Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą UAB „Pasvalio vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti

2019-12-16
Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą UAB „Pasvalio vandenys“ direktoriaus...

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą UAB „Pasvalio vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti.
UAB „Pasvalio vandenys“ teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, užtikrinantis Pasvalio rajono vartotojų nepertraukiamą aprūpinimą centralizuotai tiekiamu vandeniu, tiekiamo vandens kokybę, vandens tiekimo ir valymo įrenginių saugų eksploatavimą, siekiant pajamų gavimo. Buveinės adresas: Panevėžio g. 21, Pasvalys. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 169236961.
Direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas 15,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Inicijuoja veiklos strategijos rengimą, ją įgyvendina, organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę-finansinę veiklą, užtikrina šios veiklos pelningumą, tinkamą turto naudojimą, jo išsaugojimą.
 2. Leidžia įsakymus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą, darbo santykius, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.
 3. Priima ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, pasirašo darbo sutartis, skatina juos atlieka visas kitas personalo valdymo funkcijas.
 4. Organizuoja turto bei kitų vertybių apskaitą, rūpinasi materialinės-techninės bazės stiprinimu.
 5. Atstovauja Bendrovei valstybės ir Savivaldybės institucijose, teismuose ir kitose įstaigose, pasitarimuose, posėdžiuose, susirinkimuose.
 6. Sudaro ir pateikia Savivaldybės tarybai Bendrovės metinės finansinės ataskaitos rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą (metinį pranešimą).
 7. Teikia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatytus duomenis bei informaciją Savivaldybės tarybai, valstybės institucijoms.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduoja pretendentas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
 2. Per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.
 3. Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.
 4. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos arba technologijos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
 5. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vandentvarkos srityje arba inžinerinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą.
 6. Žinoti Bendrovės struktūrą ir funkcijas.
 7. Žinoti (išmanyti) Bendrovės pagrindinės veiklos organizavimą ir valdymą, darbo santykius, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, ir poįstatyminiai teisės aktai.
 8. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis.
 9. Turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo pagrindus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 10. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – pateikti informaciją apie atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti vietoje).
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Savo, kaip Bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo bendrovei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba tiesiogiai, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Juridinio ir personalo skyriaus 122–124 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos, įskaitant paskelbimo dieną.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.
Išsami informacija paskelbta Pasvalio rajono savivaldybės tinklalapyje www.pasvalys.lt. Tel. pasiteirauti: (8 451) 54 120, (8 451) 54 033, el. paštas: personalas@pasvalys.lt.

UAB „Pasvalio vandenys“ direktoriaus pareiginiai nuostatai (2019-10-23 Nr. T1-200)(.pdf formatu)

Pretendento anketa(.pdf formatu)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook