Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Želdynai

IŠDUOTI LEIDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS, INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS


Teisės aktai:
Letuvos Respublikos įstatymai:
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems"  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-675 „Dėl želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo" 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai:
Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-117 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".  

Seniūnijų reakrecijai skirti neprivatizuotini žemės ir vandens plotai ir schemos
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T1-140  „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai skirtų neprivatizuotinų žemės ir vandens plotų ir schemų patvirtinimo"


 

Pasvalio rajono želdinių ir želdynų inventorizacija

 Lietuvos želdynų istorija siekia senus laikus. Želdynų, kaip žaliųjų plotų visumos, paskirtis daugiafunkcinė: ekologinė, estetinė, pažintinė, rekreacinė, architektūrinė, istorinė, kultūrinė, psichologinė ir apsauginė. Želdynai taip pat atlieka biologinės įvairovės bei dendrofloros genofondo išsaugojimo funkciją.

Želdynai ypač svarbūs miestuose. Jie gerina miestų estetinį vaizdą, sudaro optimalias gyvenimo sąlygas, reguliuoja oro cirkuliaciją, veikia gyvenamosios aplinkos kokybę.

Šiandieninis kraštovaizdis nėra vienalytis ir vienavertis. Įvairiose teritorijos dalyse jis nevienodai sukultūrintas, atlieka skirtingas socialines ir ekonomines funkcijas, turi skirtingą struktūrą, formą, raišką, kultūrinę ir visuomeninę reikš­mę.

Miesto augalija yra reikšminga kraštovaizdžio dalis. Jos planavimas bei tvarkymas visada buvo ir yra svarbi kraštotvarkinė veikla, kurios pobūdis priklauso nuo visuomenės poreikių bei išgalių, taip pat nuo planavimo lygių ir tvarkymo būdų.

Teritorijų planuose miestų augalija vadinama įvairiai: žaliaisiais plotais, žaliąja struktūra, želdynų struktūra, miesto žaluma ir pan.

Miestuose parkai formuoja urbanistinę erdvę, atlieka kompozicinių centrų funkciją, gerina ir palaiko kultūrinio Lietuvos kraštovaizdžio kokybę ir suteikia jam savitumo. Išsidėstę visoje šalyje beveik visuomet gražiausiose vietose, dauguma parkų yra patrauklūs turistiniai objektai.

Siekiant užtikrinti subalansuotą Lietuvos želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtrą, patenkinti įvairių visuomenės grupių poreikius ir užtikrinti želdynų išsaugojimą ateities kartoms, Aplinkos ministerija parengė ilgalaikę (iki 2015 metų) želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategiją, kuri 2002 metų lapkričio 29 dieną buvo patvirtinta LR aplinkos ministro įsakymu Nr.615.

Lietuvos želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategija remiasi LR Konstitucija bei kitais teisės aktais. Strategijoje želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių, ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, sanitariniams–higieniniams ir kitiems tikslams. Želdynų paskirtis daugiafunkcinė: apsauginė (želdynai mažina vėjo greitį ir apsaugo nuo sniego kelius, geležinkelius, kitus inžinerinius įrenginius, laukus), aplinkos sąlygų gerinimo (želdiniai yra barjeras teršalams ir triukšmui, jie sugeria anglies dvideginį, gamina deguonį) ir kt. Atlikdami šias funkcijas, želdiniai yra itin svarbi žmogaus veiklos kompensuojamoji priemonė, siekiant išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą.

Gavus iš Finansų ministerijos lėšų, skirtų želdynų ir želdinių inventorizavimui, pagal 2012 m. lapkričio 7 d. su UAB „Želdynų vizija“ pasirašytą paslaugos pirkimo sutartį Nr. ASR-458, atlikta Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizacija. Įvertinta esama Pasvalio rajono želdinių ir želdynų būklė, pateiktos tvarkymo priemonės 2012-2016 m. Pasvalio rajono želdinių inventorizavimo darbai buvo atliekami vadovaujantis patikslintomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5). Inventorizacija buvo atliekama vietoje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius.

Pasvalio miesto plotas, įskaitant vandenis ir miškus, yra 724,8 ha. Vandenys užima apie 37,74 ha, arba 5,2 proc. miesto ploto, užstatytos pastatais teritorijos – 45,61 ha arba apie 6,3 proc. nuo bendro miesto ploto. Bendras miesto želdinių plotas 100,62 ha, arba 13,9 proc.. 2012 m pradžioje Pasvalio mieste buvo 7 395 gyventojai.

Pasvalio rajono miestai, miesteliai ir kaimai padengti žaliuoju rūbu (apželdinti ir apaugę savaime) labai netolygiai – nuo 1,3 proc. iki 13,9 proc. (1 lentelė).

 1 lentelė. Inventorizuotų Pasvalio rajono savivaldybės miestų, miestelių ir kaimų padengimas želdiniais 

Objektas

Objekto plotas, ha

Želdinių plotas, ha

Želdiniai, % nuo bendro miestelio ploto

Pasvalys*

724,84

100,62

13,9

Daujėnai

143,64

6,88

4,8

Joniškėlis*

228,00

15,89

7,0

Krinčinas

79,39

4,01

5,1

Namišiai

350,48

4,7

1,3

Pumpėnai

158,68

9,08

5,7

Pušalotas

118,44

7,87

6,6

Saločiai

153,47

8,95

5,8

Vaškai

245,57

5,06

2,1

Viso:

2202,51

163,06

Vid.: 5,8

* ribos pagal miesto kadastrinę vietovę (tad želdinių % nuo bendro objekto ploto tikslus)

 Žaliųjų plotų kraštotvarkos pagrindiniai strateginiai tikslai:

- didinti patrauklumą gyventojams ir investitoriams, maksimaliai panaudojant žaliuosius plotus miestų savitumui išsaugoti ir išryškinti;

- gerinti sąlygas miestų gyventojams gyventi, dirbti ir ilsėtis gamtinėje aplinkoje. Užtikrinti optimalias bioklimatines, higienines, rekreacines bei estetines miestų aplinkos savybes;

- didinti miestų aplinkos ekologinį tvarumą, jo ekosistemų dinaminį stabilumą, biologinę įvairovę.

 Žaliųjų plotų kraštotvarkos papildomi tikslai:

- sukurti pagrindus juridinei bazei miestų žaliems plotams išsaugoti, tinkamai naudoti ir tvarkyti;

- optimaliai padalinti miestų žaliuosius plotus tarp visuomenės ir privačių naudotojų; suformuoti pilnavertę bendro naudojimo želdynų sistemą, atitinkančią šios dienos gyventojų bei perspektyvius miestų poreikius, kad mieste išliktų pakankamas, ekologiškai būtinas želdinių kiekis, kad jie formuotų gražų ir savitą miestų vaizdą;

- miestų žaliuosius plotus kurti ir tvarkyti kaip želdynų ir želdinių sistemą, organiškai susietą su miestų planine struktūra;

- formuoti optimalią miestovaizdžio struktūrą, atitinkančią teritorijų paskirtį (funkcijas), urbanistines, socialines ir ekonomines miestų sąlygas;

- išsaugoti ir ugdyti brandžius, ekologiškai bei estetiškai vertingus želdinius ir medynus visoje miestų teritorijoje;

- suderinti rekreacinį naudojimą su ūkiniu bei apsauginėmis želdinių funkcijomis. Racionaliai panaudoti miškų teritorijas ekonominėms reikmėms – medienos bei kitų miško produktų gavybai. 


Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6