Paieška
lt en

Statybą leidžiančių dokumentų ir rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS6.11.

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-13

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statybą leidžiančių dokumentų ir rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Patikrinamas ir suderinamas statinio(-ių) projektas.
Statybą leidžiantys dokumentai išduodami:
1. Naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju – leidimas statyti naują statinį.
2. Ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį.
3. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą.
4. Kai reikalingas Savivaldybės administracijos įgalioto atstovo pritarimas - rašytinis pritarimas.
5. Kai reikalingas išduoto statybą leidžiančio dokumento perregistravimas naujo statytojo vardu - naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
2. STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-830/ĮV-488 "Dėl Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo".
4. Lietuvos Respublikos 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl rašytinio pritarimo statinio projektui statytojas (užsakovas) privalo pateikti:
1. Nustatytos formos prašymą.
2. Statinio projektą.
3. Projekto kompiuterinę laikmeną.
4. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Šių dokumentų nereikia, kai statybą numatoma vykdyti savivaldybės valdomoje patikėjimo teise teritorijoje (kai statytojas yra savivaldybė arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris šioje teritorijoje vykdys statybą).
5. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai statinys rekonstruojamas arba kapitališkai remontuojamas, taip pat daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip), kai rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai.
6. Sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino panaudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį, kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu ir žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektą inžinieriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti.
7. Statinio projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal Statybos įstatymo 29 straipsnį yra privaloma).
8. Rašytinius pritarimus projektui (jei tokie yra privalomi).

 Dėl statybos leidimo statytojas (užsakovas) privalo pateikti:
1. Nustatytos formos prašymą.
2. Statinio projektą.
3. Projekto kompiuterinę laikmeną.
4. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Šių dokumentų nereikia, kai statybą numatoma vykdyti savivaldybės valdomoje patikėjimo teise teritorijoje (kai statytojas yra savivaldybė arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris šioje teritorijoje vykdys statybą).
5. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai statinys rekonstruojamas, kapitališkai remontuojamas arba atnaujinamas (modernizuojamas), taip pat daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip), kai rekonstruojami, kapitališkai remontuojami arba atnaujinami (modernizuojami) daugiabučio namo bendro naudojimo objektai.
6. Sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino panaudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį, kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu ir žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektą    inžinieriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti.
7. Statinio projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal Statybos įstatymo 29 straipsnį yra privaloma).
8. Rašytinius pritarimus projektui (jei tokie yra privalomi.

 Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo kito statytojo vardu statytojas (užsakovas) privalo pateikti:
1. Nustatytos formos prašymą.
2. Išduoto statybą leidžiančio dokumento kopiją, jei jis nebuvo išduotas per „Infostatybą“.
3. Dokumentus, kad asmuo, turi įsigijęs nuosavybės teise ar patikėjimo teise statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir kuriems buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, ar įsigijęs nuosavybės teise arba valdydamas ir naudodamas kitais teisės aktų nustatytais pagrindais žemės sklypą.
Pastaba. Jei projektas yra koreguotas būtina pateikti koreguotą projekto originalą ir projekto kompiuterinę laikmeną.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyrius

Atsakingas asmuo:
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus šilumos energetikos inžinierė Drąsutė Baliūnienė,
tel. (8 451) 54 118, el.p. d.baliuniene@pasvalys.lt)

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis,
tel. (8 451) 54 113, el. p. a.asauskas@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Rašytinis pritarimas išduodamas:
ypatingam statiniui   per 20 darbo dienų, neypatingam statiniui – 10 darbo dienų, kitais atvejais – 5 darbo dienas.

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:
45 darbo dienas – leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį;
30 darbo dienų – leidimas statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį;
20 darbo dienų – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
15 darbo dienų – rašytinių pritarimų projektams ar aprašams atvejais;
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už:
- leidimo statyti naują ypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 150 Eur;
- leidimo statyti naują neypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 78 Eur;
- leidimo rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 150 Eur;
- leidimo rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 78 Eur;
- leidimo rekonstruoti neypatingą statinį fiziniams asmenims išdavimą - 28 Eur;
- leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą - 37 Eur;
-leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu  - 28 Eur
- rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis privalomas) - 37 Eur.

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą:
AB "Swedbank" Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000.
AB "DnB bankas" Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, banko kodas 40100.
UAB "Medicinos bankas" Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, banko kodas 72300.
AB "SEB bankas" Nr. LT057044 0600 0788 7175, banko kodas 70440.
Įmokos kodas 53067.
Juridinio asmens kodas 188659752.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-ius)

 Prašymo forma   išduoti statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu

 Prašymo forma išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pareiškėjai prašymus gali pateikti ir elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" adresu https://planuojustatyti.lt/info-portal/

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymas įtraukimas į dokumentų apskaitą