Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Grūžių vaikų globos namai

GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Direktorė Danutė Kazickienė

Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r.

tel.:  (8 451) 42 600, 42 546
faksas  (8 451) 42 546
el. p. gruziuvgn@pasvalys.lt

 
Grūžių vaikų globos namai Savivaldybės įsteigta stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono  savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines  paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams,   kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Vaikai gauna visą išlaikymą.

Globos namai gali priimti 35 vaikus. Yra dvi grupės: ikimokyklinių  vaikų ir mokyklinių vaikų. Globos namuose dirba 20 darbuotojų, iš jų: 9 socialiniai darbuotojai, socialinis pedagogas, psichologas, bendrosios praktikos slaugytoja, aptarnaujantis personalas
6, administracija – 2.
 
 

Globos namų uždaviniai:
 • užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo  sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
 • užtikrinti  vaikui  globos (rūpybos),  ugdymo,   teikiamų socialinių paslaugų kokybę; dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant  vaiko laikinos globos (rūpybos) planą;
 • užtikrinti, kad vaikų globos įstaigoje pagal   įvertintus individualius  vaiko  poreikius būtų sudaromas ir  įgyvendinamas individualus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas;
 • pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus,  rūpintis jo  dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius,  šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos  įgūdžius, sudaryti  sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius  ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
 • rengti  vaiką  savarankiškam gyvenimui  ir   integracijai visuomenėje, kad jis jaustųsi  visaverte  ir  atsakinga  už  savo   poelgius  asmenybe; jaustųsi orus ir saugus dėl savo rasinės,   kultūrinės, tautinės ar religinės tapatybės, gebėtų kompetentingai rūpintis savimi ir   artimaisiais kasdieniame gyvenime, gebėtų plėtoti savo socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą, gerbtų kitų asmenų teises ir laisves, darbą ir turtą, įsigytų bendrąjį išsilavinimą ir profesinį pasirengimą, įgytų savitarnos, asmeninės higienos, pasirengimo šeimai įgūdžius;
 • bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei  įstaigomis sprendžiant  socialinio darbo su vaiko tėvų šeima  organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus, su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais   giminaičiais, siekiant  atkurti  ar palaikyti tarpusavio  ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.


Globos namuose gali būti apgyvendinama:

 • nuo gimimo iki 18 metų vaikas, kuriam nustatyta laikina ar nuolatinė  globa (rūpyba), arba be tėvų globos likęs vaikas tol, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas;
 • vyresnis kaip 18 metų asmuo (jo prašymu  ir steigėjo sutikimu), kai išlaikymas globos namuose yra pratęstas, iki  jis baigs bendrojo lavinimo mokyklą;
  besimokantis ar studijuojantis buvęs globos namų globotinis (jo prašymu  ir  Savivaldybės tarybos  sutikimu), kai yra apgyvendintas jo mokymo ar studijų atostogų metu, jei tai neprieštarauja gyvenančių vaikų interesams;
 • ne  vyresnis kaip 24 metų buvęs globos namų globotinis (asmens prašymu ir Savivaldybės tarybos sutikimu), kai jam yra paskirtas išlaikymas ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai