ganyklos – gerai agrarinei būklei palaikyti 25 (nelaiko gyvulių)
12. Kiti augalai ir plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos 120

 

Tai sudaro galimybę daugiau degalų įsigyti žemdirbiams, auginantiems daržoves, vaisius ir kitus augalus, kuriems auginti reikia daugiau kuro. Jiems skiriamas akcizais neapmokestinto dyzelino kiekis 1 ha gali siekti nuo 25 iki 250 l. Mažiau beakcizių dyzelinių degalų gali įsigyti gyvulių nelaikantys žemės ūkio veiklos subjektai, kurių pasėlių struktūroje didesnę dalį sudaro pievos (1 ha – 25 litrai). Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų normos, išskyrus žuvininkystę, yra nustatomos ūkiniams metams, kurie prasideda liepos 1 d.

 

Fizinis asmuo turi būti registravęs ūkininko ūkį.

Ūkio pardavimo ar kitokio perleidimo atveju yra sudaryta galimybė sumuoti ūkio perleidėjo įsigytą ir perėmėjui leidžiamo įsigyti dyzelino kiekius. Tokiu atveju, ūkio perėmėjas turi parašyti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui laisvos formos prašymą dėl dyzelinių degalų perskaičiavimo, įtraukiant ūkio perleidėjo laikytus ūkinius gyvūnus Lengvatinio dyzelinio kuro kiekiui gyvulių skaičius imamas iš Ūkinių gyvūnų registro birželio 1 d. Gyvuliai perskaičiuojami į sąlyginius pagal sekančius koeficientus:

 

SUTARTINIŲ GYVULIŲ (SG) SKAIČIUS

 

Gyvūnai                                                                     Gyvūnų skaičius,                     Vienas gyvūnas,                         

                                                                                        atitinkantis S                         sudarantis SG         

 

Karvės, buliai                                                                              1                                                    1                   

Veršeliai iki 1 m.                                                                         4                                                0,25              

Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m.                                           1,4                                                  0,7                

Avys, ožkos                                                                              14                                                0,07              

Arkliai nuo 1 m.                                                                           1                                                    1                  

Kumeliukai iki 1 m.                                                                   2,5                                                 0,4                

Vištos (dedeklės)                                                                     140                                             0,007            

Broileriai (mėsiniai)                                                                2500                                           0,0004          

Kalakutai (auginami iki 70 d. amžiaus)                                    157                                           0,0064

Kalakutai (auginami iki 133 d. amžiaus)                                   75                                            0,0133          

Antys                                                                                       116                                            0,0086          

Žąsys                                                                                        63                                              0,016            

Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo)             40                                              0,025           

Šinšilos                                                                                   714                                            0,0014          

 

Kokia akcizų lengvata gali pasinaudoti žemės ūkio veiklos subjektai? Pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) ir Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 145, (Žin., 2003, Nr. 14-544, toliau – Degalų įsigijimo taisyklės) nuostatas, žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę pasinaudoti žemės ūkio veiklai skirtų dyzelinių degalų akcizų lengvata (toliau – ž.ū. veiklos akcizų lengvata), t.y. įsigyti šiuos degalus nemokant akcizų.

 

Žemės ūkio veiklos akcizų lengvata gali pasinaudoti:

1. ūkininkai, įregistravę ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) nustatyta tvarka;

2. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ir kitos įmonės, kurių pajamos, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, sudaro daugiau kaip 50 procentų visų metinių pajamų;
3. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigos, turinčios mokomuosius (bandymų) ūkius.

 

Pagrindinės ž.ū. veiklos akcizų lengvatos taikymo sąlygos yra šios:
1. įsigyjami dyzeliniai degalai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pažymėti (žalia spalva);

2. dyzelinius degalus gali įsigyti tik žemės ūkio veiklos subjektas;

3. per vienerius ūkinius metus (nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.) dyzelinių degalų galima įsigyti tik nustatytą kiekį;

4. dyzeliniai degalai gali būti įsigyjami tik pagal dyzelinių degalų įsigijimo leidimus (toliau – Leidimas) ir degalų įsigijimo apskaitos lenteles, išduotus vadovaujantis Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo ir tokių degalų apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131, (Žin., 2003, Nr. 45-2052; 2005, Nr. 50-1685, toliau – Leidimų išdavimo taisyklės, išskyrus atvejus, kai degalai įsigyjami iš konkretaus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau – sandėlis) ar specialaus akcizais neapmokestinamų prekių sandėlio (toliau – specialus sandėlis);
5. dyzelinius degalus galima įsigyti tik iš sandėlių, specialių sandėlių ar nustatyta tvarka registruotų ūkio subjektų, turinčių teisę verstis didmenine prekyba degalais ir gabenti juos mobiliosiomis talpyklomis (autocisternomis);

6. dyzeliniai degalai gali būti naudojami kaip žemės ūkio technikos (įskaitant traktorius), žvejybos laivų variklių, taip pat žemės ūkio veiklos subjektams nuosavybės teise priklausančių arba pagal raštu sudarytas nuomos, panaudos ar kitas sutartis žemės ūkio veiklos subjektų žemės ūkio veikloje naudojamų transporto priemonių kuras. T.y. žymėti dyzeliniai degalai gali būti naudojami ne tik kaip technikos, tiesiogiai skirtos naudoti žemės ūkyje ar tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje (žemės ūkio technika ar žvejybos laivai), degalai, bet ir kaip technikos, kuri žemės ūkio veikloje naudojama netiesiogiai (pvz., automobilių, kuriais Lietuvoje vežami žemės ūkio produktai, transporto priemonių, kuriomis gabenama žuvis, žvejybos priemonių ir pan.), degalai.

 

Primename, kad šių dyzelinių degalų negalima naudoti žemės ūkio produkcijos džiovinimo įrenginiuose.

 

Žemės ūkio veiklos subjektas, norėdamas gauti Leidimą, turi kreiptis į savo ūkio (bendrovės ir pan.) įregistravimo vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI) ir pateikti atitinkamą prašymą, kuriame turi nurodyti:

1. savo pavadinimą (vardą, pavardę), mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą arba asmens kodą), buveinės (deklaruotos gyvenamosios vietos) adresą, telefono ir fakso numerius. Jeigu žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo, jis turi nurodyti ir ūkininko ūkio identifikacinį kodą.

2. dyzelinių degalų panaudojimo vietos adresą (-us), t.y. deklaruotų pasėlių ir/ar žuvininkystės vietų adresus.

3. kuro talpyklų, kuriose numato saugoti dyzelinių degalų atsargas, tūrį (kubiniais metrais), numerius, suteiktus AVMI registruojant talpyklas, adresus arba įrašyti pastabą, kad kuro talpyklų neturi (nenaudoja). Jei žemės ūkio veiklos subjektas nėra įregistravęs turimų kuro talpyklų, kuriose bus laikomos dyzelinių degalų atsargos, prie prašymo jis turi pridėti ir laisvos formos prašymą įregistruoti tokias talpyklas.

 

Prie prašymo žemės ūkio veiklos subjektas turi pridėti įmonės (ūkininko ūkio) registravimo pažymėjimo kopiją.

 

Fizinis asmuo turi pateikti galiojantį asmens dokumentą, o nuolatinis Lietuvos gyventojas turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą.

 

Asmuo, pageidaujantis įsigyti dyzelinių degalų, skirtų naudoti žuvininkystės reikmėms, papildomai turi pateikti tinkamai užpildytą leidžiamo 200___m. įsigyti akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekio FR0544 formos pažymą. Tokią pažymą žemės ūkio veiklos subjektui išduoda Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ir kitos įmonės papildomai privalo pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66, (Žin., 2003, Nr. 22-936) priede nustatytos formos pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per kalendorinius metus, ėjusius prieš kalendorinius metus, kuriais prasideda einamieji ūkiniai metai.

Artimiausi renginiai

2018 m. balandžio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4

2018-04-04 18:00

5 6 7 8
9 10 11 12

2018-04-12 17:00

13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3

2018-05-03 17:00

4 5 6
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2018 m. balandžio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4

2018-04-04 18:00

5 6 7 8
9 10 11 12

2018-04-12 17:00

13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3

2018-05-03 17:00

4 5 6
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji