Paieška
lt en

Skelbiamas konkursas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti

Vadovaudamasi Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ 5–7 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti. 
Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.
Bendra 2022 metais projektams įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje planuojama skirti lėšų suma 45812 Eur (38112 Eur iš valstybės biudžeto, 7700 iš savivaldybės biudžeto), didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma 17 000 Eur.
Konkurso būdu finansuotinos Nuostatų 8 ir 9 punktuose įvardintos, jų turinio reikalavimus atitinkančios pareiškėjo teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:
1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.
2. Individuali paslauga neįgaliajam.
3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.
4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams.

Paraiškų priėmimo pradžia 2021 m. spalio 6 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 5 d.
Projekto paraiškų teikimo būdas: elektroniniu paštu (vadovaujantis Nuostatų 5.8 punktu), elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateiktas projektas m.jankauskiene@pasvalys.lt

Projektas aprašomas užpildant Paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), Detalią projekto įgyvendinimo sąmatą (Nuostatų 2 priedas), kartu su paraiška turi būti pateikta Nuostatų 28.3 papunktyje nurodyta deklaracija (Nuostatų 3 priedas). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku pdf formatu.

Paraišką teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visas Nuostatų 11 punkte nurodytas sąlygas.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus bus skiriami papildomi balai: 
1. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
2. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
3. pareiškėjo projektas skirtas neįgaliųjų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis (vaikams), 0–40 procentų darbingumo lygis (darbingo amžiaus asmenims), didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (pensinio amžiaus asmenims), poreikiams tenkinti (šie neįgalieji turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, dalyvaujančių projekto veiklose).

Kontaktinis asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė, tel. 8 610 60 636, e. p. m.jankauskiene@pasvalys.lt, jį pavaduojantis asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, tel. 8 686 08 136, e. p. r.ozalinskiene@pasvalys.lt. Laikas pasiteirauti projektų paraiškų teikimo laikotarpiu pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.    

Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai

 

 Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook