Paieška
lt en

Skyriaus funkcijos

2021-12-07

Vykdo valstybės deleguotas funkcijas: registruoja gimimą, įvaikinimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vardo ir pavardės pakeitimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, išduoda pažymas,  patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus, išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, konsultuoja Civilinės būklės aktų registravimo klausimais, teikia pirminę teisinę pagalbą Pasvalio rajono savivaldybės gyventojams. 

GIMIMO REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Medicininė pažyma apie vaiko gimimą
 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės

Jei vaiko tėvai nesusituokę, reikalingas notaro patvirtintas prašymas pripažinti tėvystę.

Dokumentai, reikalingi įtraukti į apskaitą užsienyje gimusio vaiko gimimą

 • Užsienio valstybės išduotas gimimo dokumentas, legalizuotas arba patvirtintas APOSTILLE (jeigu tarptautinės sutartys nenumato kitaip) ir išverstas į lietuvių kalbą
 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės, vaiko pasas (jei turi)
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur kvitas

SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

Reikalingi dokumentai:

 • Pasai arba asmens tapatybės kortelės, asmenims be pilietybės leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
 • Anksčiau buvusių santuokų nutraukimo dokumentai, jei šių duomenų nėra gyventojų registro duomenų bazėje

* Norinčiam susituokti nepilnamečiui (-tei) reikalinga teismo nutartis dėl santuokinio amžiaus sumažinimo

Dokumentai, reikalingi įregistruoti santuoką su užsienio piliečiu:

 • Užsienio valstybės piliečio gimimo (jei ne pirma santuoka – ištuokos arba sutuoktinio mirties) liudijimas, legalizuotas arba patvirtintas APOSTILLE ir išverstas į lietuvių kalbą
 • Užsienio valstybės piliečio kilmės valstybės išduota pažyma, patvirtinanti, kad pagal jo kilmės valstybės teisę, santuokai nėra kliučių, legalizuota arba patvirtinta APOSTILLE ir išversta į lietuvių kalbą (jeigu tarptautinės sutartys nenumato kitaip)
 • Užsienio valstybės piliečio galiojantis kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje ir dokumentas, patvirtinantis užsieniečio teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje (viza)

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

Už santuokos registravimą  civilinės metrikacijos įstaigos patalpose mokamas 20,00 Eur valstybės rinkliavos mokestis.
Už santuokos įregistravimą  norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose mokamas  60,00 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Dokumentai, reikalingi įtraukti į apskaitą užsienyje sudarytą santuoką:

 • Užsienio valstybės išduotas santuokos dokumentas, legalizuotas arba patvirtintas APOSTILLE (jeigu tarptautinės sutartys nenumato kitaip) ir išverstas į lietuvių kalbą
 • Susituokusiųjų asmens tapatybės dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės)
 • Valstybės rinkliavos 6 Eur kvitas

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką užsienio valstybėje nebuvimą, išdavimas:

Norintiems susituokti užsienyje išduodamos pažymos,  patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą. Dokumentai,  reikalingi pažymos išdavimui:

- Pasas arba asmens tapatybės kortelė

- Jei santuoka ne pirma – ištuokos arba sutuoktinio  mirties liudijimus, jei šių duomenų nėra gyventojų registro duomenų bazėje

- Prašymas (pildomas skyriuje)

 - Už pažymą mokamas 6,00 Eur valstybės  rinkliavos mokestis

 MIRTIES REGISTRAVIMAS

Mirties įrašas sudaromas asmeniškai pateikus medicininį mirties liudijimą arba Civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, remiantis elektroniniu mirties liudijimu. Užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos gyventojo  mirtis įtraukiama į apskaitą pateikus užsienio valstybės išduotą  mirties faktą patvirtinantį dokumentą, išverstą į lietuvių kalbą. Valstybės rinkliava neimama. Prašymas pildomas skyriuje.

SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.
Pastaba. 1) Įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (2001-07-01) santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo dėl ištuokos įsigaliojimo dienos.
2)  Jei prašymas dėl ištuokos išnagrinėtas teisme iki 2001-07-01, santuoka laikoma nutraukta nuo įregistravimo civilinės metrikacijos įstaigoje dienos.

Užsienio valstybėje sudaryto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą:
Lietuvos Respublikos piliečių santuokos nutraukimas,  įregistruotas užsienio valstybių institucijose, įtraukiamas į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.

Dokumentai, reikalingi įtraukti į apskaitą santuokos nutraukimą:

- santuokos nutraukimo dokumentas, legalizuotas arba patvirtintas APOSTILLE  (jei tarptautinės sutartys nenumato kitaip) ir išverstas į lietuvių kalbą

- asmens tapatybės dokumentas

Pastaba. Nutraukiamoji santuoka turi būti įtraukta (apskaityta) į Lietuvos Respublikos Gyventojų registro duomenų bazę. Jei santuokos nėra Gyventojų registro duomenų bazėje, būtina pateikti dokumentus, reikalingus santuokai apskaityti, legalizuotus arba patvirtintus APOSTILLE (jei tarptautinės suartys nenumato kitaip) ir išverstus į lietuvių kalbą.
Už užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą mokamas 6,00 Eur valstybės  rinkliavos mokestis.

TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMAS, TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS)  NUSTATYMAS, NUGINČIJIMAS IR ĮVAIKINIMAS

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.

Civilinės metrikacijos įstaiga tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą ir įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO KEITIMAS, TAISYMAS, PAPILDYMAS,  ATKŪRIMAS IR ANULIAVIMAS

Reikalingi  dokumentai:

- pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

- gimimo, santuokos, mirties, ištuokos liudijimai, civilinės būklės įrašų nuorašai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimui, giminystės ryšiui įrodyti

- prašymas (pildomas skyriuje)

Už  civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą, ištaisymą, atkūrimą mokamas 4,90  Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Už vardo ir pavardės pakeitimą mokamas 12,00 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠĄ LIUDIJANČIO IŠRAŠO IŠDAVIMAS

Civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą. Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.

Išrašai, išskyrus gimimo įrašą liudijantį išrašą ir mirties įrašą liudijantį išrašą, išduodami asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo įgaliotam atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą.
Už civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą mokamas  2,90 Eur valstybės rinkliavos mokestis.