Paieška
lt en

Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planas

2023-05-25
Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planas

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-65 patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų planą.

Rengiant 2023 m. socialinių paslaugų planą buvo remiamasi 2022 m. spalio 26 d. – 2023 m. vasario 27 d. vykdytos apklausos „Socialinių paslaugų poreikis Pasvalio rajono savivaldybėje“ rezultatais. Dėkojame visiems respondentams už indėlį.

Plane išdėstyta:

  • Savivaldybės būklės analizė (socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas; socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai; stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė; esamos socialinių paslaugų infrastruktūros analizė, ir kt.), 
  • Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas,
  • Organizuojamų socialinių paslaugų analizė,
  • Socialinių darbuotojų išsilavinimas,
  • Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga,
  • Socialinių paslaugų plėtros vizija,
  • Pateikiamas 2023 m. priemonių planas ir jo įgyvendinimo priežiūros kriterijai.

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai Savivaldybėje

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
1. Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijose paslaugų teikimo užtikrinimas ir jų kokybės gerinimas visiškai nesavarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia pagal jų poreikius.
2. Socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia, siekiant kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą kasdienėje veikloje.
3. Socialinės priežiūros paslaugų vaikų dienos centruose teikimo užtikrinimas.
4. Laikino atokvėpio socialinės priežiūros, laikino atokvėpio socialinės globos paslaugų teikimo vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji užtikrinimas, siekiant sudaryti sąlygas artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su neįgalaus asmens priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę pailsėti nuo nuolatinės artimojo priežiūros ir (arba) slaugos.
5. Įgyvendinti socialinės globos paslaugų tėvų globos netekusiems vaikams ir jų šeimoms pertvarkos priemones ir užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą šeimoms patiriančioms socialinę riziką, teikti pagalbą globėjams ir globojamiems vaikams.
6. Socialinės priežiūros paslaugų plėtra siekiant įkurti savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, socialines dirbtuves suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia.
7. Socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas visoms socialinėms asmenų grupėms.

PRIEMONIŲ PLANAS

Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:

Prioritetinės paslaugų rūšys:
1. laikinas atokvėpis socialinė priežiūra ir laikinas atokvėpis socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su negalia;
2. socialinės priežiūros paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims;
3. dienos socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose;
4. trumpalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje visiškai nesavarankiškiems senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims;
5. tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo skatinimas.
6. socialinės priežiūros teikimas vaikams akredituotuose vaikų dienos centruose;

Prioritetinės žmonių socialinės grupės:
1. socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
2. našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;
3. neįgalūs asmenys ir juos prižiūrintys artimieji, globėjai, rūpintojai;
4. senyvo amžiaus asmenys;

Paslaugų plėtros kryptys:
1. prevencinių socialinių paslaugų teikimo plėtra rajone;
2. palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimas ir teikimas.
3. tolimoji perspektyva – Socialinės priežiūros paslaugų plėtra siekiant įkurti savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, socialines dirbtuves suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia.

Daugiau informacijos - Tarybos sprendime.

Ankstesnių metų Savivaldybės socialinių paslaugų planus galite rasti čia.

Savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook