Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS11.14

2.

Administracinės paslaugos versija

2020-11-04

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims deklaruojantiems gyvenamąją vietą seniūnijoje, kurioje jie gyvena, savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą arba pakeitus ją Lietuvos Respublikoje, ir atvykus į Lietuvos Respubliką.
Asmenys privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo atvykimo gyventi ilgiau kaip 183 dienas per metus į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.
Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną faktinę gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.
Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja.
Deklaracijas galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt arba atvykus į seniūniją pildoma raštu nustatytos formos deklaracija atspausdinta iš Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos.
Deklaracija seniūnijai pateikiama asmeniškai, deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.
Deklaraciją asmeniškai pateikia:
1. asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
2. nepilnamečių asmenų tėvai (įtėviai), arba vienas iš jų. Jei nepilnamečio asmens tėvai (įtėviai) išsituokę - tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), ar globėjas (rūpintojas), arba kitas teisėtas nepilnamečio atstovas;
3. nepilnamečiai asmenys, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
4. nepilnamečiai asmenys, kuriems sukako 16 metų, jei šie negyvena kartu su tėvais (įtėviais) ar globėjais (rūpintojais), arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
5. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas;
6. užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.

 5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 801 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1232 "Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo".
3. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 "Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo".
4. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-295 "Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens pateikiami dokumentai:
1. Deklaracija:
- asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
- asmeniui atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką;
- asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
-gimus naujagimiui, teikia tėvai.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių asmenų gyvenamoji vieta. Jei Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė ar vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai, ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos), ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.
5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos).
6. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių sutikimas, arba jo įgalioto asmens sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje. Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens sutikimas ar sutikimas deklaracijoje turi būti patvirtintas:
6.1. notaro;
6.2. seniūno;
6.3. konsulinės įstaigos pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille);
6.4. kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus;
6.5. juridinio asmens vadovo, jei gyvenamosios patalpos savininkas – juridinis asmuo.
7. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jei asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas (pvz., nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai ar pan.).

8. Esant būtinumui – kitus dokumentus (pvz. bendraturčių pasirašytą namo bendro naudojimo sutartį, teismo sprendimą, nutartį ir kt.).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija, reikalinga duomenims apie asmenį patikrinti, gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

Seniūnijų darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-12 val., 12.45 -17 val.,
Penktadieniais 8-12 val., 12.45-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Atsakingi asmenys:
Pasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
Daiva Valotkienė ir specialistė Jurgita Markevičiūtė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 231,
el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt;

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Daiva Mainionienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt;

Joniškėlio miesto seniūnijos specialistė Indrė Danilevičė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245,
el. p.joniskeliomsen@pasvalys.lt;

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Rūta Liberienė, Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r.,
tel. (8 451)  38 369, el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt;

Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas Sigitas Savickas,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 48 116, el. p. daujenusen@pasvalys.lt;

Krinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja Anelė Užkurienė,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt;

Namišių seniūnijos seniūno pavaduotoja Simona Valantonienė,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt;

Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
Asta Raudonienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt;

Pušaloto seniūnijos seniūno pavaduotoja
Vaida Ogintienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 46 667, el. p. pusalotosen@pasvalys.lt

Saločių seniūnijos seniūno pavaduotoja Zita Šimaitienė,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt;

Vaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja
Nijolė Balzarevičienė,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 41 133, el. p. vaskusen@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451)  34 425,
el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, tel. (8 451) 38 245,
el.p. joniskeliomsen@pasvalys.lt 

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r.,tel. (8 451) 38 369,
el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt

Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas Sigitas Savickas
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 48 116,
el. p. daujenusen@pasvalys.lt

Krinčino seniūnijos seniūnas Gintautas Venskevičius,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt

Namišių seniūnijos seniūnas Kęstutis Valantonis,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt

Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Raudonienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt

Pušaloto seniūnijos seniūnė Paulyna Stravinskienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 749,
el. p. pusalotosen@pasvalys.lt

Saločių seniūnijos seniūnas Romanas Gaudiešius,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt

Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 41 133,
el. p. vaskusen@pasvalys.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, tinkamai pateikus reikiamus dokumentus.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Atvykus į seniūniją pildoma raštu nustatytos formos deklaracija atspausdinta iš Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos:
-pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką;

Deklaracijos forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslauga teikiama elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt.
Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis 4.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.
Užpildyta ir seniūnijai pateikta gyvenamosios vietos deklaracija lieka seniūnijoje bei įtraukiama į Lietuvos Respublikos gyventojų registro Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (GVDIS). Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo deklaravimo duomenų įrašymo į GVDIS.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Pateiktos gyvenamosios vietos deklaracijos įtraukiamos į seniūnijos dokumentų apskaitos registrus bei saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31