Paieška
lt en

Subjektas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

2022-03-30

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus

Eil. Nr.

Prevencijos priemonė

Vykdytojai

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vertinimą atlieka:
·  Savivaldybės administracijos padalinių, kurių valstybės tarnautojai parengė teisės akto projektą, vadovai.
·  Juridinio ir personalo skyriaus valstybės tarnautojams, išskyrus dalyvavusius konkretaus teisės akto projekto rengime, jei pateiktą vizuoti teisės akto projektą parengė Savivaldybės administracijos padalinio vadovas.

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Kiekvienais metais sudaroma darbo grupė iš Savivaldybės administracijos specialistų, atsižvelgiant į numatomas analizuoti sritis.

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

Atlieka:
·     Antikorupcijos komisija
·     Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją – Žemės ūkio skyriaus vedėjas (tel. 8 662 22 382, el. p. j.zabela@pasvalys.lt)

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Atlieka:
·     Antikorupcijos komisija
·     Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją – Žemės ūkio skyriaus vedėjas (tel. 8 662 22 382, el. p. j.zabela@pasvalys.lt);
·     Švietimo ir sporto skyrius.

5.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, surinkimas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas (tel. 8 658 34 252, el. p. j.karciauskiene@pasvalys.lt)

6.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją – Žemės ūkio skyriaus vedėjas (tel. 8 662 22 382, el. p. j.zabela@pasvalys.lt).

Pasvalio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija   

Narys

Pareigos

Kontaktai

 Neringa Trinskienė Komisijos pirmininkė,  Savivaldybės tarybos narė Mob. tel. 8 618 48 360
el. p. neringa@pasvalys.lt
 Veronika Bronislava Sutkienė Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė  
 Vladas Vitkauskas Lietuvos teisininkų draugijos Pasvalio skyriaus narys  
 Helena Simonaitienė Savivaldybės tarybos narė Mob. tel. 8 655 60 408
el. p. h.simonaitiene@pasvalys.lt
 Stasys Vainauskas Savivaldybės tarybos narys Mob. tel. 8 616 06 374
el. p. stasvain1@gmail.com 

Komisijos sekretorė – Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė, tel. 8 451 54 106, el. p. r.gedviliene@pasvalys.lt

Komisijos sudėtis patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-70

Antikorupcijos komisijos tikslai, uždaviniai, funkcijos, sudarymo ir darbo organizavimo principai, atsakomybė ir kiti su jos veikla susiję klausimai nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatuose, patvirtintuose  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-66.

 

Antikorupcijos komisijos veiklos dokumentai

2022 m. darbo planas  
2021 m. darbo planas 2021 metų ataskaita
2020 m. darbo planas 2020 metų ataskaita
2019  m. darbo planas  2019 metų ataskaita
2018 m. darbo planas

2018 metų ataskaita

 Antikorupcijos komisijos posėdžiai

2022 m.
 
2022-02-25

Antikorupcijos komisijos posėdyje pritarta Antikorupcijos komisijos  veiklos  ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos priemonių vykdymo 2021 m. ataskaitoms. Patvirtintas Antikorupcijos komisijos 2022 m. darbo planas.

2021 m.   
2021-11-12 Antikorupcijos komisijos posėdyje diskutuota apie Savivaldybės administracijos vykdomas priemones darbuotojų   nepriekaištingos reputacijos klausimais ir  viešųjų ir privačių interesų derinimo užtikrinimą.  

Diskusijos metu atkreiptas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija, ne tik priimdama į darbą, bet ir vėliau turi kontroliuoti situaciją, kad asmenimis, dirbančiais Savivaldybės įstaigose, būtų galima pasitikėti. 

2021-02-25

Antikorupcijos komisijos posėdyje:
1. Pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Pritarta Antikorupcijos komisijos veiklos 2020 m. ataskaitai.
3. Aptarta Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos priemonių vykdymo 2020 m. ataskaita.
4. Patvirtintas  Antikorupcijos komisijos 2021 m. darbo planas.

2020 m.   
2020-03-13

Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstyti klausimai:
1. Dėl informacijos apie Antikorupcijos komisijos veiklą 2019 m.
2. Dėl Antikorupcijos komisijos 2020 m. darbo plano.
3. Dėl korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano vykdymo 2019 m.

2020-01-30 Diskutuota dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projekto. Nutarta Savivaldybės tarybos sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai svarstymui.
2019 m.   
2019-11-28

Antikorupcijos komisijos posėdyje:
1. Diskutuota apie Savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos  tikslus, uždavinius, numatomas priemones.  
2. Susipažinta su  Savivaldybės administracijos korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės ir vertinimo aprašymu teritorijų planavimo, Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo bei žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo srityse.

2019-07-04

1. Nutarta Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju paskirti Stasį Vainauską.
2. Siūlyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 2019 m. atlikti šiose Savivaldybės veiklos srityse:
   Teritorijų planavimas, Savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas (atkreipiant dėmesį į Savivaldybės  infrastruktūros objektų plėtros įgyvendinimą, vykdant statytojo ir techninės priežiūros funkcijas).
   Žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas.
3. Diskutuota, kokios pagalbos iš kitų institucijų reikėtų Antikorupcijos komisijai. Komisijos nariai mano, kad Antikorupcijos komisijos nariams reikia mokymų, kaip kurti antikorupcinę aplinką, kurių metu būtų galima pasidalinti gerąja antikorupcijų komisijų patirtimi, reikia informacijos apie viešųjų ir privačių interesų derinimą. Mokymuose galėtų dalyvauti Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai.
4. Kalbėta apie Savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimą.

2019-03-06

1. Pritarta Antikorupcijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaitai.
2. Susipažinta su Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano vykdymu 2018 m.
3. Susipažinta su informacija apie Antikorupcijos komisijos 2018 m. darbo plano vykdymą.
4. Patvirtintas  Antikorupcijos komisijos 2019 m. darbo planas.

2018 m.   
2018-10-30

1. Susipažinta su Savivaldybės administracijos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo finansų apskaitos ir valdymo srityje išvada.
2. Susipažinta su Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimo dėl nepotizmo intensyvumo savivaldybių administracijose rezultatais.
3. Diskutuota apie Savivaldybės turto, kuris buvo įsigytas įrengiant butus, esančius Ežero g. 37, Pasvalyje, apskaitą ir panaudojimą.

4. Diskutuota apie tai, kokiomis teisėmis Pasvalio rajono savivaldybė dalyvauja VšĮ „SSK“ valdyme.
2018-07-18

Nutarta siūlyti  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 2018 m. atlikti finansų apskaitos ir valdymo srityje.

2018-03-12

1. Pritarta Antikorupcijos komisijos veiklos 2017 m. ataskaitai.
2. Susipažinta su Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano vykdymu 2017 m.
3. Patvirtintas  Antikorupcijos komisijos 2018 m. darbo planas.