Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

2020-04-23
Naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO
2020 kovo 14 d. Nr. 207
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.
2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.
3. Patvirtinti šį karantino režimą:
3.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje:
3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus užsieniečius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), taip pat ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė. Ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311
3.1.2. Valstybės sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus:
3.1.2.1. automobilių kelių: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai. Asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus. Išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą, asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respubliką leidžiamas ir per kitus šiame papunktyje nurodytus tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
3.1.2.2. geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties, Stasylos–Benekainys, Kena–Gudagojis, Šeštokai–Trakiškės. Valstybės sienos kirtimas, vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą, papildomai vykdomas per šiuos geležinkelio tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Stasylos–Benekainys, Pagėgiai–Sovetsk, Joniškis–Meitenė, Turmantas–Kurcums, Kybartai-Nesterov;
3.1.2.3. oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus;
3.1.2.4. jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.1.3. Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę arba dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 249, 2020-03-22, paskelbta TAR 2020-03-22, i. k. 2020-05864
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311
3.1.4. Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311
3.1.6. Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.
3.1.7. Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.
3.1.8. Asmeninių apsaugos priemonių, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, I priede (apsauginiai akiniai ir skydeliai, veido skydeliai, burnos ir nosies apsaugos priemonės, apsauginiai drabužiai, pirštinės), eksportas į trečiąsias šalis leidžiamas tik valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Kitų prekių judėjimas neribojamas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.1.9. Neteko galios nuo 2020-04-10
Papunkčio naikinimas:
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
Papildyta papunkčiu:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.1.10. Įpareigoti asmenis:
3.1.10.1. parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;
3.1.10.2. prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama pagal šio nutarimo 3.2.7 ir 3.2.81  papunkčių nuostatas, lankytis po vieną šeimos narį;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860
3.1.10.3. viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
Papildyta papunkčiu:
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
Papildyta papunkčiu:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.1.11. Draudžiama į Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) vežti keleivius ir (ar) gabenti jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus keltu, kurio  maršrutas Kylis–Klaipėda–Kylis. Užsienio reikalų ministro teikimu išimtiniais atvejais sprendimą dėl leidimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
3.1.12. Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val. skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus ir iš jų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.1.13. Nuo 2020 m. balandžio 10 d. 20:00 val. iki 2020 m. balandžio 13 d. 20:00 val. Lietuvos Respublikos teritorijoje ribojamas asmenų atvykimas į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybės miestus ar miestelius, išskyrus atvejus, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties ar atlikti darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, ar dėl būtinosios medicinos pagalbos. Šis ribojimas netaikomas asmenims, kurie vyksta į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio jiems nuosavybės teise;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
3.1.14. Nuo 2020 m. balandžio 16 d. 07:00 val. iki 2020 m. balandžio 24 d. 24:00 val. draudžiamas:  
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311
3.1.14.1. asmenų atvykimas į Nemenčinės miestą, išskyrus grįžtančius į Nemenčinės miestą jo gyventojus, Nemenčinės mieste dirbančius iš kitų teritorijų atvykstančius asmenis, taip pat asmenis, turinčius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) leidimą;
3.1.14.2. asmenų išvykimas iš Nemenčinės miesto, išskyrus gyventojus, išvykstančius dėl darbo santykių kitose teritorijose, Nemenčinės mieste dirbančius kitų teritorijų gyventojus, taip pat asmenis, dėl būtinosios medicinos pagalbos vykstančius į kitą teritoriją, ir asmenis, turinčius NVSC leidimą;
3.1.14.3. transporto judėjimas Nemenčinės mieste, išskyrus judėjimą, susijusį su keleivių vežimu, krovinių pervežimu ir prekyba, gyventojų judėjimą asmeninės paskirties transporto priemonėmis ir asmenų, nurodytų šio nutarimo 3.1.14.1 ir 3.1.14.2 papunkčiuose, judėjimą.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860
3.2. Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos:
3.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.2.11. Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. 
3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Šis draudimas netaikomas renginiams atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau kaip 2 asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860
3.2.4. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus individualias medicininės reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.2.5. Apgyvendinimo paslaugų teikimas, patalpų ir butų nuoma bei kitoks jų suteikimas trumpalaikiam fizinių asmenų apgyvendinimui gali būti draudžiami kiekvienoje savivaldybėje atskiru savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
3.2.6. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantis higienos reikalavimų.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.2.7. Draudžiama parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla. Šis draudimas netaikomas:
3.2.7.1. parduotuvėms, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;
3.2.7.2. maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose;
3.2.7.3. augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekybai lauko sąlygomis specialiai tokiai prekybai skirtose prekybos vietose, turgavietėse, taip pat naudojant laikinuosius prekybos įrenginius kitose viešosiose prekybos vietose;
3.2.7.4. internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;
3.2.7.5. parduotuvėms, kioskams, kurių patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311
3.2.8. Draudžiama teikti grožio paslaugas.
3.2.8.1 Leidžiama teikti stacionariose paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio nutarimo kituose papunkčiuose nustatytus paslaugų teikimo draudimus, paslaugas, kurių metu būtinas ne ilgesnis kaip 20  min. tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860
3.2.8.2 Šio nutarimo 3.2.3, 3.2.7.1–3.2.7.5 ir 3.2.81 papunkčiuose nurodytose renginių, prekybos ir paslaugų teikimo vietose, kuriose veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, darbuotojų ir pirkėjų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860
3.2.9. Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla.
3.2.10. Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais.
3.2.11. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.
3.2.12. Karantino laikotarpiu ir 14 kalendorinių dienų, pasibaigus karantino laikotarpiui, degalų pardavimo vietose gali būti prekiaujama benzinu, kuriame yra mažiau nei 10 procentų biodegalų, užtikrinant kokybės standarto reikalavimus. Bioetanolis, nepanaudotas biodegalų gamybai, naudojamas medicininėms arba dezinfekcinėms reikmėms.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
3.2.13. Draudžiama plaukioti mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.
Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.
3.4. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo:
3.4.1. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729 
3.4.2. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
3.4.2.1. Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius.
3.4.2.2. Planinių operacijų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.
3.4.2.3. Planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas.
3.4.2.4. Pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.
3.4.2.5. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą.
3.4.3. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
3.4.3.1. Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.
3.4.3.2. Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.
3.4.3.3. Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482
3.4.3.4. Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo atidėjimas.
3.4.3.5. Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas.
3.4.3.6. Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.
3.4.4. Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.
3.4.5. Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų kontakto.
3.4.6. Visuomenės sveikata:
3.4.6.1. Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių atidėjimas.
3.4.6.2. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas.
3.4.6.3. Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas.
3.5Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:
3.5.1. Draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
3.5.2. Kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
3.5.3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą, išimtiniais atvejais – įstaigose, jeigu tai neįmanoma namuose.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
4. Pavesti:
4.1. valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, – nustatyti konkrečias karantino režimo priemones;
4.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms ir įmonėms – kiekvieną dieną iki 7.00 val. ryto pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai arba jos įgaliotai institucijai statistinius duomenis pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu patvirtintą statistinių duomenų, apimančių pastarąsias 24 valandas ir užfiksuotų ne vėliau kaip iki 3.00 val. nakties, sąrašą;
4.3. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms ir įmonėms – užtikrinti joms valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu skirtų priemonių priėmimą ir (ar) atsiėmimą 24 val. per parą.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
Punkto pakeitimai:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.
6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 11 d. 24:00 val.
Punkto pakeitimai:
Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971
Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269
Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2