Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Dėl socialinės paramos mokiniams

2015-07-16

Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Socialinės paramos mokiniams rūšys:

1. Mokinių nemokamas maitinimas;

2. Parama mokinio reikmenims įsigyti.

Savivaldybės administracija priima sprendimą, kurią nemokamo maitinimo rūšį (rūšis) – pietus; maitinimą mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje; ypatingais atvejais pusryčius ar pavakarius – prioriteto tvarka mokiniui skirti.

Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153 Eur);

2. Savivaldybės tarybos nustatytais atvejai, kai šeima atitinka bent vieną iš išvardytų sąlygų: tėvai (vienas iš tėvų) yra neįgalūs arba pensinio amžiaus; šeimoje yra sunkios ar vidutinės negalios, sunkia liga sergantis, sunkią traumą patyręs šeimos narys; šeimą yra ištikusi nelaimė (gaisras, stichinė nelaimė ir kt.); šeima yra netekusi maitintojo; šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ( jeigu mokosi dieniniame skyriuje ir nedirba iki 24 metų); šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 metų; mokinys auga nepilnoje šeimoje, nes vaikus augina vieniša motina (tėvas), tėvai yra išsituokę arba gyvena skyrium, vienas iš vaiko tėvų yra dingęs be žinios, pripažintas nežinia kur esančiu, atlieka bausmę, yra suimtas, ilgą laiką (ne mažiau kaip 1 mėnesį) gydomas ligoninėje, gyvena ilgalaikės socialinės globos įstaigoje; šeima teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinta socialinės rizikos šeima; kitais teisės aktų nustatytais atvejais:

2.1. atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur);

2.2. į nemokamus pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 0,5 VRP dydžio (51 Eur) ir mokinys auga socialinės rizikos šeimoje;

3. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

Mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kainų nustatymas

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu, patvirtintu Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu, pagal mokinių amžiaus grupes ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarką.

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) vienai dienai vienam mokiniui skiriama nuo 1,3 iki 7,7 procentų bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio suma (0,49–2,93 eur). Pasvalio rajone savivaldybės švietimo įstaigose mokinių nemokamo maitinimo kainos nustatomos Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu:

1.1. pusryčiams:

1.1.1. priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–4 klasių mokiniams – 0,71 Eur;

1.1.2. 5–12 klasių mokiniams – 0,83 Eur;

1.2. pietums:

1.2.1. priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–4 klasių mokiniams – 1,37 Eur;

1.2.2. 5–12 klasių mokiniams – 1,51 Eur;

1.3. dieninėse vasaros poilsio stovyklose, (pusryčiams, pietums, pavakariams):

1.3.1. priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–4 klasių mokiniams – 2,78 Eur;

1.3.2. 5–12 klasių mokiniams – 2,90 Eur.

Mokinio reikmenų rinkinių sudarymas ir jų kainos nustatymas

Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų BSI dydžio (45,6 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Jei mokinys yra patyręs socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkinius kiekvienam mokiniui sudaro seniūnijų socialiniai darbuotojai su mokyklų specialistais, atsakingais už socialinę paramą mokiniams, pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis. Seniūnijų socialiniai darbuotojai vadovaudamiesi paramos mokiniams reikmenims įsigyti tvarkos aprašu, organizuoja mokinio reikmenų įsigijimą mokiniams, patyrusiems socialinę riziką.

Socialinę paramą mokiniams administruojančios institucijos

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos:

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius;

Seniūnijos.

Pasvalio rajono savivaldybės mokyklos.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į seniūniją, kurioje gyvena, užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas direktoriui.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia gyvenamosios vietos seniūnijoje laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokyklos direktorius apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

Dokumentai*, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

1. Prašymas-paraiška (prašymas);

2. Pareiškėjo tapatybės dokumentas ir vaiko (vaikų) gimimo liudijimas;

3. Pažymos apie pajamas;

4. Žemės nuosavybės liudijimas arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę;

5. Santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, mirties liudijimas.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams

1. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

• nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

• pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

• vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

2. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Socialinės paramos mokiniams teikimas:

Mokinių nemokamas maitinimas – toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

Parama mokinio reikmenims įsigyti – pagal gyvenamąją vietą, vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašu.

Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Mokiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla privalo pateikti pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

• pinigais;

• nepinigine forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką.

 

Socialinė parama mokiniams – atmintinė

Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma

 

 

 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai