Paieška
lt en

Informacija apie 2020 metų Savivaldybės biudžetą

Biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas parengtas vadovaujantis Seimo patvirtintu Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), įstaigų pateiktomis programų sąmatomis. Savivaldybės biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų pajamų, o skolintis galima tiek, kiek einamaisiais metais numatoma grąžinti ilgalaikių paskolų.

Pajamos. Į Savivaldybės biudžetą per 2020 metus planuojama gauti 28550,3 tūkst. Eur pajamų. Valstybės biudžeto dotacijų 2020 metais planuojame gauti 10871,8 tūkst. Eur (38 proc. nuo visų prognozuojamų pajamų). Didžiausią valstybės dotacijų dalį sudaro mokymo lėšos. 2020 metams Savivaldybei mokymo lėšoms finansuoti skirta 6756,4 tūkst. Eur. 

Prognozuojamos 2020 metams pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, kurios patvirtintos Įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybei sudaro 15694,0 tūkst. Eur (54 proc. nuo visų prognozuojamų gauti per 2020 metus pajamų), iš jų: iš Gyventojų pajamų mokestis – 14322,0 tūkst. Eur (50 proc. nuo visų pajamų), pajamos ir mokesčiai iš turto 1318,0 tūkst. Eur (4 proc. nuo visų planuojamų pajamų), kitos pajamos ir valstybės rinkliavos 54,0 tūkst. Eur (0,1 proc. nuo visų planuojamų pajamų). Vietinių rinkliavų planuojama surinkti 610,0 tūkst. Eur (2,1 proc. nuo visų planuojamų pajamų), materialiojo turto realizavimo pajamos planuojamos 65,0 tūkst. Eur (0,2 proc. nuo visų pajamų). Pajamų už teikiamas paslaugas asignavimų valdytojai planuoja gauti 1247,5 tūkst. Eur (4,3 proc. visų planuojamų pajamų). Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai 2020 metais numatyta gauti 62,0 tūkst. Eur. Investicinių projektų vykdymui planuojama skolintis 733,0 tūkst. Eur.

Gyventojų pajamų mokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis, kuri skiriama savivaldybėms papildomai dėl pasikeitusių teisės aktų, kurie turi įtakos savivaldybės išlaidoms (pvz., pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, minimaliajai mėnesinei algai padidinti, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui nuosekliai įgyvendinti). Gyventojų pajamų mokesčio dalis tenkanti Pasvalio rajono savivaldybei 2020 m patvirtinta 0,8346 proc.

Išlaidos. Planuojamos 2020 metų Savivaldybės biudžeto išlaidos – 29196,4 tūkst. Eur. Didžiausią išlaidų dalį pagal ekonominę klasifikaciją sudaro planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui – 17891,1 tūkst. Eur ir „Sodrai“ 259,5 tūkst. Eur (62,1 proc. nuo visų planuojamų išlaidų). 2020 m. biudžete planuojamos įstaigų išlaidos: 2019 m. įsiskolinimams padengti, komunalinėms paslaugoms, mitybos, transporto ir lengvatinio mokinių pavėžėjimo, būtiniausioms prekėms ir paslaugoms. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms planuojama skirti 1460,0 tūkst. Eur. Mokymo lėšos bei lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti tvirtinamos pagal valstybės institucijų pateiktus skaičius.

Planuojama grąžinti bankams 733,3 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų.

Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai planuojama skirti 564,0 tūkst. Eur. Šios programos lėšų planuojama skirti geodezinių nuotraukų, sklypų planų rengimui ir turto vertinimui, Pasvalio gatvių, kiemų ir šaligatvių rekonstrukcijai ir tvarkymui, Nepriklausomybės g. Pasvalyje prie Lėvens ir Svalios upių santakos kapitalinio remonto darbams, savivaldybei priklausančių pastatų stogų rekonstrukcijai, socialinės paskirties būstų įsigijimui, Raubonių vandens malūno – vilnų karšyklos tvarkybos ir remonto darbams, socialinio būsto remontui, Pumpėnų gimnazijos katilinės rekonstrukcijai, Joniškėlio dvaro parko apšvietimui, kultūros paveldo paminklų tvarkymui ir kitiems objektams.

Biudžeto projekte nėra lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti. Metų eigoje šias lėšas skiria Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Lėšas seniūnijoms planuojama skirti atsižvelgiant į seniūnų prašymus, kaimų ir miestelių gatvių ir parkų apšvietimo įrengimui ir remontui, seniūnijoms priklausančių pastatų remontui, šaligatvių ir parkų tvarkymui, inventoriaus įsigijimui.

2020 metais 1146,0 tūkst. Eur planuojama skirti Investicijų ir verslo rėmimo programai, iš jų 650,0 tūkst. Eur paskolos lėšos. Lėšas planuojama panaudoti daliniam investicinių projektų  finansavimui, smulkiajam verslui remti. Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama tęsti šiuos projektus: Pasvalio rajono socialinio būsto fondo plėtra, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas, Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas, Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra, Pasvalio rajono Daujėnų, Saločių, Pušaloto, Raubonių miestelių viešosios infrastruktūros atnaujinimas, Pasvalio kultūros centro rekonstrukcija, Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke, Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas, Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras, Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje. Bus pradedami vykdyti nauji projektai: Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra, Pasvalio rajono Pamažupių kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas, Joniškėlio dvaro sodybos svirno tvarkybos darbai.

Iš Valstybės investicijų programos planuojama gauti 518,0 tūkst. Eur Pasvalio kultūros centro vidaus rekonstrukcijai, kino salės įrangos pirkimui planuojama skirti 75,1 tūkst. Eur.

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė

Su Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projektu galite susipažinti ČIA.

Pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto prašome teikti iki 2020 m. vasario 17 d. Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjai Dalei Petrėniene el. paštu d.petreniene@pasvalys.lt arba tel. (8 451) 54 104.

Dalintis Facebook