Paieška
lt en

Kvietimas kiaulių laikytojams teikti paraiškas dėl pagalbos įsigyti ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules)

Kiaulių laikytojai, atsisakantys kiaulių auginimo, kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti. Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) patikslintos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3D-91.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

  1. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, nugaišino ir sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM), arba patys atsisakė auginti kiaules jas visas išskersdami ar nugaišindami;
  2. pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;
  3. įsipareigojo ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;
  4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Aprašo nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB;
  5. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
  6. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių  gyvūnų įsigijimo išlaidų.
Pagalbai iš viso skiriama 300 tūkst. Eur. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2018 m. spalio 16 d. ir (arba) einamaisiais metais. Tuo atveju, kai lėšų poreikis pagal tinkamas finansuoti paraiškas viršija kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, pirmumas suteikiamas pareiškėjų, kurių kiaulių laikymo vieta yra rajonuose, kuriuose 2018 ir (arba) 2019 metais nustatyta AKM atvejų šernams ir (arba) kiaulėms, paraiškoms. Likusiems pareiškėjams pagalbos suma mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Apskaičiuota pagalbos suma gali būti mažinama ne daugiau kaip 40 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą atsižvelgiant į kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, neišmokama.
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje Žemės ūkio skyriuje, 407 kabinete (4 aukštas, Aldona Sabienė, el.p. a.sabiene@pasvalys.lt, tel. (8 451) 54 124) pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą nuo š. m. kovo 4 d.  iki balandžio 30 d.
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
  2. užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
  3. pareiškėjui išduotą (-us) mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją (-as).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Dalintis Facebook