Paieška
lt en

Negyvenamųjų patalpų viešas nuomos konkursas

2023-10-27
Negyvenamųjų patalpų viešas nuomos konkursas

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VYTAUTO DIDŽIOJO A. 8-11, PASVALYS, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

1. Vadovaudamasi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-286 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“, Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys, (registro Nr. 35/84225, unikalus Nr. 6790-0002-0014:0007, pastatas pažymėtas plane – 1A3p, patalpos indeksas – 68, bendras plotas – 13,50 kv. m, dalis bendro naudojimo patalpų, kurių indeksai – 69, 70, 74, bendras plotas – 2,380 kv. m. Visų nuomojamų patalpų bendras plotas – 15,80 kv. m) (toliau – turtas) viešą nuomos konkursą.

2. Turto viešas nuomos konkursas (toliau – Konkursas) organizuojamas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-205 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (pridedama).

3. Konkursą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. DV-609 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalyje, viešo nuomos konkurso komisijos sudarymo“ sudaryta negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys, viešo nuomos konkurso komisija (toliau – komisija).

4. Turto naudojimo paskirtis – administracinei, teisinei, finansinei ir draudimo veiklai.

5. Pradinis turto nuompinigių dydis – 2,00 Eur per mėnesį už vieną kvadratinį metrą (31,60 Eur per mėnesį už 15,80 kv. m bendro ploto patalpas). Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su turto aptarnavimu. 

6. Nuompinigių mokėjimo tvarka – Nuomininkas turės sumokėti nuompinigius kas mėnesį / kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkui nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių yra skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Turto nuomos terminas – ne mažiau vienerių ir ne daugiau penkerių metų, su galimybe šį terminą pratęsti. Bendras turto nuomos terminas (įskaitant pratęsimą) negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

8. Konkurso dalyvio pradinis įnašas, kurio dydis yra lygus 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumai – 94,80 Eur, turi būti sumokėtas Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188753657, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT34 4010 0426 0009 0105, Luminor Bank, AS Lietuvos skyrius (banko kodas 40100). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki registruojantis konkurso dalyviu.

9. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, (II a., posėdžių salė). Posėdis įvyks 2023 m. lapkričio 17 d. 08.15 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti atstovai. 

10. Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir turtą kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Apoloniją Lindienę (319 kab., tel. 8 686 42 106, el. p. apolonija.lindiene@pasvalys.lt) arba Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistę Eriką Gerštautienę (320 kab., tel. 8 658 34 177, el. p. erika.gerstautiene@pasvalys.lt). Turto apžiūra vyks 2023 m. spalio 30 d., 31 d. ir lapkričio 3 d. 13.00 – 15.30 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialiste Erika Gerštautiene tel. 8 658 34 177, el. p. erika.gerstautiene@pasvalys.lt).

11. Konkurso dalyvių registravimas vykdomas (vokai su paraiškomis priimami) darbo dienomis nuo 2023 m. lapkričio 6 d. 8.00 val. iki 2023 m. lapkričio 16 d. 17.00 val., adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 320 kab., tel. 8 658 34 177; 8 615 89 886.

12. Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, arba jų įgalioti atstovai konkurso sąlygose nurodytu adresu ir laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto, esančio Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys, nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1. paraiška, kurioje nurodoma:

12.1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

12.1.2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

12.1.3. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

12.1.4. sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

12.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

12.3. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

13. Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.

14. Konkurso dalyvis, pateikdamas voką su paraiška, atskirai privalo pateikti pradinio įnašo sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, kuriuose pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

15. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį patį (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kurio pateiktas vokas anksčiau įregistruotas konkurso dalyvių registracijos pažymoje.

PRIDEDAMA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).


NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VYTAUTO G. 1, JONIŠKĖLYJE,  PASVALIO R. SAV., VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

1. Vadovaudamasi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-286 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“, Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 1, Joniškėlyje, Pasvalio r. sav., (registro Nr. 35/13565, unikalus Nr. 6781-0000-1024, pastatas pažymėtas plane – 2D1p, patalpų indeksas – 1-2, 1-3, bendras plotas – 30,06 kv. m, (toliau – turtas) viešą nuomos konkursą.

2. Turto viešas nuomos konkursas (toliau – Konkursas) organizuojamas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-205 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (pridedama).

3. Konkursą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. DV-609 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 1, Joniškėlyje, Pasvalio r. sav., viešo nuomos konkurso komisijos sudarymo“ sudaryta negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 1, Joniškėlyje, Pasvalio r. sav., viešo nuomos konkurso komisija (toliau – komisija).

4. Turto naudojimo paskirtis – vaistinių veiklai.

5. Pradinis turto nuompinigių dydis – 1,00 Eur per mėnesį už vieną kvadratinį metrą (30,06 Eur per mėnesį už 30,06 kv. m bendro ploto patalpas). Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su turto aptarnavimu. 

6. Nuompinigių mokėjimo tvarka – Nuomininkas turės sumokėti nuompinigius kas mėnesį / kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkui nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių yra skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Turto nuomos terminas – ne mažiau vienerių ir ne daugiau penkerių metų, su galimybe šį terminą pratęsti. Bendras turto nuomos terminas (įskaitant pratęsimą) negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

8. Konkurso dalyvio pradinis įnašas, kurio dydis yra lygus 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumai – 90,18 Eur, turi būti sumokėtas Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188753657, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT34 4010 0426 0009 0105, Luminor Bank, AS Lietuvos skyrius (banko kodas 40100). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki registruojantis konkurso dalyviu.

9. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, (II a., posėdžių salė). Posėdis įvyks 2023 m. lapkričio 17 d. 08.30 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti atstovai. 

10. Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir turtą kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Apoloniją Lindienę (319 kab., tel. 8 686 42 106, el. p. apolonija.lindiene@pasvalys.lt) arba Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistę Eriką Gerštautienę (320 kab., tel. 8 658 34 177, el. p. erika.gerstautiene@pasvalys.lt). Turto apžiūra vyks 2023 m. spalio 30 d., 31 d. ir lapkričio 3 d. 13.00 – 15.30 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialiste Erika Gerštautiene tel. 8 658 34 177, el. p. erika.gerstautiene@pasvalys.lt).

11. Konkurso dalyvių registravimas vykdomas (vokai su paraiškomis priimami) darbo dienomis nuo 2023 m. lapkričio 6 d. 8.00 val. iki 2023 m. lapkričio 16 d. 17.00 val., adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 320 kab., tel. 8 658 34 177; 8 615 89 886.

12. Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, arba jų įgalioti atstovai konkurso sąlygose nurodytu adresu ir laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto, esančio Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys, nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1. paraiška, kurioje nurodoma:

12.1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

12.1.2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

12.1.3. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

12.1.4. sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

12.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

12.3. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

13. Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.

14. Konkurso dalyvis, pateikdamas voką su paraiška, atskirai privalo pateikti pradinio įnašo sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, kuriuose pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

15. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį patį (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kurio pateiktas vokas anksčiau įregistruotas konkurso dalyvių registracijos pažymoje.

PRIDEDAMA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook