Paieška
lt en

Skelbiamas negyvenamųjų patalpų nuomos viešas konkursas

1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnija, kodas 188617269, Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. sav. skelbia 23,80 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Kalno g. 9, Švobiškio k., Joniškėlio apyl. sen., Pasvalio r. sav. (nekilnojamojo turto kadastro byloje Nr. 904 pastatas pažymėtas plane 1C2p, unikalus Nr. 6797-8007-0014, patalpos indeksas – 17, bendras plotas 23,80 kv. m, telekomunikacijų veiklai, nuomos viešą konkursą.
2. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (pridedama).
3. Šį konkursą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta viešo nuomos konkurso komisija.
4. Patalpų naudojimo paskirtis – telekomunikacijų veiklai.
5. Pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur per mėnesį už vieną kvadratinį metrą (23,80 Eur mėnesiui už 23,80 kv. m ploto patalpas). Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su negyvenamųjų patalpų aptarnavimu.
6. Patalpų nuomos sutarties trukmė – ne mažiau vienerių ir ne daugiau dešimties metų.
7. Konkurso dalyvių pradinis įnašas, kuris yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 71,40 Eur, turi būti sumokėtas Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, įstaigos kodas 188753657, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT34 4010 0426 0009 0105, AB Luminor bankas (kodas 40100).
8. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnija, Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. sav. (seniūno kabinetas). Posėdis įvyks 2021 m. sausio 6 d. 9.30 val.
9. Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoją Rūtą Liberienę, arba tel. 8 618 25 766, el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt. Turto apžiūra vyks 2020 m. gruodžio 29 d. 9.00–9.30 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto).
10. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis iki 2021 m. sausio 6 d. 9.00 val., adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. sav.
11. Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas bei nuoroda „23,80 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių Kalno g. 9, Švobiškio k., Joniškėlio apyl. sen., Pasvalio r. sav., nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
11.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris,  elektroninio pašto adresas, kredito įstaigos pavadinimas, kodas ir sąskaitos numeris;
11.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;
11.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
11.4. paaiškinimas, kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas.
12. Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.
13. Konkurso dalyvis, pateikdamas voką su paraiška, privalo pateikti banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.
PRIDEDAMA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-205 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Joniškėlio apylinkių seniūnija informacija

Dalintis Facebook