Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS11.31

2.

Administracinės paslaugos versija

2020-05-20

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms.

Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą.

Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja.

Deklaracijas galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt arba atvykus į seniūniją.

Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia:
1. asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
2. nepilnamečių tėvai (įtėviai) arba vienas iš jų (jei nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas);
3. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
4. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jei šie negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
5. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Nelaikomi pakeitusiais deklaruotą gyvenamąją vietą:
1. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai, visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
2. asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
4. moksleiviai ir studentai mokymosi laikotarpiu;
5. asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę ir laikomi kardomojo kalinimo vietose;
6. jūreiviai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 801 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1232 "Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo".
3. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 "Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas (gyvenamosios vietos išvykimo deklaracija) – asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui (pildoma darbo vietoje);
2. Lietuvos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta. Jei Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar šių dokumentų, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinti nuorašai (kopijos) ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija, reikalinga duomenims apie asmenį patikrinti, gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

Seniūnijų darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-12 val., 12.45-17 val.
Penktadieniais 8-12 val., 12.45-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbamas 1 valanda trumpiau

Pasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
Daiva Valotkienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 231,
el.p. pasvaliomsen@pasvalys.lt.

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Mainionienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt.

Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas Sigitas Savickas,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 48 116, el. p. daujenusen@pasvalys.lt.

Joniškėlio miesto seniūnijos specialistė Indrė Danilevičė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245, el. p.joniskeliomsen@pasvalys.lt.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rūta Liberienė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 369, el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt;

Krinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja Anelė Užkurienė,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189, el. p. krincinosen@pasvalys.lt.

Namišių seniūnijos seniūno pavaduotoja Simona Valantonienė,
Namišiai, Pasvalio r., tel.(8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt.

Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Raudonienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665, el. p. pumpenusen@pasvalys.lt.

Pušaloto seniūnijos seniūno pavaduotoja Vaida Ogintienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 667, el. p. pusalotosen@pasvalys.lt.

Saločių seniūnijos seniūno pavaduotoja Zita Šimaitienė,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435, el. p. salociusen@pasvalys.lt.

Vaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Balzarevičienė,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r., tel. (8 451) 41 243, el. p. vaskusen@pasvalys.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 425,
el. p. pasvaliomsen @pasvalys.lt.

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245, el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt.

Daujėnų seniūnijos seniūnas Gintaras Zuoza,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 48 116, el. p. daujenusen@pasvalys.lt.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 369, el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt.

Krinčino seniūnijos seniūnas Gintautas Venskevičius,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189, el. p. krincinosen@pasvalys.lt.

Namišių seniūnijos seniūnas Kęstutis Valantonis,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt.

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba,
Vilniaus g. 5, Pasvalys , tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt.

Pumpėnų seniūnijos seniūnė Regina Rapkevičienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665, el. p. pumpenusen@pasvalys.lt.

Pušaloto seniūnijos seniūnė Paulyna Stravinskienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 749, el. p. pusalotosen@pasvalys.lt.

Saločių seniūnijos seniūnas Romanas Gaudiešius,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435, el. p. salociusen@pasvalys.lt.

Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.,  tel. (8 451) 41 133, el. p. vaskusen@pasvalys.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Deklaracijos forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymas įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31