Paieška
lt en

Skelbiama atranka strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti

Skelbiama atranka strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – B, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,1 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Organizuoti Pasvalio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitą, efektyvų valdymą ir naudojimą, vykdyti šio turto priežiūrą, rengti ir teikti ataskaitas.
 2. Dalyvauti vertinant Savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių ūkinės ir finansinės veiklos rezultatus, juos analizuoti, teikti pasiūlymus dėl rezultatų, Bendrovių reorganizavimo ar likvidavimo, rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Bendrovių teikiamų gyventojams paslaugų kainų ir tarifų nustatymo.
 3. Organizuoti Savivaldybės turto privatizavimą, teikti pasiūlymus dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, turto perdavimo pagal panaudos sutartis.
 4. Organizuoti Savivaldybės nuosavybėn teisės aktais perduodamo valstybės turto perėmimą, atlikti pirminę turto apskaitą, dalyvauti atliekant turto inventorizaciją.
 5. Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų raštus, skundus, prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais, teikti siūlymus dėl juose keliamų klausimų sprendimo, rengti raštų ir kitų su jais susijusių dokumentų projektus.
 6. Rengti Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu pasirašomų sutarčių projektus.
 7. Skyriaus kompetencijos klausimais rinkti ir teikti informaciją bei duomenis dėl procesinių dokumentų rengimo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms bei teismams.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo tvarką bei sąlygas, savivaldybės institucijų įgaliojimus šioje srityje;
 3. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“).

Nuoroda į pareigybės aprašymą: 2022 m. gruodžio 5 d. Nr. DV-784

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką (prašymas).
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Užpildytą pretendento anketą (anketa).
 4. Asmens tapatybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 20 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys. Tel. pasiteirauti: 8 615 89 886, 8 658 34 231.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook