Paieška
lt en

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas

2020-09-02

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas

Projektas įgyvendinamas 2017-2020 metais.

Projekto biudžetas:
Bendra projekto vertė – 174 266,58 Eur.
Projektui įgyvendinti skirta 119 874,79 Eur Europos Sąjungos investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 54 391,79 Eur. 

2018 m. balandžio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“ įgyvendinimo (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0007). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projektui įgyvendinti skirta 119 874,79 Eur Europos Sąjungos investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 54 391,79 Eur. Bendra projekto vertė –174 266,58 Eur.
Pagrindinis projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų efektyvumą ir kokybę Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Projekto uždavinys – ikimokykliniam ugdymui skirtos infrastruktūros atnaujinimas.
Projekto įgyvendinimo metu numatomas lopšelio-darželio „Žilvitis" veiklos efektyvumo didinimas, įkuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas bei infrastruktūros modernizavimas, skatinant vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuojamos 2 grupės, jas perplanuojant, suremontuojant, sukuriant jose kūrybiškumą skatinančias erdves. Specialių poreikių (turinčių žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų) vaikų grupė bus keičiama į ikimokyklinio ugdymo grupę nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios, kurioje bus vykdomas įtraukusis ugdymas, t. y. grupėje bus ugdomi sveiki ir specialių poreikių vaikai. Planuojamas grupės pajėgumas – 15 vaikų, iš kurių 5 turi specialiųjų poreikių. Tokiu būdu įstaigoje bus sukurtos 5 naujos vietos.
Siekiant užtikrinti žmonių su negalia poreikius, Pasvalio lopšelio-darželio "Žilvitis" lėšomis bus įsigytas kopiklis į antrame aukšte esančią grupę.
Be Europos stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija