Paieška
lt en

Informacija asmenims su negalia dėl būsto pritaikymo

2024-01-29
Informacija asmenims su negalia dėl būsto pritaikymo

2023 metais, įgyvendinant Būsto pritaikymo asmenims su negalia programą, Pasvalio rajono savivaldybėje būstas ir gyvenamoji aplinka pertvarkyta bei pritaikyta 4 negalią turintiems asmenims. Šiems darbams atlikti skirta 14,8 tūkst. Eur (9,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 5,2 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšų.

Atlikti darbai palengvinantys judumo galimybes būste ir gyvenamojoje aplinkoje: pritaikyti 4 patekimai į būstus, t. y. pritaikyti 2 laiptų kopikliai, kad būtų saugu neįgaliojo vežimėliu daugiabučio namo laiptinėje laiptais kopti aukštyn ir žemyn iš būsto, individualiuose namuose įrengtos 2 betoninės nuovažos su turėklais išvažiavimui iš būstų, įrengtos vežimėlio apsisukimo aikštelės, pritaikyti išorės laiptai, pritaikytos 2 vonios ir tualeto patalpos, atlikti durų angų platinimo darbai, pritaikyti slenksčiai, įrengti įvairūs ranktūriai ir porankiai, atlikti dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini smulkūs apdailos ir remonto darbai.

2024 m. sausio 1 d. duomenimis laukiančių eilėje pritaikyti būstą įrašyti 7 pareiškėjai.

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis), jeigu jie nėra įrašyti į savivaldybės ar valstybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti arba negauna ilgalaikės socialinės globos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje socialinės globos įstaigoje, arba negauna poliatyviosios pagalbos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje įstaigoje, ir:

 1. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d.) – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų, arba
 2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
 3. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d.) – specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios, arba
 4. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d.) – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo.

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas aukščiau nurodytiems asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. asmenims iki 18 metų;
 2. asmenims, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 3. asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 4. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 5. asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Būsto pritaikymo darbų organizavimo būdai:

 1. savivaldybės administracija organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
 2. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija;
 3. asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
 4. skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija, jei asmuo parduoda asmens poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens poreikiams pritaikytą būstą.

  Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 1. asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
 2. dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas (išrašą iš asmens medicininių dokumentų forma Nr. 027/a), jei asmeniui paskirtos dializės procedūros;
 3. išrašą iš asmens medicininių dokumentų forma Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
 4. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
 5. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas;
 6. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo priimto teigiamo sprendimo dėl aktyvaus tipo vežimėlio ar vežimėlio, skirto tetraplegikui, ar elektrinio vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kopiją ar tarp Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir asmens sudarytos Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemone sutarties, kurioje nurodyta, kad asmuo aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu ar vežimėliu, skirtu tetraplegikui, ar elektriniu vežimėliu, kopiją, ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro raštą, patvirtinantį, kad asmuo yra pateikęs Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos Prašymą skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę ir laukia, kol jam bus skirtas aktyvaus tipo vežimėlis ar vežimėlis, skirtas tetraplegikui, ar elektrinis vežimėlis; pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programą); pažymą iš darbdavio, patvirtinančią, kad asmuo dirba (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo dirba).

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus pritaikomam būstui:

 1. būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų);
 2. būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo, ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, kai pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);
 4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka (nurodomas vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), būsto adresas, sutikimas dėl būsto pritaikymo), kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius yra priėmęs sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens poreikiams, jei tokio pritaikymo darbai finansuojami ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti asmens poreikiams;
 5. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo;
 6. būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 7. jei būsto statyba nebaigta (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), jis turi nuosavybės teise priklausyti asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą ar atstovui. Tokius atveju būsto pritaikymo darbus asmuo ar atstovas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties, parengtos pagal Savarankiškojo būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties formą pasirašymo dienos;
 8. būstas įregistruotas nekilnojamojo turto registre;
 9. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).            

Dėl išsamesnės informacijos ir prašymų pateikimo būsto pritaikymo asmeniui su negalia klausimais kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių, 108 kab., telefonu 8 638 36 131 arba el. paštu rita.tauckeliene@pasvalys.lt.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook