Paieška
lt en

Negyvenamųjų patalpų nuoma

Negyvenamųjų patalpų nuoma

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS G. 4, PASVALYS, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Vadovaudamasi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-219 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“, Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniaus g. 4, Pasvalys, (registro Nr. 35/82188, unikalus numeris – 6793-0000-2016, pastatas pažymėtas plane – 1L3p, patalpų indeksai – 67 (patalpos plotas – 32,24 kv. m), 68 (patalpos plotas – 16,18 kv. m), 69 (patalpos plotas – 17,82 kv. m), 73 (patalpos plotas – 13,22 kv. m), 74 (patalpos plotas – 11,85 kv. m), 75 (patalpos plotas – 12,09 kv. m), bendras plotas – 103,40 kv. m) (toliau – turtas) viešą nuomos konkursą.

Turto viešas nuomos konkursas (toliau – Konkursas) organizuojamas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-205 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (pridedama).

Konkursą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. DV-788 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniaus g. 4, Pasvalys, viešo nuomos konkurso komisija (toliau – komisija).

Turto naudojimo paskirtis – administracinei, teisinei, finansinei ir draudimo veiklai.

Pradinis turto nuompinigių dydis – 0,68 Eur per mėnesį už vieną kvadratinį metrą (70,31 Eur per mėnesį už 103,40 kv. m bendro ploto patalpas). Patalpas nuomotis galima dalimis, pagal patalpų indeksus. Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su turto aptarnavimu. 

Nuompinigių mokėjimo tvarka – Nuomininkas turės sumokėti nuompinigius kas mėnesį / kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkui nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių yra skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Turto nuomos terminas – ne mažiau vienerių ir ne daugiau penkerių metų, su galimybe šį terminą pratęsti. Bendras turto nuomos terminas (įskaitant pratęsimą) negali būti ilgesnis kaip 5 (penki) metai.

Konkurso dalyvio pradinis įnašas, kurio dydis yra lygus 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumai – 210,93 Eur (už visą patalpų plotą 103,40 kv. m), turi būti sumokėtas Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188753657, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT34 4010 0426 0009 0105, Luminor Bank, AB (banko kodas 40100). Jei konkurso dalyvis planuoja išsinuomoti ne visą patalpų plotą, o dalį jų, jis turi sumokėti pradinį įnašo dydį, kuris apskaičiuojamas taip: 0,68 Eur X norimo išsinuomoti patalpų plotas kv. m (pagal patalpų indeksus ir nurodytus jų plotus). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki registruojantis konkurso dalyviu.

Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, (II a., posėdžių salė). Posėdis įvyks 2022 m. gruodžio 23 d. 9.45 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti atstovai. 

Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir turtą kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėją Gytį Vitkų (319 kab., tel. 8 615 89 886, el. p. g.vitkus@pasvalys.lt) arba Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistę Živilę Kripaitienę (320 kab., tel. 8 658 34 211, el. p. z.kripaitiene@pasvalys.lt). Turto apžiūra vyks 2022 m. gruodžio 9 d. ir 12 d. 13.00 – 15.30 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialiste Živile Kripaitiene tel. 8 658 34 211, el. p. z.kripaitiene@pasvalys.lt).

Konkurso dalyvių registravimas vykdomas (vokai su paraiškomis priimami) darbo dienomis nuo 2022 m. gruodžio 13 d. 8.00 val. iki 2022 m. gruodžio 23 d. 9.00 val., adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 320 kab., tel. 8 658 34 211; 8 615 89 886.

Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, arba jų įgalioti atstovai konkurso sąlygose nurodytu adresu ir laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto, esančio Vilniaus g. 4, Pasvalys, nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodoma:

1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

1.2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

1.3. planuojamų išsinuomoti patalpų indeksai ir jų plotai;

1.4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

1.5. sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.

Konkurso dalyvis, pateikdamas voką su paraiška, atskirai privalo pateikti pradinio įnašo sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, kuriuose pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį patį (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kurio pateiktas vokas anksčiau įregistruotas konkurso dalyvių registracijos pažymoje.

PRIDEDAMA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-205 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook