Paieška
lt en

Lengvatos

2023-12-28

Savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-246 patvirtino lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais, dydžių sąrašą.

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-246

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2024 METAMS, DYDŽIŲ SĄRAŠAS

1. Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšių ir jų dydžių sąrašas:

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.)

101

gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

30

102

bedarbiai, įregistruoti Užimtumo tarnyboje

30

103

tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų taip pat vyresnių, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma.

30

104

tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine)studijų forma.

30

105

tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

100

106

mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma.

50

107

asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

30

108

dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

0

109

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

100

110

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

100

111

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

100

2. Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.