Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir / ar grafinį vaizdą pateikimas

 

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS6.9.

2.

Administracinės paslaugos versija    

2016-05-01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas 

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir / ar grafinį vaizdą pateikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus paslaugos teikimo aprašymo 6 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad, jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, jog leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų.
Savivaldybės administracija, patikrinusi pareiškėjo paraišką ir dokumentus, kurių reikia leidimui gauti ir nustačiusi, kad paraiška ne visiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos, paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.
Pateiktas išorinės reklamos projektas raštiškai derinamas su savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir  plėtros skyriaus atsakingu specialistu, o išorinės reklamos valstybinės kalbos taisyklingumas - su Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus atsakingu specialistu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 " Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 "Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios".
5. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138.
6. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. DV-679 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybėje išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T1-231 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti paslaugą, Savivaldybės administracijai raštu tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis (el.paštu, naudodamasis verslo vartų pranešimų dėžute  adresu www.verslovartai.lt arba elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt ), turi pateikti:
1. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo laikotarpis; kokiu būdu (tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą ir kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti Savivaldybės administracijos pranešimus.
2. Dokumentą, patvirtinantį savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise.
3. Savivaldybės institucijos   išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas.
4. Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Kai išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
5. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
6. Išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas) - dviem egzemplioriais, kurį sudaro:
6.1. aiškinamasis raštas;
6.2.reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
6.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
6.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;
6.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais.
7. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą. Sutikimas gali būti įforminamas dedant suderinimo žymą pareiškėjo paraiškoje.
8. Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti prekių ženklą priėmimo pažymos kopiją, jei numatyta šį ženklą naudoti reklamoje.
9. Vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.
10. Išorinės reklamos įrengimas kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose turi būti raštiškai suderintas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniu padaliniu.
11. Išorinės reklamos įrengimas saugomoje teritorijoje turi būti raštiškai suderintas su Biržų regioninio parko direkcija.
12. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti raštiškai suderintas su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio policijos komisariatu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 -

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyrius

Atsakingas asmuo:
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė 
Joana Grincevičienė,
tel. (8 451) 54 118, el.paštas j.grinceviciene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis,
tel. (8 451) 54 105, el. paštas a.asauskas@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

1.Už leidimo įrengti išorinę reklamą ant valstybei, Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų ir viešojo naudojimo teritorijose nustatomi tokie dydžiai:
1.1. pagrindinėse Pasvalio miesto gatvėse (Vilniaus g., Panevėžio g., Joniškėlio g., Stoties g., Biržų g., Taikos g., Mūšos g.) ir Vytauto Didžiojo aikštėje vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams – 15 Eur;
1.2. kitoje Pasvalio miesto teritorijoje vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams – 8,7 Eur;
1.3. kitose teritorijose vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams – 8,7 Eur;
2. Už leidimo įrengti trumpalaikę (iki 1mėnesio) išorinę reklamą akcijų metu tam tikslui numatytose vietose nustatomas 0,6 Eur už 1 kv.m reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydis. Leidžiama nemokamai įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą masinių renginių, švenčių, parodų metu tam tikslui numatytose vietose. Šiuo atveju pardavėjai ar paslaugų teikėjai, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginių, švenčių, parodų metu, prašyme nurodo, jog bus/nebus įrengiama išorinė reklama. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas pažymima, kad leidžiama įrengti išorinę reklamą.
3. Už leidimą įrengti išorinę reklamą privačioje žemėje, ant privačių statinių ar kitų objektų nustatomas vienkartinis rinkliavos dydis – 15 Eur.
4. Už išorinės reklamos, kurios dydis mažesnis kaip 0,25 kvadratinio metro, įrengimą – mokestis neimamas. Už išorinės reklamos, kurios dydis nuo 0,25 iki 1 kvadratinio metro, įrengimą - mokama vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams.
5. Vietinė rinkliava už išorinės reklamos įrengimo vietą ant valstybei, Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų ir viešojo naudojimo teritorijoje neimama iš valstybės, Savivaldybės įstaigų, įmonių.
6. Vietinės rinkliavos dydis Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu gali būti indeksuojamas vieną kartą per metus, taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis negu 1,1.
7. Vietinė rinkliava mokama į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (Įstaigos kodas 188753657, PVM kodas LT88753515) sąskaitą LT39 4010 0426 0025 4527 DNB AB banke.

12.

Paraiškos forma, pildymo pavyzdys ir paraiškos turinys

Paraiškos forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1