Paieška
lt en

Planuojamas Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

2023-01-24
Planuojamas Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

Biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas parengtas vadovaujantis Seimo patvirtintu Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), įstaigų pateiktomis programų sąmatomis.

Pajamos. Į Savivaldybės biudžetą per 2023 metus planuojama gauti 39137,0 tūkst. Eur pajamų. Nepanaudotas 2022 metų biudžeto lėšų likutis 1671,9 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto dotacijų 2023 metais planuojame gauti 14216,7 tūkst. Eur (36,3 proc. nuo visų prognozuojamų pajamų). Didžiausią valstybės dotacijų dalį sudaro mokymo lėšos. 2023 metams Savivaldybei mokymo lėšoms finansuoti skirta 9251,9 tūkst. Eur. Prognozuojamos 2023 metams pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, kurios patvirtintos Įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybei sudaro  24675,0 tūkst. Eur (63,0 proc. nuo visų prognozuojamų gauti per 2023 metus pajamų).  Per 2023 metus planuojama gauti Gyventojų pajamų mokesčio – 20866,0 tūkst. Eur (53,3 proc. nuo visų pajamų), turto mokesčių (žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto) 1265,0 tūkst. Eur (3,2 proc. nuo visų planuojamų pajamų), kitų pajamų ir valstybės ir vietinių rinkliavų 768,0 tūkst. Eur (1,9 proc. nuo visų planuojamų pajamų), pajamų iš turto (žemės nuomos, dividendų, valstybinius gamtos išteklius, medžiojamus gyvūnus) planuojama surinkti 593,0 tūkst. Eur (1,5 proc. nuo visų planuojamų pajamų.  Pajamų už teikiamas  paslaugas asignavimų valdytojai planuoja gauti 1295,3 tūkst. Eur (3,3 proc. visų planuojamų pajamų). Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai 2023 metais numatyta gauti 173,6 tūkst. Eur. Investicinių projektų vykdymui planuojama skolintis 511,8 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis, kuri skiriama savivaldybėms papildomai dėl pasikeitusių teisės aktų, kurie turi įtakos savivaldybės išlaidoms (pvz., pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, minimaliajai mėnesinei algai padidinti). Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti Pasvalio rajono savivaldybei 2023 m., patvirtinta 0,8062 proc.

Išlaidos. Planuojamos 2023 metų Savivaldybės biudžeto išlaidos – 40808,9 tūkst. Eur. Didžiausią išlaidų dalį pagal ekonominę klasifikaciją sudaro planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui – 24877,1 tūkst. Eur ir „Sodrai“ 361,2 tūkst. Eur (61,8 proc. nuo visų planuojamų išlaidų). 2023 m. biudžete planuojamos įstaigų išlaidos: 2023 m. įsiskolinimams padengti, komunalinėms paslaugoms, mitybos, transporto ir lengvatinio mokinių pavėžėjimo, būtiniausioms prekėms ir paslaugoms. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms planuojama skirti 2913,8 tūkst. Eur. Mokymo lėšos, specialiosios tikslinės dotacijos bei lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti tvirtinamos pagal valstybės institucijų pateiktus skaičius. 2023 metais  komerciniams bankams planuojama grąžinti 511,8 tūkst. Eur paskolų. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai planuojama skirti 985,5 tūkst. Eur. Šios programos lėšų planuojama skirti geodezinių nuotraukų, sklypų planų rengimui ir turto vertinimui, Pasvalio gatvių, kiemų ir šaligatvių rekonstrukcijai ir tvarkymui, miesto apšvietimo tvarkymui, savivaldybei priklausančių pastatų remontui, Pasvalio senojo parko  estrados stogo dengimui, socialinės paskirties būstų įsigijimui ir remontui,  kultūros paveldo objektų tvarkymui, šilumos ūkio katilinių pertvarkai.

Biudžeto projekte nėra lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti. Metų eigoje šias lėšas skiria Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Seniūnijoms lėšas planuojama skirti, atsižvelgiant į seniūnų prašymus, kaimų ir miestelių gatvių ir parkų apšvietimo įrengimui ir remontui, seniūnijoms priklausančių pastatų remontui, šaligatvių ir parkų tvarkymui, inventoriaus įsigijimui.  2023 metais 961,8 tūkst. Eur planuojama skirti Investicijų ir verslo rėmimo programai, iš jų – 511,8 tūkst. Eur paskolos lėšos. Lėšas planuojama panaudoti investicinių ir techninių projektų rengimui, galimybių studijų ir rinkodaros planų, reikalingų paraiškų pateikimui, rengimui, daliniam investicinių projektų finansavimui, smulkiajam verslui remti. Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama tęsti šiuos projektus: Pasvalio kultūros centro rekonstrukcija, Joniškėlio dvaro parko pritaikymas turizmui, Bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui, Pasvalio krašto muziejaus rekonstrukcijos II etapas. Planuojama rengti techninę dokumentaciją dėl paraiškų teikimo paramai gauti saulės elektrinių įrengimui ant visuomeninės paskirties pastatų.

Su Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektu galite susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt→Savivaldybė→Teisinė informacija→Teisės aktų projektai→Savivaldybės tarybos sprendimų projektai→Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo

Pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto prašome teikti iki 2023 m. sausio 24 d. Savivaldybės administracijos Finansų skyriui el. paštu d.petreniene@pasvalys.lt

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus informacija

Dalintis Facebook