Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2021-02-24

Data: 2021-02-24
Pirmininkas: Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusio galios Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: Dėl Pasvalio kultūros centro tarybos sudarymo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Grigaravičienė Pavadinimas: Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos be konkurso Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir nuostolių kompensavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-257 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Živilė Kripaitienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2017 m. birželio 20 d. tarybos sprendimo Nr. T1-156 „Dėl priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl socialinės globos paslaugų institucijoje vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė) Daiva Mažuknienė Pavadinimas: Dėl įgaliojimų Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas Kęstutis Klivečka Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) patvirtinimo Pranešėjai: - Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl pritarimo sutarties pratęsimui Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Butaitienė Pavadinimas: Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 3 prie Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo 2016 m. gegužės 26 d. sutarties Nr. ASR-377 Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų planuojamų priemonių sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono 2021 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierei Rimai Juodokienei Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir takų statybos, rekonstravimo ar remonto 2021–2023 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis Pavadinimas: Dėl premijų sportininkams ir jų sporto mokytojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas Pavadinimas: Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti Panevėžio regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Jūratė Jovaišienė Pavadinimas: 3.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos ataskaitą už 2020 m. Pranešėjai: Jūratė Jovaišienė Pavadinimas: 3.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos ataskaitą už 2020 m. Pranešėjai: Vladas Linkevičius Pavadinimas: 3.3. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus Pavadinimas: 3.4. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse 2021 m. vasario 11 d. teikimą Nr. TR3-4(5.3.E) „Dėl Pasvalio rajono seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo“ Pranešėjai: -

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra