Paieška
lt en

Skelbiama atranka Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialisto (asmenų su negalia koordinatoriaus) pareigoms eiti

2024-02-06
Skelbiama atranka Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialisto (asmenų su negalia...

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS SPECIALISTO (ASMENŲ SU NEGALIA KOORDINATORIAUS) PAREIGOMS EITI

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialisto (asmenų su negalia koordinatoriaus) pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – A2, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos koeficientas – 0,67-1,81 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Savivaldybės teritorijoje įgyvendina asmenų su negalia socialinės integracijos politiką ir vykdo asmenų su negalia teisių užtikrinimo stebėseną.
 2. Renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia padėtį, paslaugų ir (ar) pagalbos prieinamumą bei poreikį, rengia išvadas ir pasiūlymus.
 3. Rengia asmenų su negalia kompleksinį individualios pagalbos planą, užtikrina jame nustatytų individualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą.
 4. Siekiant koordinuotai ir kompleksiškai spręsti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia problemas ir sudaryti sąlygas jų savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą; konsultuoja bei informuoja apie Savivaldybėje įgyvendinamas asmenų su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemones ir (ar) paslaugas, šią informaciją viešina.

Reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo, sociologijos, psichologijos, pedagogikos, teisės, vadybos, verslo ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens su negalia teisių apsaugos pagrindus, socialinių paslaugų teikimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinių išmokų skyrimą, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą.
 3. Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“).

Nuoroda į pareigybės aprašymą.

Pretendento anketa.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką (prašymas).
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Užpildytą pretendento anketą (anketa).
 4. Asmens tapatybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2024 m. vasario 19 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys. Tel. pasiteirauti: 8 658 34 237, 8 658 34 184.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook