Paieška
lt en

Socialinių paslaugų poreikis Pasvalio rajono savivaldybėje

1. Kokias prevencines socialines paslaugas reikalinga organizuoti ir teikti savivaldybėje? (Pažymėkite visus atsakymus, kurie Jums tinka)

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška (Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą.)
29
20.57%

Kompleksinės paslaugos šeimai (Paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.)
30
21.28%

Darbas su bendruomene (Asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką.)
31
21.99%

Atvirasis darbas su jaunimu (Siekiama ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.)
23
16.31%

Mobilusis darbas su jaunimu (Siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.)
23
16.31%

Nei viena iš aukščiau paminėtų prevencinių socialinių paslaugų man, mano artimiesiems nėra reikalinga
5
3.55%

Viso: 141

2. Kokias bendrąsias socialines paslaugas reikalinga organizuoti ir teikti savivaldybėje? (Pažymėkite visus atsakymus, kurie Jums tinka)

Informavimas (Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą, paslaugas suteikimas asmeniui (šeimai)
35
12.11%

Konsultavimas (Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų)
32
11.07%

Tarpininkavimas ir atstovavimas (Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
35
12.11%

Maitinimo organizavimas (Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia apsirūpinti maistu patys. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą ar maisto produktus į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose, organizuojant ir teikiant paramą maistu)
29
10.03%

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas)
25
8.65%

Transporto paslaugų organizavimas (Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki tikslo objekto ir atgal)
43
14.88%

Sociokultūrinės paslaugos (Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla)
30
10.38%

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (Pagalba asmenims (šeimoms), kurie (-ios) dėl nepakankamų pajamų negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) ir (ar) skalbimo paslaugų organizavimas ir kt.)
28
9.69%

Darbas su jaunimu gatvėje (Teikiama jaunuoliams ne institucinėje aplinkoje, o jų susibūrimo vietose, siekiant užmegzti santykius su sunkumų patiriančiais jaunais žmonėmis, leidžiančiais laiką gatvėje, skatinti jų motyvaciją keistis, padėti jiems atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti juos pasinaudoti įvairiomis savivaldybės teritorijoje jauniems žmonėms teikiamomis paslaugomis. Paslauga siekiama stiprinti asmeninius ir tarpasmeninius jaunimo bendravimo gebėjimus jo aplinkoje, organizuoti ir vykdyti veiklas, kurios padeda didinti jaunų žmonių sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais.)
29
10.03%

Nei viena iš aukščiau paminėtų bendrųjų socialinių paslaugų man, mano artimiesiems nėra reikalinga
3
1.04%

Viso: 289

3. Kokias socialinės priežiūros paslaugas reikalinga organizuoti ir teikti savivaldybėje? (Pažymėkite visus atsakymus, kurie Jums tinka)

Pagalba į namus (Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime)
34
8.44%

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą)
35
8.68%

Palydėjimo paslauga jaunuoliams (Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje)
24
5.96%

Socialinė priežiūra šeimoms (Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties)
29
7.2%

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą)
30
7.44%

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje (Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje)
34
8.44%

Laikinas apnakvindinimas (Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei)
22
5.46%

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta)
26
6.45%

Psichosocialinė pagalba (Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems)
29
7.2%

Apgyvendinimas nakvynės namuose (Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę)
28
6.95%

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti (Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus)
22
5.46%

Apgyvendinimas apsaugotame būste (Asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius)
24
5.96%

Vaikų dienos socialinė priežiūra (Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius)
31
7.69%

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra namuose) (Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos)
32
7.94%

Nei viena iš aukščiau paminėtų socialinės priežiūros paslaugų man, mano artimiesiems nėra reikalinga
3
0.74%

Viso: 403

4. Kokias socialinės globos paslaugas reikalinga organizuoti ir teikti savivaldybėje? (Pažymėkite visus atsakymus, kurie Jums tinka)

Dienos socialinė globa asmens namuose (Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui jo namuose teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu)
33
19.88%

Dienos socialinė globa socialinių paslaugų įstaigoje (Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui įstaigoje teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu)
29
17.47%

Trumpalaikė socialinė globa (Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis))
32
19.28%

Laikinas atokvėpis (socialinė globa) (Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos)
34
20.48%

Ilgalaikė socialinė globa (Visuma paslaugų, kuriomis visiška nesavarankiškam asmeniui įstaigoje teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba)
29
17.47%

Nei viena iš aukščiau paminėtų socialinės globos paslaugų man, mano artimiesiems nėra reikalinga
9
5.42%

Viso: 166

5. Kokių socialinių paslaugų įstaigų trūksta savivaldybėje? (Pažymėkite visus atsakymus, kurie Jums tinka)

Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims
19
8.56%

Socialinės globos namai asmenims su negalia
15
6.76%

Socialinės globos namai be tėvų globos likusiems vaikams
10
4.5%

Bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams
13
5.86%

Nakvynės namai socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims
30
13.51%

Krizių centras socialinę riziką patiriančioms šeimoms, asmenims
11
4.95%

Dienos socialinės globos centras asmenims su negalia
11
4.95%

Vaikų dienos centras vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, kitiems vaikams
9
4.05%

Savarankiško gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia
22
9.91%

Apsaugotas būstas suaugusiems asmenims su negalia
14
6.31%

Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia
15
6.76%

Bendruomenės centras teikiantis prevencines socialines paslaugas
17
7.66%

Socialinės priežiūros centras senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia
15
6.76%

Socialinės dirbtuvės suaugusiems asmenims su negalia
21
9.46%

Viso: 222

6. 5 klausimo tęsinys: Kokių socialinių paslaugų įstaigų trūksta savivaldybėje? (Įrašykite savo variantą)

Viso: 18

7. Ar Jums pakanka informacijos apie savivaldybėje organizuojamas ir teikiamas socialines paslaugas? (Pasirinkite vieną atsakymą)

Taip
38
76%

Ne
12
24%

Viso: 50

8. Jei 7 klausime pasirinkote „NE“, nurodykite, kokiu būdu Jūs norėtumėte gauti informaciją (Įrašykite savo variantą)

Viso: 14

9. Jūsų pasiūlymai socialinių paslaugų organizavimo, jų kokybės gerinimo, plėtros Pasvalio rajono savivaldybėje klausimais:

Viso: 16