Paieška
lt en

Skelbiama vieša atranka į AB „Panevėžio energija“ nepriklausomus stebėtojų tarybos narius

Skelbiama vieša atranka į AB „Panevėžio energija“ nepriklausomus stebėtojų tarybos narius

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia nepriklausomų kandidatų į AB „Panevėžio energija“, įmonės kodas 147248313, adresas Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys, stebėtojų tarybos narius, atranką. Nepriklausomi kandidatai į AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos narius renkami 4 metų kadencijai. Atrankos būdas – pokalbis.
Informacija apie AB „Panevėžio energija“ skelbiama internetinėje svetainėje adresu http://www.pe.lt/ 
Nuoroda internete į AB „Panevėžio energija“ strategiją http://www.pe.lt/investicine-politika 
Kandidatai į AB „Panevėžio energija“ nepriklausomus stebėtojų tarybos narius turi turėti bent vieną iš šių kompetencijų:

 1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas;
 2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;
 3. ūkio šakos, kurioje veikia AB „Panevėžio energija“, žinių. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia AB „Panevėžio energija“, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi.

Kandidatai į AB „Panevėžio energija“ nepriklausomus stebėtojų tarybos narius turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti kolegialaus organo nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. kandidatas neturi būti asmeniu, kuriam nuosavybės teise priklauso AB „Panevėžio energija“ akcijos, ir asmeniu, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Specialieji reikalavimai:

 1. turėti 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į AB „Panevėžio energija“ veiklos specifiką;
 3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
 4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

Nepriklausomumo kriterijai:

 1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti AB „Panevėžio energija“ vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat negali būti AB „Panevėžio energija“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš AB „Panevėžio energija“;
 2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise AB „Panevėžio energija“ akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
 3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su AB „Panevėžio energija“ nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš šios savivaldybės kontroliuojamos AB „Panevėžio energija“ (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
 4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Panevėžio energija“ auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 5. kandidatas neturi būti ėjęs AB „Panevėžio energija“ kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
 6. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Panevėžio miesto savivaldybės, kuri yra AB „Panevėžio energija“ akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 7. kandidatas neturi būti 3 ar daugiau savivaldybės kontroliuojamų bendrovių kolegialių organų sudėtyje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. kandidato gyvenimo aprašymą;
 3. motyvacinį laišką, pagrindžiantį Jūsų kompetencijų reikšmę šios įmonės renkamo organo veikloje ir įmonės valdymo strategines kryptis  (ne daugiau 1 lapo apimties);
 4. sąžiningumo deklaraciją (užpildytą pagal Aprašo priede pateiktą formą);
 5. deklaraciją;
 6. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 7. aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 8. papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2019 m. kovo mėn. 15 d. nurodant gavėją – Miesto plėtros skyrius, su antrašte „Dėl AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos narių atrankos“.

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

 1. asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami Panevėžio miesto savivaldybėje adresu Laisvės a. 20 (priimamojo 2-oji darbo vieta), 35200 Panevėžys;
 2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą). Panevėžio miesto savivaldybė, adresas Laisvės a. 20 (priimamojo 2-oji darbo vieta), 35200 Panevėžys. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jeigu kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 3. elektroniniu paštu administracija@panevezys.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktiniai asmenys – Daina Pilkauskienė, Miesto plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 45) 50 13 30, el. p. d.pilkauskiene@panevezys.lt

Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija čia.

Deklaracija čia.

AB "Panevėžio energija" informacija

Dalintis Facebook