Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Informacinis pranešimas apie priimtus sprendimus

2013-08-30

Pasvalio rajono savivaldybės taryba posėdyje, kuris įvyko 2013 m. rugpjūčio 28 d., priėmė šiuos sprendimus:

Nr. T1-176 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaita ir Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų išlaidos pagal asignavimų valdytojus).

Nr. T1-177 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pavirtinimo“;

(sprendimu patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys).

Nr. T1-178 „Dėl pritarimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis“;

(sprendimu pritarta Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis).

Nr. T1-179 „Dėl turto perdavimo“;

(sprendimu perduota Savivaldybės administracijai ir Namišių seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą).

Nr. T1-180 „Dėl turto nuomos“;

(sprendimu leista Savivaldybės administracijai viešo konkurso būdu išnuomoti negyvenamąsias patalpas, esančias:

Pasvalyje, Geležinkeliečių g. 70, medicininės ir odontologinės praktikos veiklai vykdyti, bei nustatyta pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 10 Lt per mėnesį;

Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 8-11, administracinei, teisinei ir apskaitos veiklai vykdyti, bei nustatyta pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 3 Lt per mėnesį).

Nr. T1-181 „Dėl pritarimo projektui „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“;

(sprendimu pritarta projekto „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“ teikimui Europos Sąjungos fondų paramai gauti).

Nr. T1-182 „Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas“;

(sprendimu leista Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas su priklausiniais – dviejų kambarių butą, esantį Joniškėlyje, Vytauto g. 29-1; ½ gyvenamojo namo, esančio Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k.; gyvenamąjį namą, esantį Pasvalyje, Biržų g. 21; gyvenamąjį namą, esantį Pasvalyje, Nepriklausomybės g. 9 – parduoti jų nuomininkams).

Nr. T1-183 „Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“;

(sprendimu nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais buvo patvirtintos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisyklės, nes nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymui nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo gyvūnų laikymo taisyklių tvirtinimas perduotas Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai).

Nr. T1-184 „Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių bei Vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(sprendimu nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pripažįstamos netekusiomis galios Išorinės reklamos įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės).

Nr. T1-187 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtintas Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas).

Nr. T1-189 „Dėl Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ nuostatų patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtinti Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ nuostatai).

Nr. T1-190 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 6767/0001:124 ir Nr. 6767/001:125), esančių Pasvalio r. sav., Saločių sen., Škilinpamūšio k., detaliojo plano patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtintas žemės sklypų, esančių Pasvalio r. sav., Saločių sen., Škilinpamūšio k., detalusis planas. Planavimo organizatorius – Jaunius Bulkauskas.)

Nr. T1-191 „Dėl vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtinti vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą Pasvalio ir Joniškėlio miestų daugiabučiuose namuose nuostatai, nustatyti rinkliavos dydžiai: už šunį – 10 Lt, už katę – 5 Lt).

Nr. T1-192 „Dėl pritarimo projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pumpėnų miestelyje, Pasvalio rajone“ ir dalinio finansavimo paskyrimo“;

(sprendimu pritarta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pumpėnų miestelyje, Pasvalio rajone“ teikimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti).

Nr. T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos“;

(sprendimu leista išnuomoti viešo konkurso būdu poilsiui organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Dvareliškių g. 1, Pasvalyje).

Nr. T1-195 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo“;

(sprendimu nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas mokestis už neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokyklos mokiniams).

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimus rasite Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacijaTeisės aktai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                Gintautas Gegužinskas

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai