Paieška
lt en

Informacija apie 2022 metų Savivaldybės biudžetą

2022-03-08

Biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas parengtas vadovaujantis Seimo patvirtintu Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), įstaigų pateiktomis programų sąmatomis. Savivaldybės biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų pajamų, o skolintis galima tiek, kiek einamaisiais metais numatoma grąžinti ilgalaikių paskolų.

Pajamos. Į Savivaldybės biudžetą per 2022 metus planuojama gauti 34845,6 tūkst. Eur pajamų. Valstybės biudžeto dotacijų 2022 metais planuojame gauti 13626,3 tūkst. Eur (39,1 proc. nuo visų prognozuojamų pajamų). Didžiausią valstybės dotacijų dalį sudaro mokymo lėšos. 2022 metams Savivaldybei mokymo lėšoms finansuoti skirta 8385,7 tūkst. Eur. Prognozuojamos 2022 metams pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, kurios patvirtintos Įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybei sudaro  17589,0 tūkst. Eur (50,5 proc. nuo visų prognozuojamų gauti per 2022 metus pajamų).  Per 2022 metus planuojama gauti Gyventojų pajamų mokesčio – 17589,0 tūkst. Eur (50,5 proc. nuo visų pajamų), pajamų ir mokesčių iš turto 1672,0 tūkst. Eur (4,8 proc. nuo visų planuojamų pajamų), kitų pajamų ir valstybės rinkliavų 43,0 tūkst. Eur (0,1 proc. nuo visų planuojamų pajamų). Vietinių rinkliavų planuojama surinkti 660,0 tūkst. Eur (1,9 proc. nuo visų planuojamų pajamų),  materialiojo turto realizavimo pajamos planuojamos 48,0 tūkst. Eur (0,1 proc. nuo visų pajamų).  Pajamų už teikiamas  paslaugas asignavimų valdytojai planuoja gauti 1151,3,0 tūkst. Eur (3,3 proc. visų planuojamų pajamų). Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai 2022 metais numatyta gauti 103,9 tūkst. Eur. Investicinių projektų vykdymui planuojama skolintis 572,6 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis, kuri skiriama savivaldybėms papildomai dėl pasikeitusių teisės aktų, kurie turi įtakos savivaldybės išlaidoms (pvz., pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, minimaliajai mėnesinei algai padidinti, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui nuosekliai įgyvendinti). Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti Pasvalio rajono savivaldybei 2022 m., patvirtinta 0,8103 proc.

Išlaidos. Planuojamos 2022 metų Savivaldybės biudžeto išlaidos – 36277,4 tūkst. Eur. Didžiausią išlaidų dalį pagal ekonominę klasifikaciją sudaro planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui – 22316,4 tūkst. Eur ir „Sodrai“ 323,6 tūkst. Eur (62,4 proc. nuo visų planuojamų išlaidų). 2022 m. biudžete planuojamos įstaigų išlaidos: 2021 m. įsiskolinimams padengti, komunalinėms paslaugoms, mitybos, transporto ir lengvatinio mokinių pavėžėjimo, būtiniausioms prekėms ir paslaugoms. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms planuojama skirti 1660,5 tūkst. Eur. Mokymo lėšos, specialiosios tikslinės dotacijos bei lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti tvirtinamos pagal valstybės institucijų pateiktus skaičius. Planuojama grąžinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir komerciniams bankams  572,6 tūkst. Eur paskolų. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai planuojama skirti 796,4 tūkst. Eur. Šios programos lėšų planuojama skirti geodezinių nuotraukų, sklypų planų rengimui ir turto vertinimui, Pasvalio gatvių, kiemų ir šaligatvių rekonstrukcijai ir tvarkymui, miesto apšvietimo tvarkymui, savivaldybei priklausančių pastatų stogų rekonstrukcijai, socialinės paskirties būstų įsigijimui, Raubonių vandens malūno-vilnų karšyklos tvarkybos ir remonto darbams, socialinio būsto remontui, Pasvalio parko sporto aikštelių remontui ir lauko estrados stogui, kultūros paveldo objektų tvarkymui  ir kitų Savivaldybei priklausančių pastatų remontui.

Biudžeto projekte nėra lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti. Metų eigoje šias lėšas skiria Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Seniūnijoms lėšas planuojama skirti, atsižvelgiant į seniūnų prašymus, kaimų ir miestelių gatvių ir parkų apšvietimo įrengimui ir remontui, seniūnijoms priklausančių pastatų remontui, šaligatvių ir parkų tvarkymui, inventoriaus įsigijimui.  2022 metais 1622,2 tūkst. Eur planuojama skirti Investicijų ir verslo rėmimo programai, iš jų 572,6 tūkst. Eur paskolos lėšos. Lėšas planuojama panaudoti daliniam investicinių projektų  finansavimui, smulkiajam verslui remti. Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama tęsti šiuos projektus: Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas, Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra, Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra, Pasvalio kultūros centro rekonstrukcija, Joniškėlio dvaro parko pritaikymas turizmui, Bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui, Savivaldybės administracinio pastato renovacija. Planuojama rengti techninę dokumentaciją dėl paraiškų teikimo paramai gauti saulės elektrinių įrengimui ant visuomeninės paskirties pastatų.

Su Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektu galite susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje
www.pasvalys.lt→Teisinė informacija→Teisės aktų projektaihttps://www.pasvalys.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktu-projektai/75

Pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto prašome teikti iki 2022 m. vasario 17 d. Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjai Dalei Petrėnienei el. paštu d.petreniene@pasvalys.lt

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus informacija

Dalintis Facebook