Paieška
lt en

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pasvalio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Pasvalio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 2 d. potvarkiu Nr. MV-151  patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Galimi pareiškėjai:

1. bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

2. jei tam tikroje Savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės aprašo 41 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, nurodydamas, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas;  veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2 veikla,  skirta  atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, (su visais aktualiais pakeitimais), įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3 veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės aprašo 6.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu. Pasirašytos ir skenuotos paraiškos priimamos el. paštu: dokumentai@pasvalys.lt,  paštu (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys), siunčiant paštu ant voko turi būti užrašyta: „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui“ arba atnešti į Savivaldybės 100 kabinetą. 

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 15 d. iki 2024 m. kovo 15 d.

Pasvalio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 2 d. potvarkis Nr. MV-151  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paraiškos forma

Paraiškos priedo forma (Bendra projekto įgyvendinimo sąmata 2023-2025)

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma

Pasvalio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2024-01-29 d. įsakymu Nr. DV-47 paskirstytos lėšos seniūnijoms:

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1

Daujėnų seniūnija

1035,70

1035,70

200,00

2

Joniškėlio apylinkių seniūnija

1394,77

1394,77

200,00

3

Joniškėlio miesto seniūnija

1054,65

1054,65

200,00

4

Krinčino seniūnija

1235,98

1235,98

200,00

5

Namišių seniūnija

956,90

956,90

200,00

6

Pasvalio apylinkių seniūnija

1630,55

1630,55

200,00

7

Pasvalio miesto seniūnija

2645,82

2645,82

200,00

8

Pumpėnų seniūnija

1365,30

1365,30

200,00

9

Pušaloto seniūnija

1165,91

1165,91

200,00

10

Saločių seniūnija

1378,83

1378,83

200,00

11

Vaškų seniūnija

1359,60

1359,60

200,00

 

Iš viso:

15224,00

15224,00

2200,00

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba dokumentų (arba jų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo parašu ir, jei turi, vertimo biuro antspaudu) kopijas:

1. pareiškėjo steigimo dokumentą, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimo (-ų) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);

5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. A1-80 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. A1-55 „Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“


Konsultacijas su paraiškų konkursu susijusiais klausimais teikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė tel. +370 658 34 220, el. p. r.sileikiene@pasvalys.lt ir Apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė Irmina Kutkauskienė el. paštu tel. +370 658 34 176, el. p.: i.kutkauskiene@pasvalys.lt

Savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook