Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo – direktoriaus – pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų...

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo – direktoriaus – pareigoms eiti

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, teikiantis daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir techninę priežiūrą, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų patalpų nuomos administravimą.

Buveinės adresas: Gėlių g. 5A, Pasvalys. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 169176222.

Bendrovės vadovo – direktoriaus – pareigybės (etato) dydis – 1, mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas  11,5 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pagrindinės darbo funkcijos:

1. Inicijuoti veiklos strategijos rengimą, ją įgyvendinti, organizuoti ir vykdyti Bendrovės ūkinę-finansinę veiklą, užtikrinti šios veiklos pelningumą, tinkamą turto naudojimą, jo išsaugojimą.
2. Leisti įsakymus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą, darbo santykius, organizuoti ir kontroliuoja jų vykdymą.
3. Priimti ir atleisti Bendrovės darbuotojus, pasirašyti darbo sutartis, skatinti juos, atlikti kitas personalo valdymo funkcijas.
4. Organizuoti turto bei kitų vertybių apskaitą, rūpintis materialinės-techninės bazės stiprinimu.
5. Atstovauti Bendrovei valstybės ir Savivaldybės institucijose, teismuose ir kitose įstaigose, pasitarimuose, posėdžiuose, susirinkimuose.
6. Sudaryti ir pateikti Savivaldybės tarybai Bendrovės metinės finansinės ataskaitos rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą (metinį pranešimą).
7. Teikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatytus duomenis bei informaciją Savivaldybės tarybai, valstybės institucijoms.

Reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą.
3. Žinoti Bendrovės struktūrą ir funkcijas, pirkimo–pardavimo ir kitų sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus; pastatų, statinių, patalpų ir teritorijų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką; sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus.
4. Žinoti (išmanyti) Bendrovės pagrindinės veiklos organizavimą ir valdymą, darbo santykius, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai.
5. Būti susipažinus su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis.
6. Turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo pagrindus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – pateikti informaciją apie atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
3. Užpildytą pretendento anketą.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Savo, kaip Bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo Bendrovei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba tiesiogiai, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Juridinio ir personalo skyriaus 410–413 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

Nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;865630.html

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 23 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.

Išsami informacija paskelbta Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt. Tel. pasiteirauti: 8 658 34 184, 8 658 34 195, el. paštas: personalas@pasvalys.lt.

 

Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook