Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, skaičiavimas

Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, skaičiavimas

 

Žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekį, apskaičiuojamą pagal žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis:
- einamaisiais ūkiniais metais nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ar kitais pagrindais valdomą ir naudojamą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais), tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti, pagal žemės ūkio augalų rūšis;
- einamaisiais ūkiniais metais deklaruotą grybų plotą kvadratiniais metrais;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą vidutinį sutartinių gyvulių skaičių;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre įregistruotą vidutinį bičių šeimų skaičių;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą hektarais, kuriame auginamos sraigės;
- praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą kvadratiniais metrais, kuriame auginami sliekai.
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai nustatomi ūkiniams metams nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.
Žemės ūkio veiklos subjektas, pageidaujantis įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, privalo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją
Žemės ūkio veiklos subjektai gali papildomai įsigyti iki 15 procentų einamaisiais ūkiniais metais priklausančio akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, atitinkamai mažinant ateinančiais ūkiniais metais įsigyjamą minėtų gazolių kiekį.
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai apskaičiuojami pagal Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai vienam mato vienetui pateikiami Taisyklių priede.

 

Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos

subjektams žemės ūkio produktų gamybai,

įsigijimo taisyklių
priedas

 

GAZOLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI, KIEKIŲ VIENAM MATAVIMO VIENETUI SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Žemės ūkio produkcijos rūšis

Matavimo vienetas

Gazolių norma

1.

Grūdiniai, ankštiniai ir kiti augalai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

l už ha

115

2.

Rapsai

l už ha

115

3.

Bulvės

l už ha

240

4.

Daržovės

l už ha

240

5.

Cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai

l už ha

150

6.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) sodai

l už ha

250

7.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) uogynai

l už ha

150

8.

Linai, pluoštinės kanapės

l už ha

115

9.

Pievos, išskyrus pievas, skirtas prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai*****, ir ganyklos

l už ha

12

10.

Pūdymai ir trumpos rotacijos želdiniai

l už ha

70

11.

Grybai (substrato gaminimas ir grybų auginimas)*

l už kv. m

20

12.

Grybai (grybų auginimas)**

l už kv. m

6

13.

Arkliai

l už SG***

115

14.

Avys, ožkos

l už SG***

90

15.

Galvijai

l už SG***

115

16.

Kiaulės

l už SG***

30

17.

Paukščiai

l už SG***

30

18.

Kiti gyvūnai

l už SG***

30

19.

Bitės, kai laikoma daugiau kaip 40 bičių šeimų

l už šeimą ****

10

20.

Sraigės

l už ha

55

21.

Sliekai

l už kv. m

7

22.

Pievos, skirtos prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai*****

l už ha

70

* Vidutinis metinis auginamų grybų plotas, kai ūkis augina grybus ir gamina substratą kitiems ūkiams.

** Vidutinis metinis auginamų grybų plotas, kai ūkis augina grybus, o substratą perka iš kitų ūkių.

***SG – sutartinis gyvulys. Gyvūnai perskaičiuojami į sutartinius gyvulius pagal žemės ūkio ministro nustatomus koeficientus.

Vidutinis metinis praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotas gyvūnų skaičius apskaičiuojamas Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių 4.3 papunktyje nustatyta tvarka.

**** Vidutinis metinis praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotas bičių šeimų skaičius apskaičiuojamas Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių 4.4 papunktyje nustatyta tvarka.

***** Pievų plotas, kurio vienam hektarui tenka 260 eurų parduotos produkcijos pajamų, priskiriamas pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai. Pievų plotas, kurį padengia žemės ūkio veiklos subjekto laikomų ūkinių gyvūnų skaičius santykiu 1 SG/1 ha, pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, nepriskiriamas. Pievų plotai, skirti prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, apskaičiuojami žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.


Informacija žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems, kad 2016–2017 ir vėlesniais ūkiniais metais jų pievų plotai būtų priskirti pievų plotams, skirtiems prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-190 patvirtintas Pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustatantis pievų plotų, kurie skirti žolinio pašaro produkcijos gamybai ir pagal kuriuos apskaičiuojamas lengvatinėmis sąlygomis įsigyjamo gazolio, skirto naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produkcijos gamybai, kiekis, apskaičiavimo tvarką.
Žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys, kad jų pievų plotai būtų priskirti pievoms, skirtoms prekinės žolinio pašaro produkcijos (toliau – žolinė produkcija) gamybai:
- privalo deklaruoti valdomas ir naudojamas pievas, skirtas žolinės produkcijos gamybai ir pardavimui, sutartiniu kodu „GPŽ“ arba „DGP“ pasirenkant sutartinį žymėjimą „PP“;
- būti registruoti kaip ūkio subjektai, gaminantystiekti rinkai augalininkystės produktus;
- teikdami Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, įsipareigoja realizuoti žolinės produkcijos už ne mažiau kaip 260 Eur/ ha;
- iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d. pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) informaciją apie realizuotą produkciją , nurodant produkto rūšį, kiekį, kainą ir gautas pajamas
- ŽŪIKVC pareikalavus pateikti produkcijos realizavimo fakto pagrindimo dokumentus.

ŽŪIKVC apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjekto pievų plotą, skirtą žolinės produkcijos gamybai, vadovaudamasis Apraše numatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai