Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2020-02-26

Data: 2020-02-26
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė Pavadinimas: 2. Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 3. Dėl pastato vertės padidinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 4. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso pakeitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybė tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-207 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio kultūros centrui Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai skirtų neprivatizuotinų žemės ir vandens plotų bei schemų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė Joana Grincevičienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T1-53 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 13. Dėl Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio r. Narteikių mokyklai-darželiui ,,Linelis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 15. Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T1-86 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 20. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 21. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 25. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame pasienio regiono turizmo projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje" Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 27. Dėl Verslo idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyrausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas Pavadinimas: 29. Dėl Pasvalio rajono 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: 30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: 32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: 33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: 35. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020-2024 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo Pranešėjai: Antikorupcijos komisijos pirmininkė Neringa Trinskienė Pavadinimas: 36. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierei Rimai Juodokienei Pranešėjai: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas Pavadinimas: Dėl Giedros Pladytės-Petrovič išrinkimo UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktore Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra