Paieška
lt en

Skelbiamas Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos konkursas

Skelbiamas Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi...

Skelbiamas Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos konkursas, kuris organizuojamas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre;
 • atitikti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką („ Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.“);
 • turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį;
 • pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės (ir (ar) valstybės) biudžeto Savivaldybėje konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai (jei vykdė);
 • pareiškėjas nėra bankrutuojantis / likviduojamas.

Programos turinys ir siekiami rezultatai turi atitikti vieną iš šių sąlygų:

 • mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra;
 • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
 • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
 • andragogų kompetencijų tobulinimas;
 • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
 • asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Savivaldybės administracijai pareiškėjai pateikia:

 • paraišką (Aprašo 1 priedas), užpildytą kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašytą pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant jo vardą, pavardę ir pareigas;
 • išrašą apie registraciją ŠMIR (tik tiems pareiškėjams, kurie ŠMIR buvo registruoti ne Savivaldybėje);
 • pareiškėjo nuostatų, įstatų ar kito dokumento, kuriame įteisinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla, kopija ar išrašas (jei teikėjas juridinis asmuo) arba dokumento (-ų), kuris (-ie) pagrindžia, kad pareiškėjas turi teisę vykdyti švietimo veiklą, kopija (-os) ar išrašas (-ai) (verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymoje švietimo veiklos rūšies kodas pagal EVRK) (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali paraiškoje pateikti nuorodą į šį dokumentą);
 • partnerio įstatų (nuostatų) kopija ir bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl konkursui teikiamos programos vykdymo kopija (jeigu įgyvendinant programą dalyvauja partneris);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas turi žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

Konkursui skirta:

8 500,00 Eur, iš kurių ne mažiau kaip 1 500,00 Eur skirta programoms, atitinkančioms Aprašo  7.3 papunktį „7.3. asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete“.

Maksimali lėšų suma vienai programai įgyvendinti yra 3 000,00 Eur.

Paraiška ir jos priedai pateikiami Savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 1 aukštas, 100 kabinetas) arba el. paštu dokumentai@pasvalys.lt iki 2024 m. gegužės 17 d.

Informaciją teikia ir konsultuoja: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šivickienė, el. paštas rima.sivickiene@pasvalys.lt, tel.: +370 656 67 885.

Pridedama:

Paraiškos forma

Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Dalintis Facebook