Paieška
lt en

Jaunavedžių dėmesiui

2022-02-15

SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠAS


Nuo 2022 m. vasario 5 d. administracinių paslaugų, įskaitant ir santuokos registravimą civilinės metrikacijos įstaigų patalpose, teikimo srityje toliau galios šios standartinės pagrindinės infekcijų kontrolės ir asmenų apsaugos priemonės:

  • privalomas kaukių ar respiratorių dėvėjimas
  • 2 metrų atstumas tarp paslaugų gavėjų / lankytojų (išskyrus šeimos narius, t. y. sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus)
  • 2 metrų atstumas tarp civilinės metrikacijos įstaigų darbuotojų ir paslaugų gavėjų / lankytojų (arba darbo vietos atskyrimas pertvaromis). 

„Išvažiuojamųjų“ santuokų atvirose vietose registracijos metu kaukių ar respiratorių dėvėjimas neprivalomas, bet rekomenduojamas. „Išvažiuojamųjų“ santuokų uždarose vietose registracijos metu rekomenduotina laikytis visų aukščiau nurodytų reikalavimų, taikomų santuokų registravimui civilinės metrikacijos įstaigų patalpose. Už reikalavimų užtikrinimą „išvažiuojamųjų“ santuokų uždarose vietose atsakingas organizatorius. 

Atkreipiame dėmesį, kad išlieka ir visose srityse taikomi bendri reikalavimai:

  • sąlygos rankų dezinfekcijai
  • vėdinimas
  • patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija
  • draudžiama dirbti / lankytis turint simptomų (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI KITŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ 


2020 m. spalio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formos


PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ


Prašymą santuokai registruoti Jūs galite pateikti asmeniškai atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių, registruotu paštu arba per kurjerį.
Prašymas registruoti santuoką priimamamas ir derinama santuokos data ir laikas tik tada, kai yra pateikiami visi būtini dokumentai ir valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas. Santuoka registruojama ne anksčiau nei po mėnesio po prašymo įregistruoti santuoką priėmimo. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, civilinės metrikacijos įstaigai  kartu su šiuo prašymu, pasirašytu abiejų norinčių susituokti asmenų,  pateikiamos jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių.  Pažyma turi būti patvirtinta Apostille arba legalizuota, jei tarptatutinės sutartys nenumato kitaip, ir išversta į lietuvių kalbą.
Norėdami pateikti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis, turėtumėte atsisiųsti prašymo formą, pasinaudodami šia nuoroda: 

PRAŠYMO FORMA 

Jei prašymas santuokai buvo pateiktas elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną arba atsiųstas registruotu paštu ar per kurjerį, iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai sutartu laiku  turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.         
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas.


Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus informacija