Paieška
lt en

Skelbiamas konkursas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti

Vadovaudamasi Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ 5–7 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti.  

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Bendra 2022 metais projektams įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje planuojama skirti lėšų suma 45 812 Eur (38 112 Eur iš valstybės biudžeto, 7 700 iš savivaldybės biudžeto), didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma 17 000 Eur, mažiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma 7 000 Eur.

Konkurso būdu finansuotinos Nuostatų 8 ir 9 punktuose įvardintos, jų turinio reikalavimus atitinkančios pareiškėjo teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:
1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (pvz., savitvarkos, asmens higienos, namų ruošos, aktyvios ir sveikos gyvensenos, mokymo spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią ir pan.);
1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse (pvz., gebėjimo ieškoti pagalbos, įsitraukimo į bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimo ir pan. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);
1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas (pvz., rašymo, skaitymo, skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo mokymas ar lavinimas, atminties lavinimas ir pan.);
1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (pvz., meninės raiškos, estetinio skonio, kūrybiškumo, meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pan. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir (ar) klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);
1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.
2. Individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybės, kurioje bus teikiama ši paslauga, administracija, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos. 
3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.
4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).
Neįgaliųjų dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam, pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugos galės būti teikiamos, jei neįgaliesiems bus nustatytas šių paslaugų poreikis. Paslaugų poreikį turės nustatyti projekto veiklų įgyvendintojas, dalyvaujant asmeniui ir (ar) jo atstovui pagal įstatymą, užpildydamas Socialinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimo aktą.

Paraiškų priėmimo pradžia 2021 m. spalio 6 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 5 d. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti išsiųsti konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Projekto paraiškų teikimo būdas: elektroniniu paštu (vadovaujantis Nuostatų 5.8 punktu), elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateiktas projektas m.jankauskiene@pasvalys.lt.

Projektas aprašomas užpildant Paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), Detalią projekto įgyvendinimo sąmatą (Nuostatų 2 priedas), kartu su paraiška turi būti pateikta Nuostatų 28.3 papunktyje nurodyta deklaracija (Nuostatų 3 priedas). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku pdf formatu.
Paraišką teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visas Nuostatų 11 punkte nurodytas sąlygas.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus bus skiriami papildomi balai: 
1. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
2. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
3. pareiškėjo projektas skirtas neįgaliųjų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis (vaikams), 0–40 procentų darbingumo lygis (darbingo amžiaus asmenims), didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (pensinio amžiaus asmenims), poreikiams tenkinti (šie neįgalieji turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, dalyvaujančių projekto veiklose). 

Informacijos ir konsultacijų teikimas pareiškėjams: Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę raštu ir žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurios teikiamos konkurso skelbime nurodytu telefono ryšio numeriu ir elektroninio pašto adresu. Į pareiškėjo pateiktus klausimus bus atsakoma naudojantis tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis pareiškėjas pateikė klausimą, per 3 darbo dienas nuo klausimo gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Kontaktinis asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė, tel. 8 610 60 636,  m.jankauskiene@pasvalys.lt, jį pavaduojantis asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, tel. 8 686 08 136, r.ozalinskiene@pasvalys.lt. Laikas pasiteirauti projektų paraiškų teikimo laikotarpiu pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Informacija pareiškėjams bus teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.    

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai

 

 Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook