Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2021-05-13
Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021  metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4  priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.
Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių  socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.
Galimi pareiškėjai:
1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.
Finansuotinos veiklos:
Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių interesai ir poreikiai:
1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
5. veikla, skirta narių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. Pasvalio rajono savivaldybei priemonei įgyvendinti skyrė 16 623 Eur.
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. DV-291 lėšos paskirstytos pagal Pasvalio rajono seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių. 

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Skiriamas finansavimas, Eur

1.

Daujėnų seniūnija

970,00

2.

Joniškėlio apylinkių seniūnija

1520,00

3.

Joniškėlio miesto seniūnija

985,00

4.

Krinčino seniūnija

1 275,00

5.

Namišių seniūnija

865,00

6.

Pasvalio apylinkių seniūnija

1 860,00

7.

Pasvalio miesto seniūnija

3 460,00

8.

Pumpėnų seniūnija

1 473,00

9.

Pušaloto seniūnija

1 165,00

10.

Saločių seniūnija

1 550,00

11.

Vaškų seniūnija

1 500,00

 

Iš viso:

16 623,00

Pareiškėja (organizacija) kartu su paraiška turi pateikti žemiau išvardintų lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:
1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą;
2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
Paraiškos teikiamos Pasvalio r. savivaldybės administracijos (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys) Bendrajame skyriuje, I a., 100 kab. iki  2021 m. birželio 15 d.
Visi dokumentai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame (jei organizacija turi antspaudą) voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei konkurso dalyvio pavadinimu, adresu, kita kontaktine informacija (tel. Nr., el. pašto adresas).
Elektroniniu paštu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.
Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė  Dalia Grigaravičienė, tel. 8 686 08 169, el. paštu:  d.grigaraviciene@pasvalys.lt

Paraiškos forma

  Savivaldybės administracijos informacija

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. birželio
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. birželio
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4