Paieška
lt en

Vaikų ugdymas-ugdymasis šeimoje

2022-04-21
Vaikų ugdymas-ugdymasis šeimoje

2020 m. birželio 1 d. įsigaliojo Švietimo įstatymo nuostata, įtvirtinanti galimybę vaikui, nepriklausomai nuo jokių papildomų sąlygų, mokytis savarankiškai, t. y. ugdytis šeimoje, nelankant mokyklos kasdien. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą. Jame nustatyta, kad vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų ir pasirinkta mokykla sudaro mokymo sutartį. Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą mokykla, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertina ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį. Taip pat nustatyta, kad tokius mokinius konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokykla, su kuria sudaryta mokymo sutartis. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas bus prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Norintieji nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ugdyti vaikus šeimoje turi nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d. pateikti prašymą tų mokyklų vadovams, kurios įtrauktos į Pasvalio rajono savivaldybės ugdymąsi šeimoje padedančių vykdyti mokyklų sąrašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. DV-418 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo“":

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ – pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;

Pasvalio Svalios progimnazija – pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies bendrąsias programas;

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija – pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

 

Ugdymosi šeimoje tvarkos aprašas

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Dalintis Facebook