Paieška
lt en

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimo

2022-09-16
Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų...

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.

Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas), Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais),  Socialinės priežiūros akreditavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. DV-681 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), įstaiga / organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., Savivaldybės administracijai pateikia prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Prašymas ir dokumentai teikiami Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu dokumentai@pasvalys.lt  nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d.

Teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas bus suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Organizuoti ir vykdyti socialinės priežiūros akreditavimą Pasvalio rajono savivaldybėje yra įgaliotas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (toliau – Skyrius). Kilus klausimams, prašome kreiptis į Skyriaus vyriausiąją specialistę Danguolę Bronislavą  Brazdžionienę, tel. 8 610 60 408, el. paštu d.brazdzioniene@pasvalys.lt ir / ar Skyriaus vyriausiąją specialistę Mariną Jankauskienę, tel. 8 610 60 636, el. paštu m.jankauskiene@pasvalys.lt

Pridedama:

Prašymo leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą forma: Aprašo 1 priedas

Deklaracijos forma: Aprašo 2 priedas

Nuorodos į aktualius teisės aktus:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas

Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2022-07-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr.

A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2022-07-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr

  1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. įsakymas Nr.

DV-681 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), suvestinė redakcija nuo 2022-09-10: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42a03141143c11ebb0038a8cd8ff585f/asr

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas

Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“ aktualus nuo 2023-01-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6eb6d0f87311ec8fa7d02a65c371ad

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook