Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

 

 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ŽŪS 11

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-28

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Konsultavimas dėl tiesioginių išmokų gavimo už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parama tiesioginėmis išmokomis už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Pareiškėjo valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras) ir joje turi būti ne mažiau negu 1 ha žemės ūkio naudmenų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“.
2. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-278 (toliau – TI taisyklės).
3. Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nuo balandžio 12 d. iki birželio 15 d. (pavėluotai iki liepos 12 d.) seniūnijos / savivaldybės darbuotojui pagal pareiškėjo valdos centro adresą pateikiami šie elektroninei paraiškai užpildyti reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
3. Laisvos formos dokumentas su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (pasėlių pavadinimai, laukų plotai) ir, esant galimybei, praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti kopija.
4. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planai) pateikia juos turintys pareiškėjai. Jeigu pareiškėjas turi, pateikiami žemėlapių fragmentai su ankstesniais metais įbraižytais (deklaruotais) laukais. Žemės ūkio skyriaus specialistas elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir / ar miško ir kitus plotus.
5. Jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau įbraižyti kito pareiškėjo laukai, pateikiami žemės valdymo teisę patvirtinantys dokumentai kartu su kadastro žemėlapiais.
6. Pareiškėjas turi pasirašyti suformuotą ir išspausdintą paraiškos registravimo dokumentą, kuris yra paraiškos dalis.
Pareiškėjas, turintis techninių galimybių naudotis elektronine bankininkyste, gali jungtis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir pats užpildyti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir/ar miško ir kitus plotus. Užpildęs elektroninę paraiškos formą, pareiškėjas privalo atsispausdinti paraiškos registravimo dokumentą, jį pasirašyti ir per 10 darbo dienų atsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras).
Pareiškėjai, ketinantys sertifikuoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus, privalo ne vėliau kaip iki birželio 15 d. pateikti paraiškos elektroninę formą.
Esant poreikiui ar gavus raštą/paklausimą iš administruojančios institucijos, gali būti teikiami (siunčiami paštu arba teikiami tiesiogiai) šie dokumentai / dokumentų kopijos / užpildytos dokumentų formos:
1. Atsakymas į pranešimą dėl duomenų patikslinimo.
2. Atsakymas į pranešimą dėl deklaruotų duomenų neatitikimo.
3. Prašymas dėl paraiškos išregistravimo.
4. Prašymas dėl paraiškos duomenų keitimo.
5. Pranešimas dėl valdos perdavimo.
6. Prašymas dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo.
7. Prašymas priimti pavėluotai pateiktą paraišką.
8. Žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinantys dokumentai.
9. Žemės ūkio veiklą įrodantys dokumentai:
9.1. gyvulių ženklinimo dokumentai;
9.2. seniūnijos išduota pažyma, patvirtinanti žemės dirbimą;
9.3. žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentai;
9.4. kiti dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyrius

Atsakingi specialistai:
Vyriausioji specialistė Alma Janušonienė,
tel. (8 451) 54117, el. p. a.janusoniene@pasvalys.lt;

Vyriausioji specialistė Aldona Sabienė,
tel. (8 451) 54124, el.p. a.sabiene@pasvalys.lt;

Duomenų bazės specialistė Dovilė Nariūnienė,
tel. (8 451) 54065, el. p. d.nariuniene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla,
tel. (8 451) 54117, el. p. j.zabela@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus mokamos nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d. (Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 29 str.). Tuo atveju, jei paraiškoje yra neišspręstų neatitikimų, paraiškos administravimas gali būti pabaigtas ir po teisės aktuose nustatyto termino.

Tiesioginių išmokų avansinių mokėjimų tvarka nustatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 str. (iki gruodžio 1 d. avansus leidžiama mokėti valstybėms narėms, atsižvelgiant į biudžeto būklę, regionuose, kuriuose dėl išskirtinių sąlygų ūkininkai turi didelių finansinių sunkumų), galutinį sprendimą priima Europos Komisija.

11.

Administracinės paslaugos suteikiko kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos formą bei rekomenduojamas dokumentų formas galite rasti Agentūros interneto svetainėje adresu: www.nma.lt /Tiesioginės išmokos /Dokumentų formos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

1. Pareiškėjas lapkričio mėn. pradžios paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) gali pats arba su seniūnijos/savivaldybės darbuotojo pagalba aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, kurių dėl pateisinamų priežasčių neaprašė pateikdamas paraišką. PPIS užregistravus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, pareiškėjas raštu teikia Centrui prašymą patikslinti kontrolinių žemės sklypų ribas, kartu informuodamas, kad ribų pasikeitimai yra aprašyti PPIS.
2. Pareiškėjai, siekiantys gauti papildomą tiesioginių išmokų dalį už saldžiųjų lubinų (lubinų veislių, tarp kurių sėklų yra ne daugiau kaip 5 proc. karčiųjų sėklų) plotus, nuo
2.1 sėklos sertifikatą arba Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą pažymą, kurioje nurodytas lubinų sėklose esantis karčiųjų sėklų kiekis procentais (tais atvejais, kai yra pasėjęs savo ūkyje išaugintą lubinų sėklą);
2.2 sėklos sertifikato ar pažymos, kurioje nurodytas lubinų sėklose esantis karčiųjų sėklų kiekis procentais, kopijas ir saldžiųjų lubinų veislių sėklos pirkimo patvirtinimo dokumentus bei jų kopijas (tais atvejais, kai yra pasėjęs pirktą sėklą).
Pareiškėjas įsipareigoja:

  • pateikti tik vieną paraišką;
  • gruodžio 31 d. atnaujinti valdos registracijos duomenis Registre;
  • laikytis kompleksinės paramos susiejimo reikalavimų;
  • deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir miško plotus valdoje, už kuriuos jis prašo paramos, taip pat deklaruoti ir tas žemės ūkio naudmenas bei kitus laukus (žemės ūkio paskirties žemėje), už kuriuos išmokos nėra mokamos arba už kurias pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų;
  • paraiškoje pateikti teisingus duomenis;
  • nemažinti valdomų daugiamečių ganyklų arba pievų (5 metai ir daugiau) ploto ir, Agentūrai pareikalavus, jos nustatytais terminais bei tvarka atkurti 2005 metais buvusį daugiamečių ganyklų (pievų) plotą;
  • parodyti Agentūros darbuotojams savo valdą (pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji