Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Informacija apie 2014 m. lapkričio 27 d. Savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

2014-12-04

2014 m. lapkričio 27 d. posėdžiavo Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Posėdyje dalyvavę 22 Tarybos nariai apsvarstė 42 klausimus ir priėmė 36 sprendimus.

Priimti sprendimai:

Nr. T1-206 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

(sprendimu patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės).

Nr. T1-207 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 20152020 metų plano patvirtinimo“

(sprendimu patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 20152020 metų planas).

Nr. T1-208 „Dėl Pasvalio krašto premijos paskyrimo

(sprendimu nuspręsta skirti Pasvalio krašto premiją profesionaliam vargonininkui, choro vadovui, pedagogui, muzikos kūrinių aranžuotojui Rimvydui Mitkui – už Pasvalio krašto kultūros kėlimą ir skleidimą, pastangas pagyvinti Pasvalio krašto kultūrinį gyvenimą, kultūros tradicijų plėtojimą bei Pasvalio vardo garsinimą).

Nr. T1-209 „Dėl apdovanojimo Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu“

(sprendimu nuspręsta apdovanoti Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu Pasvalio rajono laikraštį „Darbas“ už kultūros sklaidą ir pagarbą ją kuriantiems žmonėms).

Nr. T1-210 „Dėl Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 

(sprendimu patvirtinti Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatai).

Nr. T1-211 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-124 ,,Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

(sprendimu pakeisti Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-124).

Nr. T1-213 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ transporto paslaugų kainos nustatymo

(sprendimu nustatyta Pasvalio lopšelio-darželio,,Žilvitis“ transporto paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų pavėžėjimui 1 km kaina – 0,34 Lt, nuo 2015 m. sausio 1 d. - 0,10 Eur).

Nr. T1-218 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“

(sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-2 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto patvirtinimo“).

Nr. T1-221 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

(sprendimu pakeistas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-158).

Nr. T1-222 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

(sprendimu pakeistas Socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T1-231).

Nr. T1-236 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-104 „Dėl seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asignavimų paskirstymo kriterijų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

(sprendimu pripažintas netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. T1-104 „Dėl seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asignavimų paskirstymo kriterijų nustatymo“).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, pakeista 15 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriuose nurodytos litų sumos perskaičiuotos į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis bei jame įtvirtintomis litų (eurų) perskaičiavimo į eurus (litus) taisyklėmis. Euro ir lito perskaičiavimo kursas nustatytas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 3 dalį 1 Eur – 3,45280 Lt.

Nr. T1-212 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

(sprendimu pakeistas Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-7. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-214 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-195 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo“

(sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T1-195 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo“. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“ pakeitimo“

(sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-162 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje“. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-216 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“

(sprendimu patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugos ir jų įkainiai. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

(sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-87 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

(sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T1-87 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos nuostatų patvirtinimo“. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-223 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“

(sprendimu nustatytos socialinių paslaugų kainos Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose ir Pasvalio specialiosios mokyklos socialinės globos padalinyje. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-224 „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo“

(sprendimu patvirtinti maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvai Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-225 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“

(sprendimu nuspręsta pakeisti Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-170. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-227 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainų nustatymo“

(sprendimu nustatytos viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamos mokamos nemedicininių paslaugų kainos).

Nr. T1-231 „Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo

(sprendimu patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-232 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-114 „Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

(sprendimu nuspręsta pakeisti Renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarką, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-114. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-233 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-127 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

(sprendimu nuspręsta pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-127. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-234 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

(sprendimu nuspręsta pakeisti Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-153. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Nr. T1-235 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl leidimų važiuoti Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

(sprendimu nuspręsta pakeisti Leidimų važiuoti Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarką, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-143. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.).

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimus rasite Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacijaTeisės aktai.

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. lapkričio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. lapkričio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji